Miestna rada – Zasadnutie 18.06.2019 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 2. 2. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
 7. 7. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 8. 8. Návrh na nájom nebytových priestorov na ul. Špitálska 18 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na zmenu uznesenia č. 103/2013 z 25.06.2013, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru pre Základnú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015 a uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 12. 12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 13. 13. Návrh „Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 2019“ a jeho použitia na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 14. 14. Návrh na zriadenie neinvestičného fondu s názvom „Fond architekta Weinwurma n. f.“ so sídlom Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
 15. 15. Návrh na prijatie zmien stanov a personálnych zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 16. 16. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 17. 17. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
 18. 18. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2019
 19. 19. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
 20. 20. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
Neprítomní
 • RNDr. Milan Remiš
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 2. 2. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
 7. 7. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 8. 8. Návrh na nájom nebytových priestorov na ul. Špitálska 18 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 9. 9. Návrh na zmenu uznesenia č. 103/2013 z 25.06.2013, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru pre Základnú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 10. 10. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015 a uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 12. 12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 13. 13. Návrh „Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 2019“ a jeho použitia na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 14. 14. Návrh na zriadenie neinvestičného fondu s názvom „Fond architekta Weinwurma n. f.“ so sídlom Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
 15. 15. Návrh na prijatie zmien stanov a personálnych zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 16. 16. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 17. 17. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
 18. 18. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2019
 19. 19. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
 20. 20. Rôzne