Komisia školstva a kultúry – Zasadnutie 11.06.2019 o 14:00 Rokovacia miestnosť v budove CVČ Komárno

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie * Megnyitó
 2. 2. Žiadosti a návrhy na úseku školstva * Kérvények és javaslatok oktatási ügyekben
 3. 2.1. Návrh na zmenu VZN č. 7/2008 * Javaslat a 7/2008 sz. ÁÉR módosítására
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 4. 2.2. Informatívna správa – zápis detí do ZŠ a MŠ * Informatív jellegű anyag – az alapiskolába és óvodákba beíratott gyermekekről
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 5. 2.3. Informatívna správa – organizácia školského roka 2019/2020 * Informatív jellegű anyag – a 2019/2020-as iskolaév szervezéséről
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 6. 2.4. Žiadosť ZŠ rozmarínovej o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu v školskej jedálni * Rozmaring utcai AI kérvénye pénzügyi támogatásra az iskolai étkezde balesetveszélyes állapotának felszámolására
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 7. 2.5. Žiadosť ZŠ pohraničnej o preklasifikáciu výdavkov z kapitálových na bežné * Határőr utcai AI kérvénye beruházási jellegű költségek átcsoportosítására folyó jellegű kiadásokra
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 8. 2.6. Návrh na financovanie ŠJ rozmarínová * Javaslat a Rozmaring utcai iskola konyha finanszírozására
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 9. 3. Žiadosti a návrhy na úseku kultúry * Kérvények és javaslatok kulturális ügyekben
 10. 3.1. Správa o priebehu 28. Komárňanských dní 2019 * A 2019-es évi 28. Komáromi napok beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai
 11. 4. Rôzne * Egyéb
 12. 5. Záver * Befejezés