Finančná komisia – Zasadnutie 13.06.2019 o 12:00 Veľká zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 2. 2. TE-236/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2018 Zariadenie pre seniorov Komárno
  Predkladateľ: Mgr. Hedviga Polgárová
 3. 3. TE-196/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia obchodnej spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. za rok 2018
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 4. 4. TE-309/2019 KOMVaK - Informatívna správa - Záznam z voľby zmena v DR
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 5. 5. TE-308/2019 Zmeny v súpise ročných výkonov spoločnosti KOMVaK a.s. na rok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 6. 6. TE-274/2019 Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárna za rok 2018
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 7. 7. TE-284/2019 - Výberové konanie na funkciu konateľa COM-MÉDIA, spol. s r.o.
  Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
 8. 8. TE-286/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu na rok 2019 - Žiadosť o úpravu rozpočtu MsKS
  Predkladateľ: Anna Vargová
 9. 9. TE-288/2019 Žiadosť ZŠ Rozmarínová o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijného stavu v školskej jedálni
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 10. 10. TE-305/2019 Návrh na financovanie ŠJ ul. Rozmarínová
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 11. 11. TE-303/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta na rok 2019 - kapitálové výdavky
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 12. 12. TE-289/2019 Žiadost ZS Ul. pohraničná - doplnenie
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 13. 13. TE-310/2019 Žiadosť o dotáciu Bezpečnosť premávky
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 14. 14. TE-235/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 15. 15. TE-268/2019 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 16. 16. TE-278/2019 Návrh na zmenu VZN č.7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 17. 17. Majetkoprávne záležitosti
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 18. 17.1. TE-201/2019 Ing. Attila Balogh - osobitný zreteľ
 19. 17.2. TE-204/2019 Rodinné centrum Slunce n.o. osobitný zreteľ
 20. 17.3. TE-242/2019 Ruman Patrik Mgr. osobitný zreteľ
 21. 17.4. TE-209/2019 Rémaiová Denisa osobitný zreteľ
 22. 17.5. TE-254/2019 Celoročné terasy osobitný zreteľ
 23. 17.6. TE -211/2019 Takács - zámena pozemkov osobitný zreteľ
 24. 17.7. TE-291/2019 Papp Ernő predaj pozemku
 25. 17.8. TE-292/2019 Vörös Jozef predaj pozemku
 26. 17.9. TE-293/2019 Hegedüs Nikolas predaj pozemkov
 27. 17.10. TE-294/2019 Róbert Szilva predaj pozemku
 28. 17.11. TE-295/2019 Varga Ferenc a Laura predaj pozemku
 29. 17.12. TE-207/2019 Magyarics Richard predaj pozemku
 30. 17.13. TE-269/2019 Agrodruzstvo Kamenicna
 31. 17.14. TE-270/2019 Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 32. 17.15. TE-271/2019 Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 33. 17.16. TE-101/2019 Agref spol. s r.o
 34. 17.17. TE-102/2019 N-Lél a.s
 35. 17.18. TE-103/2019 Ing. Pint Ján
 36. 17.19. TE-104/2019 Ryšavý Baltazár
 37. 17.20. TE-296/2019 Gyűrösiová Monika predkupné právo
 38. 17.21. TE-297/2019 Dorotovičová Felgerová Edita Ing. - zámena pozemkov
 39. 17.22. TE-298/2019 Békési Peter - vecné bremeno
 40. 17.23. TE-299/2019 Kebex invest vecné bremeno
 41. 17.24. TE-300/2019 ZSDIS a.s., KOMWERK, s.r.o. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
 42. 17.25. TE-301/2019 Celoročné terasy
 43. 17.26. TE-272/2019 OVS - Byty
 44. 17.27. TE-302/2019 Predaj bytu Švantnerová
 45. 18. Záver
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman