Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.06.2019 o 17:30 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Devín za rok 2018
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 3. 3. 3. Návrh na udelenie poverenia Stavebnej a dopravnej komisii Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín (v skratke „SaDK“) na preverenie možnosti a následnú koordináciu úpravy plánovaného vedenia cyklotrasy popri ramene Dunaja v úseku zastavaného územia Devínskej cesty v bezprostrednom susedstve lokality Zlaté schody s Investorom rekonštrukcie Devínskej cesty a ďalšími zainteresovanými stranami
  Predkladateľ: Mgr. Rastislav Kunst
 4. 4. Zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín a voľba hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín tajným hlasovaním.
  Predkladateľ: JUDr.Jana Jakubkovič, poslankyňa mestskej časti Bratislava-Devín
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Návrh na stanovenie kúpnej ceny za m2 pre pozemky reg. „C“ , pozemok parc.č. 1504/2 o výmere 7,0 m2 a časti pozemku parc. č. 1505/2 o výmere 23,0 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín za účelom odpredaja týchto pozemkov žiadateľom Rudolfovi Apalovičovi a Ružene Apalovičovej ako prípad hodný osobitého zreteľa
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Návrh na zámenu pozemku registra „ E “ parc.č. 3057/27 ( parc.č. 2078/2 a parc.č. 2077 registra „ C“ ) k. ú. Devín vo výmere 242 m2 za pozemky registra „ C“ katastra nehnuteľností v k.ú. Devín parc. č. 1209/30 – ostatné plochy vo výmere 121 m2, parc.č. 1993/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 150 m2 a parc. č. 1970/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2 vo vlastníctve žiadateľa Bc. Karola Gálika a súhlas s odňatím správy uvedeného pozemku.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 8. 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 9. 9. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Mestskej časti Bratislava–Devín č. 4/2018 zo dňa 15.10.2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Devín I a prerokovanie protestu prokurátora proti Uzneseniu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín č. 183/2018 zo dňa 15.10.2018
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 10. 10. Určenie platu starostu a hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 11. 11. Návrh na zrušenie uznesenia č. 76/2016 zo dňa 27.06.2016 a návrh voľby šéfredaktorky občasníka Devínčan a členov redakčnej rady.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Návrh na započítanie vynaložených nákladov na opravy havarijného stavu v prenajatých priestoroch na Kozičovej ulici spoločnosti Otcovia a dcéry, s.r.o do ročného nájomného za roky 2019, 2020 a 2021
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 13. 13. Návrh na započítanie vynaložených nákladov na opravy havarijného stavu v prenajatých priestoroch na Kozičovej ulici spoločnosti JAGA GROUP, s.r.o do ročného nájomného za roky 2019, 2020
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
 14. 14. Čerpanie rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devín k 31.03.2019.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková, starostka mestskej časti Bratislava-Devín
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 15. Doplnenie člena do Stavebnej a dopravnej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín.
  Predkladateľ: Ing. Pavol Murín, poslanec mestskej časti Bratislava-Devín
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 16. Rôzne
 17. 17. Interpelácie
 18. 18. Záver