Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 15.05.2019 o 15:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019, ktorým sa zrušuje Materská škola, Brnianska ul. č. 47, 811 04 Bratislava
 2. 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019, ktorým sa zrušuje, Základná škola Dubová 1, 811 04 Bratislava
 3. 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. .../2019, ktorým sa zriaďuje, Základná škola s Materskou školou Dubová 1, 811 04 Bratislava
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ........../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh dodatku č. 1 k zásadám o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov
 6. 6. Zásady o poskytovaní paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch a občianskych slávnostiach
 7. 7. Návrh na 5.zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava – Staré Mesto k 31.12.2018
 9. 9. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 10. 10. Návrh na nájom nebytových priestorov na ul. Špitálska č. 18 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Materiály na schválenie vyhlásenia obchodných verejných súťaží na prenájom nebytových priestorov (Štúrova č.6, Tabakova č. 6, Obchodná 52, Vysoká č. 6, Gorkého č. 15)
 12. 12. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy zelene na časti pozemku parc.č. 7721/1 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy v Grasalkovičovej záhrade
 13. 13. Návrh na schválenie urovnania sporov s Jozefom Haraslínom – HANEX (nebytové priestory na Živnostenskej 2,4, Kollárovom nám. 20)
 14. 14. Rôzne