Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 17.05.2019 o 09:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vo veci parkovacej politiky a emisných zón a stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín k predloženému návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
    Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka Mestskej časti Bratislava-Devín