Komisia pre dopravu – Zasadnutie 22.05.2019 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Projekty zón rezidentského parkovania (Koreničova, Tvarožkova, iné...),
  2. 2. Návrh dopravne upokojenej rezidenčnej zóny v okolí Dubovej ulice,
    http://www.vtoth.sk/projekty/dubova/dubova_projekt.pdf
  3. 3. Zjednosmernenie časti Mozarovej ulice,
  4. 4. Šulekova – Holubyho, návrh riešenia,
  5. 5. Cyklotrasa Blumentálska - 2. etapa,
  6. 6. Rôzne.