Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 12.06.2019 o 15:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh na nájom nebytových priestorov na ul. Špitálska č. 18 ako prípad hodný osobitného zreteľa (účasť p. Sabelu – štatutárny zástupca občianskeho združenia OZ STOPA)
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
 3. 3. Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.../2019 z 25. júna 2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 7. 7. Správa k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 8. 8. Prezentácia o rekonštrukcii strechy budovy MÚ Bratislava – Staré Mesto (odd. stratégie a projektového riadenia)
 9. 9. Návrh na zmenu uznesenia č. 103/2013 z 25.06. 2013, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru pre Základnú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015 a uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Správa o činnosti TSSM, a.s.
 12. 12. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Návrh na nájom nebytových priestorov na ul. Špitálska č. 18 ako prípad hodný osobitného zreteľa (účasť p. Sabelu – štatutárny zástupca občianskeho združenia OZ STOPA)
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2019, o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
 3. 3. Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.../2019 z 25. júna 2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh VZN o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 7. 7. Správa k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 8. 8. Prezentácia o rekonštrukcii strechy budovy MÚ Bratislava – Staré Mesto (odd. stratégie a projektového riadenia)
 9. 9. Návrh na zmenu uznesenia č. 103/2013 z 25.06. 2013, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru pre Základnú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015 a uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Správa o činnosti TSSM, a.s.
 12. 12. Rôzne