Komisia pre rozpočet a ekonimiku – Zasadnutie 17.06.2019 o 19:00 Obecný úrad

Schválený program
  1. 1. Otvorenie zasadania
  2. 2. Prerokovanie žiadostí
  3. 3. Príprava ObZ
  4. 4. Rôzne
  5. 5. Záver