Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.06.2019 o 17:00 Obecný úrad

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola uznesení
 4. 4. Správa HK o kontorlnej činnosti za I. polrok 2019
 5. 5. VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa
 6. 6. VZN č.3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Kuchyňa
 7. 7. Audit za rok 2018-informácia
 8. 8. Správa HK z záverečnému účtu
 9. 9. Záverečný účet obce za rok 2018
 10. 10. Zmena rozpočtu č.1/2019
 11. 11. Čerpanie rezervného fondu
 12. 12. Environmentálny fond úver - informácia
 13. 13. Delimitácia pozemku pod požiarnou zbrojnicou
 14. 14. KOZ
 15. 15. Rôzne
 16. 16. Diskusia
 17. 17. Záver