Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2019 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 2. 2. Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2019 - 2022
 3. 3. Staromestský program 2019 – 2022 (Zelené Mesto - Dobrý úrad)
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa zrušuje Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa zrušuje Materská škola, Brnianska ul. č. 47, 811 04 Bratislava
 6. 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa zriaďuje Základná škola s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 7. 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy zelene na časti pozemku parc. č. 7721/1 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy v Grasalkovičovej záhrade
 9. 9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 10. 10. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave
 11. 11. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Tabakova 6 v Bratislave
 12. 12. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 52 v Bratislave
 13. 13. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 15 v Bratislave
 14. 14. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Vysoká 6 v Bratislave
 15. 15. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 16. 16. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 17. 17. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 18. 18. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
 19. 19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 20. 20. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
 21. 21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 22. 22. Návrh Zásad o poskytovaní paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch a občianskych slávnostiach
 23. 23. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 24. 24. Návrh na schválenie urovnania sporov s Jozefom Haraslínom – HANEX (nebytové priestory na Živnostenskej 2,4, Kollárovom nám. 20)
 25. 25. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 26. 26. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 27. 27. Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov slávnostného uvítania detí do života
 28. 28. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 29. 29. Rôzne
 30. 30. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Bc. Ivan Bútora
 • Mgr. Tomáš Dentico (do 18.10.2019)
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, (do 21.10.2019)
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
 • Ing. Tomáš Ziegler
Ospravedlnení
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 28.05.2019 09:15
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 28.05.2019 09:17
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Damask Gruska
Hlasovanie č. 3: 28.05.2019 09:19
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Adam Berka , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 28.05.2019 10:59
1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018

berie na vedomie

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Barbora Oráčová
Za: 24 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 28.05.2019 11:12
2. Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2019 - 2022
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 23 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 28.05.2019 12:02
3. Staromestský program 2019 ­ 2022 (Zelené Mesto - Dobrý úrad)

návrh p.Kleinert

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 28.05.2019 12:04
3. Staromestský program 2019 ­ 2022 (Zelené Mesto - Dobrý úrad)

návrh p.Kleinert

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 28.05.2019 12:08
3. Staromestský program 2019 ­ 2022 (Zelené Mesto - Dobrý úrad)

návrh p.Bútoru

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 28.05.2019 12:10
3. Staromestský program 2019 ­ 2022 (Zelené Mesto - Dobrý úrad)

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 7 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 11 Adam Berka , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Petr Skalník , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 3 Juraj Mikulášek , Milan Remiš , Jana Španková
Nehlasovali: 1 Viera Satinská
Hlasovanie č. 10: 28.05.2019 12:11
3. Staromestský program 2019 ­ 2022 (Zelené Mesto - Dobrý úrad)
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Halka Ležovičová , Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 28.05.2019 12:28
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa zrušuje Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 28.05.2019 12:29
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa zrušuje Materská škola, Brnianska ul. č. 47, 811 04 Bratislava
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 28.05.2019 12:30
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa zriaďuje Základná škola s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 1 Ľubomír Boháč
Hlasovanie č. 14: 28.05.2019 13:46
7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Halka Ležovičová
Nehlasovali: 1 Miroslav Vrábel
Hlasovanie č. 15: 28.05.2019 14:10
8. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy zelene na časti pozemku parc. č. 7721/1 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy v Grasalkovičovej záhrade
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 17 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Ondrej Dostál , Milan Remiš , Viera Satinská
Zdržali sa: 2 Adam Berka , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 28.05.2019 14:19
9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Barbora Oráčová , Petr Skalník
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Milan Remiš , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ondrej Dostál , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 28.05.2019 14:57
10. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Barbora Oráčová
Za: 24 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 28.05.2019 14:58
11. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Tabakova 6 v Bratislave
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Barbora Oráčová
Za: 24 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 28.05.2019 14:59
12. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 52 v Bratislave
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Barbora Oráčová
Za: 24 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 28.05.2019 15:01
13. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 15 v Bratislave

návrh p.Berku

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Barbora Oráčová
Za: 12 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Viera Satinská , Petr Skalník
Proti: 9 Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Zdržali sa: 3 Petra Hitková , Peter Osuský , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 28.05.2019 15:02
13. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 15 v Bratislave
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Barbora Oráčová
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Peter Osuský , Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 28.05.2019 15:03
13. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 15 v Bratislave
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Barbora Oráčová
Za: 23 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Boris Ažaltovič
Hlasovanie č. 23: 28.05.2019 15:05
14. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Vysoká 6 v Bratislave

návrh p.Berku

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Barbora Oráčová
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Vladimír Palko , Milan Remiš
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 28.05.2019 15:06
14. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Vysoká 6 v Bratislave
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Barbora Oráčová
Za: 24 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 28.05.2019 15:09
15. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Barbora Oráčová , Vladimír Palko
Za: 23 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 28.05.2019 15:17
16. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018

berie na vedomie

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 28.05.2019 15:27
17. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 28.05.2019 15:29
18. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Barbora Oráčová , Vladimír Palko
Za: 23 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 28.05.2019 15:30
19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 28.05.2019 15:31
20. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 28.05.2019 15:33
21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 28.05.2019 15:35
22. Návrh Zásad o poskytovaní paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch a občianskych slávnostiach
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Za: 22 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 28.05.2019 15:38
23. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Barbora Oráčová , Vladimír Palko
Za: 23 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 28.05.2019 16:16
24. Návrh na schválenie urovnania sporov s Jozefom Haraslínom ­ HANEX (nebytové priestory na Živnostenskej 2,4, Kollárovom nám. 20)
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 28.05.2019 16:20
25. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Adam Berka , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Miroslav Vrábel
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Damask Gruska
Hlasovanie č. 36: 28.05.2019 16:33
26. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 28.05.2019 16:35
27. Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov slávnostného uvítania detí do života
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 28.05.2019 16:43
28. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 2. 2. Koncepcia rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2019 - 2022
 3. 3. Staromestský program 2019 – 2022 (Zelené Mesto - Dobrý úrad)
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa zrušuje Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, ktorým sa zrušuje Materská škola, Brnianska ul. č. 47, 811 04 Bratislava
 6. 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa zriaďuje Základná škola s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 7. 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k vráteniu správy zelene na časti pozemku parc. č. 7721/1 do priamej správy hlavného mesta SR Bratislavy v Grasalkovičovej záhrade
 9. 9. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ..../2019 o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 10. 10. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova 6 v Bratislave
 11. 11. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Tabakova 6 v Bratislave
 12. 12. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Obchodná 52 v Bratislave
 13. 13. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého 15 v Bratislave
 14. 14. Návrh na schválenie spôsobu prenájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Vysoká 6 v Bratislave
 15. 15. Návrh na piatu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 16. 16. Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 17. 17. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 18. 18. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
 19. 19. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 20. 20. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
 21. 21. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 22. 22. Návrh Zásad o poskytovaní paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch a občianskych slávnostiach
 23. 23. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
 24. 24. Návrh na schválenie urovnania sporov s Jozefom Haraslínom – HANEX (nebytové priestory na Živnostenskej 2,4, Kollárovom nám. 20)
 25. 25. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 26. 26. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2018
 27. 27. Určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady a za obradníkov slávnostného uvítania detí do života
 28. 28. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 29. 29. Rôzne
 30. 30. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto