Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Zasadnutie 10.06.2019 o 14:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie - Megnyitó
 2. 2. Plnenie uznesení - Határozat teljesítések
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 3. 3. Hodnotenie výsledku hospodárenia ZpS za rok 2018 – Az idősek otthona 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Mgr. Hedviga Polgárová
 4. 4. Žiadosti a návrhy v sociálnych veciach – Kérvények és javaslatok szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 5. 5. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 6. 5.1. TE_268_2019_Návrh na vyradenie nevymož. pohľadávky
 7. 5.2. TE_281_2019_Slobody_5-3
 8. 5.3. TE_282_2019_Slobody_7-17
 9. 5.4. TE_283-2019_Klapku_6-32
 10. 5.5. TE_287_2019_Výmena bytov Percel-Pusztayová
 11. 6. Rôzne – Egyéb
 12. 7. Záver – Befejezés