Miestna rada – Zasadnutie 21.05.2019 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 2. 2. Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2019 - 2022
 3. 3. Staromestský program 2019 – 2022 (Zelené Mesto – Dobrý úrad)
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa zrušuje Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa zrušuje Materská škola, Brnianska ul. č. 47, 811 04 Bratislava
 6. 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa zriaďuje Základná škola s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 7. 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy zelene na časti pozemku parc. č. 7721/1 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy v Grasalkovičovej záhrade
 9. 9. Návrh na nájom nebytových priestorov na ulici Špitálska 18 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave
 11. 11. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Tabakova 6 v Bratislave
 12. 12. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 52 v Bratislave
 13. 13. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 15 v Bratislave
 14. 14. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Vysoká 6 v Bratislave
 15. 15. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 16. 16. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 17. 17. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 18. 18. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
 19. 19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 20. 20. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
 21. 21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 22. 22. Návrh Zásad o poskytovaní paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch a občianskych slávnostiach
 23. 23. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 24. 24. Návrh na schválenie urovnania sporov s Jozefom Haraslínom – HANEX (nebytové priestory na Živnostenskej 2,4, Kollárovom nám. 20)
 25. 25. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 26. 26. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 27. 27. Určenie poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka slávnostného uvítania detí do života
 28. 28. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
Ospravedlnení
 • RNDr. Milan Remiš
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 2. 2. Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2019 - 2022
 3. 3. Staromestský program - Zelené Mesto - Dobrý úrad
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa zrušuje Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa zrušuje Materská škola, Brnianska ul. č. 47, 811 04 Bratislava
 6. 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa zriaďuje Základná škola s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 7. 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy zelene na časti pozemku parc. č. 7721/1 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy v Grasalkovičovej záhrade
 9. 8a. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ........../2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 10. 9. Návrh na nájom nebytových priestorov na ulici Špitálska 18 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 10. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave
 12. 11. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Tabakova 6 v Bratislave
 13. 12. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 52 v Bratislave
 14. 13. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 15 v Bratislave
 15. 14. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Vysoká 6 v Bratislave
 16. 15. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 17. 16. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 18. 17. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 19. 18. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
 20. 19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 21. 20. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
 22. 21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 23. 22. Návrh Zásad o poskytovaní paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch a občianskych slávnostiach
 24. 23. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 25. 24. Návrh na schválenie urovnania sporov s Jozefom Haraslínom – HANEX (nebytové priestory na Živnostenskej 2,4, Kollárovom nám. 20)
 26. 25. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 27. 26. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 28. 27. Určenie poslanca oprávneného vykonávať sobášne obrady a za obradníka slávnostného uvítania detí do života
 29. 28. Rôzne