Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch – Zasadnutie 11.06.2019 o 14:30 Veľká zasadačka

Schválený program
  1. . Otvorenie
  2. . Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015
  3. . - OZ Schola pro pueri
  4. . - OZ Franza Lehára
  5. . Správa o priebehu 28. Komárňanských dní
  6. . Prerokovanie výšky Dane za ubytovanie na území mesta Komárno
  7. . Rôzne
  8. . Záver