Mestská rada – Zasadnutie 19.06.2019 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Hodnotenie výsledku hospodárenia ZpS za rok 2018 - Az idősek otthona 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 3. 3. Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. za rok 2018 - A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 4. 4. Návrhy spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. javaslatai
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 5. 4.1. TE-309 Informatívna správa o zmene člena dozornej rady voleného zamestnancami – Tájékoztatás az alkalmazottak által megválasztott felügyelő bizottsági tag megváltozásáról
 6. 4.2. TE-308 Návrh zmeny v súpise ročných výkonov na rok 2019 - A 2019-es évi tevékenységi lista módosítására való javaslat
 7. 5. Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárna za rok 2018 - Komárom város 2018 évi konszolidált könyvelési zárásának eredményei
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 8. 6. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 9. 6.1. TE-286 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 - MsKS - Javaslat Komárom város 2019. évi programozott költségvetésének módosítására – VMK
  Predkladateľ: Anna Vargová
 10. 6.2. TE-288 Žiadosť ZŠ Rozmarínová o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie v školskej jedálni - Rozmaring utcai AI kérvénye pénzügyi támogatásra az iskolai étkezde balesetveszélyes állapotának felszámolására
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 11. 6.3. TE-305 Návrh na financovanie školskej jedálne pri ZŠ Rozmarínová ul. - Javaslat a Rozmaring utcai iskolakonyha finanszírozására
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 12. 6.4. TE-289 Žiadosť ZŠ pohraničná o preklasifikáciu výdavkov z kapitálových na bežné - Határőr utcai AI kérvénye beruházási jellegű kiadások átcsoportosítására folyó jellegű kiadásokra
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 13. 6.5. TE-235 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - spoluúčasť nákupu izotermického vozidla - Javaslat Komárom város 2019. évi programozott költségvetésének módosítására – izotermikus jármű vásárlása
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 14. 6.6. TE-310 Žiadosť o dotáciu - Zvýšenie bezpečnosti premávky v Komárne - Dotációs kérelem - A közlekedésbiztonság javítása Komáromban
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 15. 6.7. TE-318 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – mimoriadna situácia nadmerného výskytu komárov - Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására – rendkívüli szúnyog invázió
 16. 7. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – Kapitálové výdavky - Javaslat Komárom város 2019. évi programozott költségvetésének módosítására – tőke jellegű kiadások
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 17. 8. Personálne zmeny v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. - Személyzeti ügyek a COM-MÉDIA, Kft.-nél
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 18. 8.1. NÁVRH NA ZMENU STANOV SPOLOČNOSTI COM-MÉDIA SPOL. S R.O., KOMÁRNO JAVASLAT - A COM-MÉDIA, KFT., KOMÁRNO ALAPSZABÁLYZATÁNAK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA
 19. 9. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakás és szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 20. 9.1. TE-268 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok – nájomné za mestské byty - Javaslat a behajthatatlan követelések kisorolására – városi lakások bérlete
 21. 9.2. TE-281 Pridelenie bytu_Ondrejčíková_lakáskiutalás
 22. 9.3. TE-282 Pridelenie bytu_Szajkó Gy._lakáskiutalás
 23. 9.4. TE_283-2019_pridelenie bytu_Dolník_lakáskiutalás
 24. 10. Návrh VZN mesta Komárno č. ...../2019, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 - Javaslat a .../2019 sz. ÁÉR-re, amely módosítja a város 7/2008 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 25. 11. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry -Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 26. 11.1. TE-279 Návrh počtu tried v materských školách, tried 1. ročníka a 0. ročníka základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v školskom roku 2019/2020 - Javaslat a Komárom Város fenntartása alatt álló óvodák osztályainak számára valamint az alapiskolák 1. és 0. évfolyamában lévő osztályainak számára a 2019/2020-as tanévben
 27. 11.2. TE-306 Správa o priebehu 28. Komárňanských dní 2019 - Beszámoló a 28. Komáromi Napok lefolyásáról
 28. 11.3. TE-320 Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listiny ZŠ ul. Rozmarínová ul. 1 Komárno/Javaslat a Komáromi Rozmaring Utcai Alapiskola alapítólevelének függelékének jóváhagyására
 29. 12. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - Javaslatok pénzügyi támogatás elfogadására a 11/2015 sz. ÁÉR alapján
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 30. 12.1. TE-275 OZ Schola pro pueri - Schola pro pueri polgári társulás
 31. 12.2. TE-276 OZ Franza Lehára – Lehár Ferenc polgári társulás
 32. 13. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 -Javaslatok pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 33. 13.1. TE-257 Rodičovské združenie pri SOŠ obchodu a služieb Komárno - Kereskedelmi és Szolgáltatói Szakközépiskola Szülői Közössége
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 34. 13.2. TE-259 Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínova Komárno - Rozmaring utcai AI Szülői Közössége
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 35. 13.3. TE-277 TIMOTEUS n.o. - TIMOTEUS nonprofit szervezet
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 36. 13.4. TE-304 Schola pro pueri - Schola pro pueri
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 37. 13.5. TE-307 O.Z. ZA VEDOMÉ KOMÁRNO - O.Z. ZA VEDOMÉ KOMÁRNO
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 38. 14. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 39. 14.1. TE-201_2019_Ing. Attila Balogh_osobitný zreteľ-különös elbírálás
 40. 14.2. TE-204_2019_Rodinné centrum Slunce n.o._osobitný zreteľ-különös elbírálás
 41. 14.3. TE-242_2019_Ruman Patrik Mgr._osobitný zreteľ-különös elbírálás
 42. 14.4. TE-209_2019_Rémaiová Denisa_osobitný zreteľ-különös elbírálás
 43. 14.5. TE-254_2019_Celoročné terasy_osobitný zreteľ –állandó jellegű teraszok-különös elbírálás
 44. 14.6. TE-211_2019_Takács_zámena pozemkov_ osobitný zreteľ-telekcsere - különös elbírálás
 45. 14.7. TE-291_2019_Papp Ernő_predaj pozemku-telekvásárlás
 46. 14.8. TE-292_2019_Vörös Jozef_ predaj pozemku-telekvásárlás
 47. 14.9. TE-294_2019_Róbert Szilva_predaj pozemku-telekvásárlás
 48. 14.10. TE-295_2019_Varga Ferenc a Laura_predaj pozemku-telekvásárlás
 49. 14.11. TE-207_2019_Magyarics Richard_predaj pozemku-telekvásárlás
 50. 14.12. TE-208_2019_Michálková a spol._predaj pozemku - telekeladás
 51. 14.13. TE-269_2019_Agrodružstvo Kameničná
 52. 14.14. TE-270_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 53. 14.15. TE-271_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 54. 14.16. TE-101_2019_Agref spol. s r.o
 55. 14.17. TE-102_2019_ N-Lél a.s.
 56. 14.18. TE-103_2019_Ing. Pint Ján
 57. 14.19. TE-104_2019_ Ryšavý Baltazár
 58. 14.20. TE-296_2019_Gyűrösiová Monika_predkupné právo -elővásárlási jog
 59. 14.21. TE-297_2019_Dorotovičová Felgerová Edita Ing._zámena pozemkov- telekcsere
 60. 14.22. TE-298_2019_Békési Peter _vecné bremeno- tárgyi teher
 61. 14.23. TE-299_2019_Kebex invest_vecné bremeno - tárgyi teher
 62. 14.24. TE-300_2019_ZSDIS a.s., KOMWERK, s.r.o._vecné bremeno - tárgyi teher
 63. 14.25. 301_2019_celoročné terasy- állandó jellegű teraszok
 64. 14.26. TE_272_2019_OVS_byty_lakások
 65. 14.27. TE-302_2019_predaj bytu Švantnerová - lakáseladás
 66. 15. Záver - Befejezés
 67. 16. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 10.06.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 68. 17. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 11.06.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 69. 18. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 12.06.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 70. 19. Správa finančnej komisie zo dňa 13.06.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 71. 20. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 11.06.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bauer Ildikó