Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 19.06.2019 o 12:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh na zmenu uznesenia č. 103/2013 z 25.06. 2013, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru pre Základnú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 2. 2. Správa k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 3. 3. Návrh na 6. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh na 7.zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Prezentácia o rekonštrukcii strechy budovy MÚ Bratislava – Staré Mesto (odd. stratégie a projektového riadenia)
 6. 6. Správa o činnosti TSSM, a.s.
 7. 7. Návrh na prijatie zmien stanov a personálnych zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 8. 8. Návrh na zriadenie neinvestičného fondu s názvom „Fond architekta Weinwurma n.f." so sídlom Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
 9. 9. Rôzne (prerokovanie nájmu pozemku - vnútroblok Medená)

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Tomáš Dentico (do 18.10.2019)
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Tomáš Ziegler
Neprítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Ing. Petr Skalník
Návrh programu
 1. 1. Návrh na zmenu uznesenia č. 103/2013 z 25.06. 2013, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru pre Základnú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 2. 2. Správa k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 3. 3. Návrh na 6. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh na 7.zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Prezentácia o rekonštrukcii strechy budovy MÚ Bratislava – Staré Mesto (odd. stratégie a projektového riadenia)
 6. 6. Správa o činnosti TSSM, a.s.
 7. 7. Návrh na prijatie zmien stanov a personálnych zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 8. 8. Návrh na zriadenie neinvestičného fondu s názvom „Fond architekta Weinwurma n.f." so sídlom Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
 9. 9. Rôzne (prerokovanie nájmu pozemku - vnútroblok Medená)