Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.05.2019 o 13:00 Veľká zasadačka

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Personálne zmeny v MsKS Komárno- Személyzeti ügyek a Komáromi Városi Művelődési Központban
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 5. 5. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 6. 6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2018 - A főellenőr szakvéleménye Komárom Város 2018-as évi gazdálkodásához / Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város 2018-es gazdálkodásának kiértékelése
 7. 6.1. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város 2018-es gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós, Ing. Kóňa Bohumír
 8. 7. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
  Hlasovanie č. 9: Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János (ZŠ s VJM Ul. Eötvösa + ŠKD pri ZŠ s VJM)
  18 7 17 0 0 1
  Hlasovanie č. 10: Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János (ZŠ Ul. Komenského + ŠKD pri ZŠ Ul.)
  18 7 17 0 0 1
  Hlasovanie č. 11: Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János (ZŠ s VJM Móra Jókaiho + ŠKD pri ZŠ)
  18 7 17 0 0 1
  Hlasovanie č. 12: Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János (ZŠ Ul. pohraničná + ŠKD pri ZŠ Ul.)
  18 7 17 0 0 1
  Hlasovanie č. 13: Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János (ZŠ s VJM Ul. práce + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul.)
  18 7 17 0 0 1
  Hlasovanie č. 14: Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János (ZŠ s VJM Ul. práce + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul.)
  18 7 17 0 0 1
  Hlasovanie č. 15: Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János ( ZUŠ)
  18 7 17 0 0 1
  Uznesenie 229/2019: uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za rok 2018
  Uznesenie 230/2019: uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy J.A. Komenského Komárno, Komenského ul. 3 za rok 2018
  Uznesenie 231/2019: uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za rok 2018
  Uznesenie 232/2019: uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za rok 2018
  Uznesenie 233/2019: uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za rok 2018
  Uznesenie 234/2019: uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za rok 2018
  Uznesenie 235/2019: uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy, Letná ul. 12, Komárno – Művészeti Alapiskola, Nyár utca 12, Komárom za rok 2018
 9. 8. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2018: - A 2018-as év gazdálkodásának kiértékelése:
 10. 8.1. Mestské kultúrne stredisko – Városi Művelődési Központ
  Predkladateľ: Vargová Anna
 11. 8.2. CALOR, s.r.o. - CALOR, Kft.
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 12. 8.3. COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft.
  Predkladateľ: Czékus Péter
 13. 8.4. COMORRA SERVIS
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 14. 9. Prevádzkovanie mestského parkovacieho systému - A városi parkolórendszer üzemeltetése
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 15. 10. Návrh VZN Mesta Komárno č.…/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno v znení VZN č. 7/2018 - Javaslat a... /2019 sz. ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 5/2017 sz. ÁÉR-t a Komáromi Ispotály utca 16.sz. alatti nyugdíjasotthon által nyújtott szociális szolgáltatások köréről, feltételeiről, valamint a szolgáltatásokért nyújtandó térítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 16. 11. Návrhy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona javaslatai
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 17. 11.1. Zmena programového rozpočtu ZpS – Sponzorské - Az Idősek otthona költségvetésének módosítása
 18. 11.2. Zmena programového rozpočtu ZpS - Zvýšenie výdavkov pri zvýšení príjmov Az Idősek otthona költségvetésének módosítása
 19. 12. Personálne zmeny v spoločnosti Calor, s.r.o. - Személyzeti ügyek a Calor, Kft.-nél
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 20. 13. Návrh na menovanie členov orgánov PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n. o. - A PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n. o. igazgatói tanácsa tagjainak kinevezése
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 21. 14. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 22. 14.1. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom Mesta Komárno v roku 2019 Komárom város polgármestere által jóváhagyott költségvetés módosítások a 2019-es évben
 23. 14.2. Správa o stave vymáhania nedoplatkov za predchádzajúce roky k 31.12.2018 – informatívny materiál - Jelentés az előző évek tartozásainak behajtásáról 2018.12.31-hez – tájékoztató anyag
 24. 14.3. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - osobné náklady a energie - Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására – személyi költségek és energia
 25. 14.4. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – Projektové dokumentácie - Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására – projekt dokumentációk
 26. 14.5. Investície financované z investičného fondu - A befektetési alapból finanszírozott beruházások
 27. 14.6. Návrh na zmenu programového rozpočtu - Javaslat költségvetés módosítására
 28. 14.7. Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2019 - poistné plnenie Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására -kártérítési kötelezettség
 29. 14.8. Žiadosť správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Komárne o poskytnutie pomoci –Pravoszláv egyház kérelme
 30. 14.9. Celková rekonštrukcia a oprava kultúrneho domu Kava - A Kavai kultúrház teljes felújítása és javítása
 31. 14.10. Návrh na odstránenie havarijného stavu na MŠ Lodná – Javaslat a Hajós utcai óvoda balesetveszélyes állapotának megszüntetésére
 32. 15. Informatívna správa o stave školských jedální a výdajní - Tájékoztató beszámoló az iskolai étkezdék állapotáról
  Predkladateľ: Mgr. Gajdáč Ondrej
 33. 15.1. Informatívna správa o stave školských jedální a výdajní
 34. 15.2. Návrh na zmenu rozpočtu – školské jedálne - Javaslat költségvetés módosítására – iskolai étkezdék
 35. 16. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 36. 16.1. TE-49_2019_Erich Hubaček_osobitný zreteľ
 37. 16.2. TE-81_2019_Podunajské múzeum-prenájom_osobitný zreteľ
 38. 16.3. TE-121_2019_AK Servise 1 s.r.o._osobitný zreteľ
 39. 16.4. TE-110_2019_Edita Czizmaziová - EDIT_osobitný zreteľ
 40. 16.5. TE-109_2019_ BROZ_ prenájom pozemkov
 41. 16.6. TE-201_2019_Ing. Attila Balogh_prenájom
 42. 16.7. TE-202_2019_Kozma-Jalšovský
 43. 16.8. TE-203_2019_René Blažej-RMB_prenájom pozemku
 44. 16.9. TE-204_2019_Rodinné centrum Slunce n.o._prenájom
 45. 16.10. TE-205_2019_DELTA KLUB KOMÁRNO, o. z._prenájom pozemkov
 46. 16.11. TE-175_2019_Výpozicka-Damjanichova p.c.1248,1249
 47. 16.12. TE-102_2019_ N-Lél a.s
 48. 16.13. TE-103_2019_Ing. Pint Ján
 49. 16.14. TE-104_2019_ Ryšavý Baltazár
 50. 16.15. TE-101_2019_Agref spol. s r.o
 51. 16.16. TE-209_2019_Rémaiová Denisa_predaj pozemku
 52. 16.17. TE-210_2019_Hajtmanová Réka_predaj pozemku
 53. 16.18. TE-242_2019_Ruman Patrik Mgr._osobitný zreteľ
 54. 16.19. TE-1791_2018_Návrh na vysporiadanie častí pozemkov_A.Kelemen
 55. 16.20. TE -211_2019_Takács_zámena pozemkov
 56. 16.21. TE-212_2019_Smaženka Jozef_predkupné právo
 57. 16.22. TE-206_2019_GLOBAL RENT s.r.o_predaj pozemku
 58. 16.23. TE-214_2019_Timár Viktor_vecné bremeno
 59. 16.24. TE-215_2019_Nagy František_vecné bremeno
 60. 16.25. TE-216_2019_ZSDIS a.s., ALTERNATÍVA s.r.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
 61. 16.26. TE-217_2019_Puškár Igor_vecné bremeno
 62. 16.27. TE-218_2019_ZSE-p.č.1657-72, k.ú. Nová Stráž_vecné bremeno
 63. 16.28. TE-213_2019_ZSE- Ďulov Dvor
 64. 16.29. TE-155_2019_Sprava OVS Vnut.okr.10
 65. 16.30. TE-156_2019_Sprava OVS Zichy I-39m2
 66. 16.31. TE-157_2019_Sprava OVS Zichy II-85m2
 67. 16.32. TE-250_2019_Správa OVS_p.č.8090
 68. 16.33. TE-251_2019_Správa OVS_Lehár
 69. 16.34. TE-252_2019_ Správa OVS Hadovce
 70. 16.35. TE-219_2019_Letné sezónne terasy
 71. 16.36. TE-254_2019_Celoročné terasy
 72. 17. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno - Javaslat Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladási szándékának elfogadására és nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetésére az ingatlan eladása céljából
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 73. 18. Žiadosti a návrhy v bytových a sociálnych veciach - Kérvények és javaslatok lakás és szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 74. 18.1. TE-93-2019-Baloghová Zlatica
 75. 18.2. TE-94-2019-Brand Ivan
 76. 18.3. TE-183-2019-Majerčíková-Rehák
 77. 18.4. TE-184-2019-Pridelenie bytu-Slobody 5-9
 78. 18.5. TE-185-2019-Roľníckej školy 49-11
 79. 18.6. TE-187-2019-Roľníckej školy 51-66
 80. 18.7. TE-188-2019-Veľký Harčáš 61-63
 81. 18.8. TE-189-2019-Veľký Harčáš 61-96
 82. 18.9. TE-243-2019-Pridelenie bytu Veľký Harčáš 61-106
 83. 19. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 - Javaslatok pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 84. 19.1. Klub turistov Kormorán Komárno –TE-198 - Kormorán turista klub
 85. 19.2. Rodičovské združenie pri Materskej škole s VJS Komárno-Nová Stráž –TE-200 - Őrsújfalusi szlovák tannyelvű óvoda szülői munkaközössége
 86. 19.3. Pre našu školu, pre naše deti n.f. Komárno TE-220 - Iskolánkért, gyermekeinkért jótékonysági alap
 87. 19.4. Bastion Comorra nezisková organizácia TE-221 - Bastion Comorra nonprofit szervezet
 88. 19.5. PRO SCHOLA ET FUTURO n.f. TE-222 - PRO SCHOLA ET FUTURO jótékonysági alap
 89. 19.6. Komárňanský okrášľovací spolok o.z. TE-223 - Komárňanský okrášľovací spolok polgári társulás
 90. 20. Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.04.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 91. 21. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 1.Q 2019 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 92. 22. Správa o stave bezpečnostného kamerového systému Mesta Komárno - Beszámoló Komárom városa biztonsági kamerarendszere állapotáról
  Predkladateľ: Alexander Tóth
 93. 23. Zmena v zložení Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť - Digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság összetételének változása
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 94. 24. Rôzne - Egyéb
 95. 25. Záver - Befejezés
 96. 26. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 06.05.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 97. 27. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 07.05.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 98. 28. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 07.05.2019 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár
 99. 29. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 07.05.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 100. 30. Správa finančnej komisie zo dňa 06.05.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 101. 31. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 06.05.2019 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid
 102. 32. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 07.05.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bauer Ildikó
Hlasovanie č. 1: 23.05.2019 13:06
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Overovatelia - Hitelesítők

Prítomní: 15
Neprítomní: 10 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Károly Less , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 14 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Patrik Ruman
Hlasovanie č. 2: 23.05.2019 13:07
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program

Prítomní: 17
Neprítomní: 8 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 16 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csilla Szabó
Hlasovanie č. 3: 23.05.2019 13:52
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa

Zmena uzn. č. 146/2019 határozat módosítása

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Ján Vetter
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 23.05.2019 13:52
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Ján Vetter
Za: 16 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Imre Andruskó , Peter Korpás , Zsolt Sebő
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 23.05.2019 14:04
4. Personálne zmeny v MsKS Komárno- Személyzeti ügyek a Komáromi Városi Művelődési Központban predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Dávid Kovács , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 23.05.2019 14:56
5. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 23.05.2019 15:10
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2018 - A főellenőr szakvéleménye Komárom Város 2018-as évi gazdálkodásához / Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város 2018-es gazdálkodásának kiértékelése

HK

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Imre Knirs , Patrik Ruman , Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 8: 23.05.2019 15:10
6.1. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város 2018-es gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós, Ing. Kóňa Bohumír
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Korpás
Nehlasovali: 3 Imre Knirs , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 9: 23.05.2019 15:16
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János

ZŠ s VJM Ul. Eötvösa + ŠKD pri ZŠ s VJM

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 10: 23.05.2019 15:17
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János

ZŠ Ul. Komenského + ŠKD pri ZŠ Ul.

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 11: 23.05.2019 15:17
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János

ZŠ s VJM Móra Jókaiho + ŠKD pri ZŠ

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 12: 23.05.2019 15:17
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János

ZŠ Ul. pohraničná + ŠKD pri ZŠ Ul.

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 13: 23.05.2019 15:17
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János

ZŠ s VJM Ul. práce + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul.

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 14: 23.05.2019 15:18
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János

ZŠ s VJM Ul. práce + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul.

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 15: 23.05.2019 15:18
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése predkladateľ: Mgr. Bajkai János

ZUŠ

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 16: 23.05.2019 15:20
8.1. Mestské kultúrne stredisko ­ Városi Művelődési Központ predkladateľ: Vargová Anna
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 17: 23.05.2019 15:24
8.2. CALOR, s.r.o. - CALOR, Kft. predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Ondrej Gajdáč , Zsolt Sebő , Tamás Varga
Hlasovanie č. 18: 23.05.2019 15:28
8.3. COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft. predkladateľ: Czékus Péter
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 2 Zsolt Sebő , Tamás Varga
Hlasovanie č. 19: 23.05.2019 15:37
8.4. COMORRA SERVIS predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 20: 23.05.2019 16:21
9. Prevádzkovanie mestského parkovacieho systému - A városi parkolórendszer üzemeltetése predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš

PN - MJ Kovács

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Korpás
Nehlasovali: 3 Imre Knirs , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 21: 23.05.2019 16:22
9. Prevádzkovanie mestského parkovacieho systému - A városi parkolórendszer üzemeltetése predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 13 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 2 Ildikó Bauer , Imre Knirs
Zdržali sa: 3 Imre Andruskó , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 22: 23.05.2019 16:41
10. Návrh VZN Mesta Komárno č.ů/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno v znení VZN č. 7/2018 - Javaslat a... /2019 sz. ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 5/2017 sz. ÁÉR-t a Komáromi Ispotály utca 16.sz. alatti nyugdíjasotthon által nyújtott szociális szolgáltatások köréről, feltételeiről, valamint a szolgáltatásokért nyújtandó térítéséről predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 13 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Imre Andruskó , Imre Knirs , Anton Marek , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 1 Ildikó Bauer
Hlasovanie č. 23: 23.05.2019 16:42
11.1. Zmena programového rozpočtu ZpS ­ Sponzorské - Az Idősek otthona költségvetésének módosítása
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ildikó Bauer
Hlasovanie č. 24: 23.05.2019 16:43
11.2. Zmena programového rozpočtu ZpS - Zvýšenie výdavkov pri zvýšení príjmov Az Idősek otthona költségvetésének módosítása
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Ildikó Bauer
Hlasovanie č. 25: 23.05.2019 16:52
12. Personálne zmeny v spoločnosti Calor, s.r.o. - Személyzeti ügyek a Calor, Kft.-nél predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó , Ján Vetter
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Peter Korpás
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 23.05.2019 16:58
13. Návrh na menovanie členov orgánov PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n. o. - A PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n. o. igazgatói tanácsa tagjainak kinevezése predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 23.05.2019 16:59
14.1. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom Mesta Komárno v roku 2019 Komárom város polgármestere által jóváhagyott költségvetés módosítások a 2019-es évben
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 23.05.2019 17:00
14.2. Správa o stave vymáhania nedoplatkov za predchádzajúce roky k 31.12.2018 ­ informatívny materiál - Jelentés az előző évek tartozásainak behajtásáról 2018.12.31-hez ­ tájékoztató anyag
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Marian Molnár , Csilla Szabó
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 23.05.2019 17:16
14.3. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - osobné náklady a energie - Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására ­ személyi költségek és energia
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár , Csilla Szabó
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 23.05.2019 17:18
14.4. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 ­ Projektové dokumentácie - Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására ­ projekt dokumentációk
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár , Csilla Szabó
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 31: 23.05.2019 17:19
14.5. Investície financované z investičného fondu - A befektetési alapból finanszírozott beruházások
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár , Csilla Szabó
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Károly Less
Hlasovanie č. 32: 23.05.2019 17:23
14.6. Návrh na zmenu programového rozpočtu - Javaslat költségvetés módosítására
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár , Csilla Szabó
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Dávid Kovács
Hlasovanie č. 33: 23.05.2019 17:24
14.7. Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2019 - poistné plnenie Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására -kártérítési kötelezettség
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár , Csilla Szabó
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Dávid Kovács
Hlasovanie č. 34: 23.05.2019 17:27
14.8. Žiadosť správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Komárne o poskytnutie pomoci ­Pravoszláv egyház kérelme
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár , Csilla Szabó
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 23.05.2019 17:29
14.9. Celková rekonštrukcia a oprava kultúrneho domu Kava - A Kavai kultúrház teljes felújítása és javítása
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár , Csilla Szabó
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 23.05.2019 17:39
14.10. Návrh na odstránenie havarijného stavu na MŠ Lodná ­ Javaslat a Hajós utcai óvoda balesetveszélyes állapotának megszüntetésére
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár , Csilla Szabó
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 23.05.2019 17:51
15. Informatívna správa o stave školských jedální a výdajní -Tájékoztató beszámoló az iskolai étkezdék állapotáról predkladateľ: Mgr. Gajdáč Ondrej
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 23.05.2019 17:57
15.1. Informatívna správa o stave školských jedální a výdajní
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 23.05.2019 17:59
16.1. TE-49_2019_Erich Hubaček_osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 14 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Imre Andruskó , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Nehlasovali: 3 Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less
Hlasovanie č. 40: 23.05.2019 18:02
16.2. TE-81_2019_Podunajské múzeum-prenájom_osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 41: 23.05.2019 18:02
16.3. TE-121_2019_AK Servise 1 s.r.o._osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 42: 23.05.2019 18:03
16.4. TE-110_2019_Edita Czizmaziová - EDIT_osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 23.05.2019 18:03
16.5. TE-109_2019_ BROZ_ prenájom pozemkov
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 23.05.2019 18:04
16.6. TE-201_2019_Ing. Attila Balogh_prenájom
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 23.05.2019 18:10
16.7. TE-202_2019_Kozma-Jalšovský
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Patrik Ruman
Hlasovanie č. 46: 23.05.2019 18:12
16.8. TE-203_2019_René Blažej-RMB_prenájom pozemku

Proc. návrh - Proc. javaslat Bende

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 16 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Imre Andruskó , Zsolt Sebő
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 47: 23.05.2019 18:13
16.8. TE-203_2019_René Blažej-RMB_prenájom pozemku

2 alternatíva

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 16 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Imre Andruskó , Zsolt Sebő
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 48: 23.05.2019 18:14
16.9. TE-204_2019_Rodinné centrum Slunce n.o._prenájom
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Anton Marek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 49: 23.05.2019 18:17
16.10. TE-205_2019_DELTA KLUB KOMÁRNO, o. z._prenájom pozemkov
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 17 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Andruskó
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 50: 23.05.2019 18:18
16.11. TE-175_2019_Výpozicka-Damjanichova p.c.1248,1249
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 György Batta , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Anton Marek , Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 51: 23.05.2019 18:20
16.12. TE-102_2019_ N-Lél a.s
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 György Batta , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 52: 23.05.2019 18:20
16.13. TE-103_2019_Ing. Pint Ján
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 György Batta , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 15 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , Anton Marek
Hlasovanie č. 53: 23.05.2019 18:21
16.14. TE-104_2019_ Ryšavý Baltazár
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 György Batta , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 54: 23.05.2019 18:21
16.15. TE-101_2019_Agref spol. s r.o
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 György Batta , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 16 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Károly Less
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 55: 23.05.2019 18:22
16.16. TE-209_2019_Rémaiová Denisa_predaj pozemku
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 56: 23.05.2019 18:24
16.17. TE-210_2019_Hajtmanová Réka_predaj pozemku
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 16 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Zoltán Bujna
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 57: 23.05.2019 18:25
16.18. TE-242_2019_Ruman Patrik Mgr._osobitný zreteľ
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 58: 23.05.2019 18:27
16.19. TE-1791_2018_Návrh na vysporiadanie častí pozemkov_A.Kelemen

PN Rada MZ - Tanács MJ

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár
Za: 16 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Zsolt Sebő
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 59: 23.05.2019 18:29
16.20. TE -211_2019_Takács_zámena pozemkov
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 György Batta , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 16 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 60: 23.05.2019 18:30
16.21. TE-212_2019_Smaženka Jozef_predkupné právo
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 61: 23.05.2019 18:31
16.22. TE-206_2019_GLOBAL RENT s.r.o_predaj pozemku
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 62: 23.05.2019 18:32
16.23. TE-214_2019_Timár Viktor_vecné bremeno
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 63: 23.05.2019 18:33
16.24. TE-215_2019_Nagy František_vecné bremeno
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 64: 23.05.2019 18:34
16.25. TE-216_2019_ZSDIS a.s., ALTERNATÍVA s.r.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 65: 23.05.2019 18:35
16.26. TE-217_2019_Puškár Igor_vecné bremeno
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 66: 23.05.2019 18:35
16.27. TE-218_2019_ZSE-p.č.1657-72, k.ú. Nová Stráž_vecné bremeno
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 67: 23.05.2019 18:36
16.28. TE-213_2019_ZSE- Ďulov Dvor
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 68: 23.05.2019 18:37
16.29. TE-155_2019_Sprava OVS Vnut.okr.10
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 69: 23.05.2019 18:38
16.30. TE-156_2019_Sprava OVS Zichy I-39m2
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 70: 23.05.2019 18:39
16.31. TE-157_2019_Sprava OVS Zichy II-85m2
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 71: 23.05.2019 18:39
16.32. TE-250_2019_Správa OVS_p.č.8090
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 72: 23.05.2019 18:41
16.33. TE-251_2019_Správa OVS_Lehár
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csilla Szabó
Hlasovanie č. 73: 23.05.2019 18:42
16.34. TE-252_2019_ Správa OVS Hadovce
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csilla Szabó
Hlasovanie č. 74: 23.05.2019 18:42
16.35. TE-219_2019_Letné sezónne terasy
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csilla Szabó
Hlasovanie č. 75: 23.05.2019 18:43
16.36. TE-254_2019_Celoročné terasy

Marek Hluško ­Litovel PUB

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csilla Szabó
Hlasovanie č. 76: 23.05.2019 18:44
16.36. TE-254_2019_Celoročné terasy

Silvia Györe ­Š.A.ŠARIŠ

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csilla Szabó
Hlasovanie č. 77: 23.05.2019 18:45
17. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno - Javaslat Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladási szándékának elfogadására és nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetésére az ingatlan eladása céljából predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Csilla Szabó
Hlasovanie č. 78: 23.05.2019 18:46
18.1. TE-93-2019-Baloghová Zlatica
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 79: 23.05.2019 18:47
18.2. TE-94-2019-Brand Ivan
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 80: 23.05.2019 18:48
18.3. TE-183-2019-Majerčíková-Rehák
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 81: 23.05.2019 18:49
18.4. TE-184-2019-Pridelenie bytu-Slobody 5-9
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 82: 23.05.2019 18:49
18.5. TE-185-2019-Roľníckej školy 49-11
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 83: 23.05.2019 18:50
18.6. TE-187-2019-Roľníckej školy 51-66
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 84: 23.05.2019 18:50
18.7. TE-188-2019-Veľký Harčáš 61-63
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 85: 23.05.2019 18:50
18.8. TE-189-2019-Veľký Harčáš 61-96
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 86: 23.05.2019 18:51
18.9. TE-243-2019-Pridelenie bytu Veľký Harčáš 61-106
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 87: 23.05.2019 18:52
19.1. Klub turistov Kormorán Komárno ­TE-198 - Kormorán turista klub
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 88: 23.05.2019 18:53
19.2. Rodičovské združenie pri Materskej škole s VJS Komárno-Nová Stráž ­TE-200 - Őrsújfalusi szlovák tannyelvű óvoda szülői munkaközössége
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 89: 23.05.2019 18:54
19.3. Pre našu školu, pre naše deti n.f. Komárno TE-220 - Iskolánkért, gyermekeinkért jótékonysági alap
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 90: 23.05.2019 18:54
19.4. Bastion Comorra nezisková organizácia TE-221 - Bastion Comorra nonprofit szervezet
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 91: 23.05.2019 18:55
19.5. PRO SCHOLA ET FUTURO n.f. TE-222 - PRO SCHOLA ET FUTURO jótékonysági alap
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 92: 23.05.2019 18:56
19.6. Komárňanský okrášľovací spolok o.z. TE-223 - Komárňanský okrášľovací spolok polgári társulás
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 14 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Csilla Szabó
Zdržali sa: 2 Ildikó Bauer , Zsolt Sebő
Nehlasovali: 1 Imre Andruskó
Hlasovanie č. 93: 23.05.2019 18:57
20. Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.04.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 94: 23.05.2019 19:03
21. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 1.Q 2019 - Beszámoló a közbeszerzésekről predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 95: 23.05.2019 19:06
22. Správa o stave bezpečnostného kamerového systému Mesta Komárno - Beszámoló Komárom városa biztonsági kamerarendszere állapotáról predkladateľ: Alexander Tóth
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár , Magdaléna Tárnok
Za: 16 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Štefan Bende
Hlasovanie č. 96: 23.05.2019 19:11
23. Zmena v zložení Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť - Digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság összetételének változása predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Magdaléna Tárnok
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Personálne zmeny v MsKS Komárno- Személyzeti ügyek a Komáromi Városi Művelődési Központban
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie- Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 6. 6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Komárno za rok 2018 - A főellenőr szakvéleménye Komárom Város 2018-as évi gazdálkodásához / Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város 2018-es gazdálkodásának kiértékelése
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 6.1. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város 2018-es gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós, Ing. Kóňa Bohumír
 8. 7. Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno za rok 2018 - Komárom város fenntartásában működő iskolák és iskolai intézmények 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 9. 8. Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2018: - A 2018-as év gazdálkodásának kiértékelése:
 10. 8.1. Mestské kultúrne stredisko – Városi Művelődési Központ
  Predkladateľ: Vargová Anna
 11. 8.2. CALOR, s.r.o. - CALOR, Kft.
  Predkladateľ: Ing. Veľký Ľuboš
 12. 8.3. COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft.
  Predkladateľ: Czékus Péter
 13. 8.4. COMORRA SERVIS
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 14. 9. Prevádzkovanie mestského parkovacieho systému - A városi parkolórendszer üzemeltetése
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 15. 10. Návrh VZN Mesta Komárno č.…/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno v znení VZN č. 7/2018 - Javaslat a... /2019 sz. ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 5/2017 sz. ÁÉR-t a Komáromi Ispotály utca 16.sz. alatti nyugdíjasotthon által nyújtott szociális szolgáltatások köréről, feltételeiről, valamint a szolgáltatásokért nyújtandó térítéséről
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 16. 11. Návrhy rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov Komárno - Az Idősek otthona javaslatai
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 17. 11.1. Zmena programového rozpočtu ZpS – Sponzorské - Az Idősek otthona költségvetésének módosítása
 18. 11.2. Zmena programového rozpočtu ZpS - Zvýšenie výdavkov pri zvýšení príjmov Az Idősek otthona költségvetésének módosítása
 19. 12. Personálne zmeny v spoločnosti Calor, s.r.o. - Személyzeti ügyek a Calor, Kft.-nél
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 20. 13. Návrh na menovanie členov orgánov PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n. o. - A PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n. o. igazgatói tanácsa tagjainak kinevezése
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 21. 14. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 22. 14.1. Rozpočtové opatrenia schválené primátorom Mesta Komárno v roku 2019 Komárom város polgármestere által jóváhagyott költségvetés módosítások a 2019-es évben
 23. 14.2. Správa o stave vymáhania nedoplatkov za predchádzajúce roky k 31.12.2018 – informatívny materiál - Jelentés az előző évek tartozásainak behajtásáról 2018.12.31-hez – tájékoztató anyag
 24. 14.3. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - osobné náklady a energie - Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására – személyi költségek és energia
 25. 14.4. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – Projektové dokumentácie - Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására – projekt dokumentációk
 26. 14.5. Investície financované z investičného fondu - A befektetési alapból finanszírozott beruházások
 27. 14.6. Návrh na zmenu programového rozpočtu - Javaslat költségvetés módosítására
 28. 14.7. Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2019 - poistné plnenie Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására -kártérítési kötelezettség
 29. 14.8. Žiadosť správcu Pravoslávnej cirkevnej obce v Komárne o poskytnutie pomoci –Pravoszláv egyház kérelme
 30. 14.9. Celková rekonštrukcia a oprava kultúrneho domu Kava - A Kavai kultúrház teljes felújítása és javítása
 31. 14.10. Návrh na odstránenie havarijného stavu na MŠ Lodná – Javaslat a Hajós utcai óvoda balesetveszélyes állapotának megszüntetésére
 32. 15. Informatívna správa o stave školských jedální a výdajní - Tájékoztató beszámoló az iskolai étkezdék állapotáról
  Predkladateľ: Mgr. Gajdáč Ondrej
 33. 15.1. Informatívna správa o stave školských jedální a výdajní
 34. 15.2. Návrh na zmenu rozpočtu – školské jedálne - Javaslat költségvetés módosítására – iskolai étkezdék
 35. 16. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 36. 16.1. TE-49_2019_Erich Hubaček_osobitný zreteľ
 37. 16.2. TE-81_2019_Podunajské múzeum-prenájom_osobitný zreteľ
 38. 16.3. TE-121_2019_AK Servise 1 s.r.o._osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 39. 16.4. TE-110_2019_Edita Czizmaziová - EDIT_osobitný zreteľ
 40. 16.5. TE-109_2019_ BROZ_ prenájom pozemkov
 41. 16.6. TE-201_2019_Ing. Attila Balogh_prenájom
 42. 16.7. TE-202_2019_Kozma-Jalšovský
  Materiály   Prevziať všetky
 43. 16.8. TE-203_2019_René Blažej-RMB_prenájom pozemku
 44. 16.9. TE-204_2019_Rodinné centrum Slunce n.o._prenájom
 45. 16.10. TE-205_2019_DELTA KLUB KOMÁRNO, o. z._prenájom pozemkov
 46. 16.11. TE-175_2019_Výpozicka-Damjanichova p.c.1248,1249
 47. 16.12. TE-102_2019_ N-Lél a.s
  Materiály   Prevziať všetky
 48. 16.13. TE-103_2019_Ing. Pint Ján
  Materiály   Prevziať všetky
 49. 16.14. TE-104_2019_ Ryšavý Baltazár
  Materiály   Prevziať všetky
 50. 16.15. TE-101_2019_Agref spol. s r.o
  Materiály   Prevziať všetky
 51. 16.16. TE-209_2019_Rémaiová Denisa_predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 52. 16.17. TE-210_2019_Hajtmanová Réka_predaj pozemku
 53. 16.18. TE-242_2019_Ruman Patrik Mgr._osobitný zreteľ
 54. 16.19. TE-1791_2018_Návrh na vysporiadanie častí pozemkov_A.Kelemen
 55. 16.20. TE -211_2019_Takács_zámena pozemkov
  Materiály   Prevziať všetky
 56. 16.21. TE-212_2019_Smaženka Jozef_predkupné právo
 57. 16.22. TE-206_2019_GLOBAL RENT s.r.o_predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 58. 16.23. TE-214_2019_Timár Viktor_vecné bremeno
 59. 16.24. TE-215_2019_Nagy František_vecné bremeno
 60. 16.25. TE-216_2019_ZSDIS a.s., ALTERNATÍVA s.r.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
 61. 16.26. TE-217_2019_Puškár Igor_vecné bremeno
 62. 16.27. TE-218_2019_ZSE-p.č.1657-72, k.ú. Nová Stráž_vecné bremeno
 63. 16.28. TE-213_2019_ZSE- Ďulov Dvor
  Materiály   Prevziať všetky
 64. 16.29. TE-155_2019_Sprava OVS Vnut.okr.10
 65. 16.30. TE-156_2019_Sprava OVS Zichy I-39m2
 66. 16.31. TE-157_2019_Sprava OVS Zichy II-85m2
 67. 16.32. TE-250_2019_Správa OVS_p.č.8090
  Materiály   Prevziať všetky
 68. 16.33. TE-251_2019_Správa OVS_Lehár
  Materiály   Prevziať všetky
 69. 16.34. TE-252_2019_ Správa OVS Hadovce
  Materiály   Prevziať všetky
 70. 16.35. TE-219_2019_Letné sezónne terasy
  Materiály   Prevziať všetky
 71. 16.36. TE-254_2019_Celoročné terasy
  Materiály   Prevziať všetky
 72. 17. Návrh na schválenie zámeru predaja nehnuteľnosti a na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno - Javaslat Komárom Város tulajdonában lévő ingatlan eladási szándékának elfogadására és nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás meghirdetésére az ingatlan eladása céljából
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 73. 18. Žiadosti a návrhy v bytových a sociálnych veciach - Kérvények és javaslatok lakás és szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 74. 18.1. TE-93-2019-Baloghová Zlatica
  Materiály   Prevziať všetky
 75. 18.2. TE-94-2019-Brand Ivan
  Materiály   Prevziať všetky
 76. 18.3. TE-183-2019-Majerčíková-Rehák
  Materiály   Prevziať všetky
 77. 18.4. TE-184-2019-Pridelenie bytu-Slobody 5-9
 78. 18.5. TE-185-2019-Roľníckej školy 49-11
 79. 18.6. TE-187-2019-Roľníckej školy 51-66
 80. 18.7. TE-188-2019-Veľký Harčáš 61-63
 81. 18.8. TE-189-2019-Veľký Harčáš 61-96
 82. 18.9. TE-243-2019-Pridelenie bytu Veľký Harčáš 61-106
 83. 19. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 - Javaslatok pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 84. 19.1. Klub turistov Kormorán Komárno –TE-198 - Kormorán turista klub
 85. 19.2. Rodičovské združenie pri Materskej škole s VJS Komárno-Nová Stráž –TE-200 - Őrsújfalusi szlovák tannyelvű óvoda szülői munkaközössége
 86. 19.3. Pre našu školu, pre naše deti n.f. Komárno TE-220 - Iskolánkért, gyermekeinkért jótékonysági alap
 87. 19.4. Bastion Comorra nezisková organizácia TE-221 - Bastion Comorra nonprofit szervezet
 88. 19.5. PRO SCHOLA ET FUTURO n.f. TE-222 - PRO SCHOLA ET FUTURO jótékonysági alap
 89. 19.6. Komárňanský okrášľovací spolok o.z. TE-223 - Komárňanský okrášľovací spolok polgári társulás
 90. 20. Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.04.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 91. 21. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 1.Q 2019 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 92. 22. Správa o stave bezpečnostného kamerového systému Mesta Komárno - Beszámoló Komárom városa biztonsági kamerarendszere állapotáról
  Predkladateľ: Alexander Tóth
 93. 23. Zmena v zložení Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť - Digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság összetételének változása
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 94. 24. Rôzne - Egyéb
 95. 25. Záver - Befejezés
 96. 26. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 06.05.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 97. 27. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 07.05.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 98. 28. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 07.05.2019 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár
 99. 29. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 07.05.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 100. 30. Správa finančnej komisie zo dňa 06.05.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 101. 31. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 06.05.2019 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid
 102. 32. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 07.05.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bauer Ildikó