Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2019 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
 2. 2. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 3. 2/A. Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 27/2019 z 12.03.2019, ktorým bola schválená realizácia projektu s názvom „Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica – cyklotrasa“
 4. 2/B. Informácia o rokovaniach s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy o pripomienkach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k parkovacej politike
 5. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  predkladateľ stiahol z programu rokovania MZ
 6. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  predkladateľ stiahol z programu rokovania MZ
 7. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
  predkladateľ stiahol z programu rokovania MZ
 8. 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
 9. 7. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
  predkladateľ stiahol z programu rokovania MZ
 10. 8. Návrh na zmenu uznesenia č. 103/2013 z 25.06.2013, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
 11. 9. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015 a uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 12. 10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 13. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 14. 12. Návrh „Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 2019“ a jeho použitia na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 15. 13. Návrh na zriadenie neinvestičného fondu s názvom „Fond architekta Weinwurma n. f.“ so sídlom Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
  Rokovanie bolo skončené pre neuznášaniaschopnosť miestneho zastupiteľstva, neprerokované body schváleného programu (č. 13 – 21) sa prerokujú na pokračovaní 9. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
 16. 14. Návrh na prijatie zmien stanov a personálnych zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 17. 15. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 18. 16. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2019
 19. 17. Informácia o zámere na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
 20. 18. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
 21. 19. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 22. 20. Rôzne
 23. 21. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 25.06.2019 10:01
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Damask Gruska , Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Juraj Mikulášek
Hlasovanie č. 2: 25.06.2019 10:22
Schválenie programu zasadnutia

stahnutie bodu č.3

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Petra Hitková , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 25.06.2019 10:23
Schválenie programu zasadnutia

stiahnutie bodu č.4

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 25.06.2019 10:24
Schválenie programu zasadnutia

stiahnutie bodu č.5

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 25.06.2019 10:25
Schválenie programu zasadnutia

stiahnutie bodu č.7

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 25.06.2019 10:26
Schválenie programu zasadnutia

zaradenie bodu 2.A

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 25.06.2019 10:27
Schválenie programu zasadnutia

zaradenie bodu 2.B

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 25.06.2019 10:29
Schválenie programu zasadnutia

o stiahnuti bodu 13.

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 11 Adam Berka , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 6 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 3 Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 25.06.2019 10:30
Schválenie programu zasadnutia

o stiahnuti bodu 12

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ľubomír Boháč , Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 7 Adam Berka , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Matej Vagač
Proti: 7 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 5 Anna Dojčánová , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 25.06.2019 10:31
Schválenie programu zasadnutia

o stiahnuti bodu 14

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 8 Adam Berka , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Matej Vagač
Proti: 7 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 5 Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Jana Španková , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 25.06.2019 10:32
Schválenie programu zasadnutia

o stiahnuti bodu 17

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Za: 6 Adam Berka , Ivan Bútora , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Matej Vagač
Proti: 6 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Peter Osuský , Jana Španková
Zdržali sa: 7 Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 25.06.2019 10:34
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 25.06.2019 10:35
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Petra Hitková , Juraj Mikulášek , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 17 Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 25.06.2019 10:41
1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018

schvaľuje

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 25.06.2019 10:54
2. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 25.06.2019 11:04
2/A Návrh na doplnenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.27/2019 z 12.03.2019, ktorým bola schválená realizácia projektu s názvom ,,Projekt stavebných úprav Blumentálska ulica - cyklotrasa"
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 25.06.2019 11:08
2./B Informácia o rokovaniach s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava o pripomienkach Miestneho zastupiteľstva Staré Mesto k parkovacej politike
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Petra Hitková , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 25.06.2019 12:12
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania

návrh p.Palka

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Gajdoš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 4 Adam Berka , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Matej Vagač
Proti: 7 Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 9 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 25.06.2019 12:13
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania

návrh p.Uličnej

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Gajdoš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Adam Berka , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 25.06.2019 12:15
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Gajdoš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Milan Remiš , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 25.06.2019 13:36
8. Návrh na zmenu uznesenia č. 103/2013 z 25.06.2013, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Juraj Mikulášek
Hlasovanie č. 22: 25.06.2019 13:40
9. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015 a uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 25.06.2019 13:42
10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 25.06.2019 13:44
11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 25.06.2019 14:22
12. Návrh „Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 2019“ a jeho použitia na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Lucia Ďuriš Nicholsonová , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Damask Gruska , Juraj Mikulášek , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Záverečný účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2018
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto
 6. 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, príspevku na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a režijných nákladov v zariadení školského stravovania
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Návrh na siedmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. Návrh na zmenu uznesenia č. 103/2013 z 25.06.2013, ktorým bol schválený nájom nebytového priestoru pre Základnú umeleckú školu Júliusa Kowalského v budove ZŠ Dubová 1 v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 84/2015 z 22. 09. 2015 a uznesenia č. 63/2017 z 16.05.2017, ktorým bola schválená úprava zmluvných podmienok v prípade nájmu tepelno-energetických zariadení pre spoločnosť TERMMING, a. s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Návrh „Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 2019“ a jeho použitia na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 13. 13. Návrh na zriadenie neinvestičného fondu s názvom „Fond architekta Weinwurma n. f.“ so sídlom Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 14. Návrh na prijatie zmien stanov a personálnych zmien v orgánoch obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 15. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 16. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2019
  Materiály   Prevziať všetky
 17. 17. Informácia o zámere na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 18. Informácia o krokoch vykonaných v súvislosti s realizáciou výstavby zariadenia opatrovateľských služieb na ul. Palárikova/Dobšinského v Bratislave
  Materiály   Prevziať všetky
 19. 19. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 20. 20. Rôzne
 21. 21. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto