Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 14.06.2019 o 09:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Informácia vedúceho oddelenia školstva o zámere na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
 2. 2. Informácia vedúceho oddelenia školstva k VZN o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
 3. 3. Posúdenie žiadostí o členstvo v KOVM z radu občanov - neposlancov
 4. 4. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Neprítomní
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, (do 21.10.2019)
Návrh programu
 1. 1. Informácia vedúceho oddelenia školstva k VZN o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
 2. 2. Posúdenie žiadostí o členstvo v KOVM z radu občanov - neposlancov
 3. 3. Rôzne