Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.06.2019 o 13:00 Veľká zasadačka

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Návrhy spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft. javaslatai
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 5. 4.1. TE-321 Návrh na zmenu stanov spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. – Javaslat a COM-MÉDIA, Kft., alapszabályzatának megváltoztatására
 6. 4.2. TE-284 Personálne zmeny v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. - Személyzeti ügyek a COM-MÉDIA, Kft.-nél
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na 2. polrok 2019 - A főellenőr 2019-es év 2. félévi ellenőrzési terve
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 8. 6. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 9. 7. TE-236 Hodnotenie výsledku hospodárenia ZpS za rok 2018 Az idősek otthona 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 10. 8. TE-196 Hodnotenie výsledku hospodárenia spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. za rok 2018 - A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. 2018-as évi gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 11. 9. Návrhy spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s. - A KOMVaK - Komárom város víz- és csatornaművei, Rt. javaslatai
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 12. 9.1. TE-309 - Informatívna správa o zmene člena dozornej rady voleného zamestnancami – Tájékoztatás az alkalmazottak által megválasztott felügyelő bizottsági tag megváltozásáról
 13. 9.2. TE-308 - Návrh zmeny v súpise ročných výkonov na rok 2019 - A 2019-es évi tevékenységi lista módosítására való javaslat
 14. 10. TE-274 Výsledky konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Komárna za rok 2018 - Komárom város 2018 évi konszolidált könyvelési zárásának eredményei
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 15. 11. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 16. 11.1. TE-286 Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 - MsKS - Javaslat Komárom város 2019. évi programozott költségvetésének módosítására – VMK
 17. 11.2. TE-288 Žiadosť ZŠ Rozmarínová o poskytnutie finančných prostriedkov na riešenie havarijnej situácie v školskej jedálni -Rozmaring utcai AI kérvénye pénzügyi támogatásra az iskolai étkezde balesetveszélyes állapotának felszámolására
 18. 11.3. TE-305 Návrh na financovanie školskej jedálne pri ZŠ Rozmarínová ul., - Javaslat a Rozmaring utcai iskola konyha finanszírozására
 19. 11.4. TE-289 Žiadosť ZŠ Pohraničná o preklasifikáciu výdavkov z kapitálových na bežné - Határőr utcai AI kérvénye beruházási jellegű kiadások átcsoportosítására folyó jellegű kiadásokra
 20. 11.5. TE-235 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 - spoluúčasť nákupu izotermického vozidla - Javaslat Komárom város 2019. évi programozott költségvetésének módosítására – izotermikus jármű vásárlása
 21. 11.6. TE-310 Žiadosť o dotáciu - Zvýšenie bezpečnosti premávky v Komárne - Dotációs kérelem - A közlekedésbiztonság javítása Komáromban
 22. 11.7. TE-318/2019 - Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – mimoriadna situácia nadmerného výskytu komárov – Javaslat Komárom város 2019-es évi Programozott költségvetésének módosítására – rendkívüli szúnyog invázió
  Materiály   Prevziať všetky
 23. 12. TE - 303 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – Kapitálové výdavky - Javaslat Komárom város 2019. évi programozott költségvetésének módosítására – tőke jellegű kiadások
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 24. 13. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakás és szociális ügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 25. 13.1. TE-268 Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok – nájomné za mestské byty - Javaslat a behajthatatlan követelések kisorolására – városi lakások bérlete
 26. 13.2. TE-281 Pridelenie bytu_Ul. slobody 5/3 – Lakáskiutalás_Szabadság u. 5/3
 27. 13.3. TE-282 Pridelenie bytu_Ul. slobody 7/17- Lakáskiutalás_Szabadság u. 7/17
 28. 13.4. TE-283 Pridelenie bytu _Ul. gen. Klapku 6/32 – Lakáskiutalás_Klapka györgy u. 6/32
 29. 14. TE-278 Návrh VZN mesta Komárno č. ...../2019, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 - Javaslat a .../2019 sz. ÁÉR-re, amely módosítja a város 7/2008 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 30. 15. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry - Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 31. 15.1. TE-279 - Návrh počtu tried v materských školách, tried 1. ročníka a 0. ročníka základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v školskom roku 2019/2020 - Javaslat a Komárom Város fenntartása alatt álló óvodák osztályainak számára valamint az alapiskolák 1. és 0. évfolyamában lévő osztályainak számára a 2019/2020-as tanévben
  Materiály   Prevziať všetky
 32. 15.2. TE-320 - Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listiny ZŠ ul. Rozmarínová ul. 1 Komárno - Javaslat a Komáromi Rozmaring Utcai Alapiskola alapítólevelének függelékének jóváhagyására
  Materiály   Prevziať všetky
 33. 15.3. TE-306 - Správa o priebehu 28. Komárňanských dní 2019 - Beszámoló a 28. Komáromi Napok lefolyásáról
 34. 16. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 11/2015 - Javaslatok pénzügyi támogatás elfogadására a 11/2015 sz. ÁÉR alapján
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 35. 16.1. TE-275 - OZ Schola pro pueri - Schola pro pueri polgári társulás
 36. 16.2. TE-276 - OZ Franza Lehára – Lehár Ferenc polgári társulás
 37. 17. Žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 v znení VZN č. 28/2015 - Javaslatok pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 sz. ÁÉR rendelet alapján a 28/2015 sz. rendelet módosításában
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 38. 17.1. TE-257 - Rodičovské združenie pri SOŠ obchodu a služieb Komárno - Kereskedelmi és Szolgáltatói Szakközépiskola Szülői Közössége
 39. 17.2. TE-259 Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínova Komárno - Rozmaring utcai AI Szülői Közössége
 40. 17.3. TE-277 TIMOTEUS n.o. - TIMOTEUS nonprofit szervezet
 41. 17.4. TE-304 Schola pro pueri - Schola pro pueri
 42. 17.5. TE-307 O.Z. ZA VEDOMÉ KOMÁRNO - O.Z. ZA VEDOMÉ KOMÁRNO
 43. 18. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 44. 18.1. TE-201_2019_Ing. Attila Balogh_osobitný zreteľ
 45. 18.2. TE-204_2019_Rodinné centrum Slunce n.o._osobitný zreteľ
 46. 18.3. TE-242_2019_Ruman Patrik Mgr._osobitný zreteľ
 47. 18.4. TE-209_2019_Rémaiová Denisa_osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 48. 18.5. TE-254_2019_Celoročné terasy_osobitný zreteľ
 49. 18.6. TE -211_2019_Takács_zámena pozemkov_osob. zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 50. 18.7. TE-291_2019_Papp Ernő_predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 51. 18.8. TE-292_2019_Vörös Jozef_predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 52. 18.9. TE-294_2019_Róbert Szilva_predaj pozemku
 53. 18.10. TE-295_2019_Varga Ferenc a Laura_predaj pozemku
 54. 18.11. TE-208_2019_Michálková a spol._predaj pozemku
 55. 18.12. TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna
 56. 18.13. TE-270_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 57. 18.14. TE-271_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 58. 18.15. TE-101_2019_Agref spol. s r.o
  Materiály   Prevziať všetky
 59. 18.16. TE-102_2019_ N-Lél a.s
  Materiály   Prevziať všetky
 60. 18.17. TE-103_2019_Ing. Pint Ján
  Materiály   Prevziať všetky
 61. 18.18. TE-104_2019_ Ryšavý Baltazár
  Materiály   Prevziať všetky
 62. 18.19. TE-296_2019_Gyűrösiová Monika_predkupné právo
 63. 18.20. TE-297_2019_Dorotovičová Felgerová Edita Ing._zámena pozemkov
 64. 18.21. TE-322_2019_OVS p.č.1710-295
  Materiály   Prevziať všetky
 65. 18.22. TE-298_2019_Békési Peter _vecné bremeno
  Materiály   Prevziať všetky
 66. 18.23. TE-299_2019_Kebex invest_vecné bremeno
 67. 18.24. TE-300_2019_ZSDIS a.s., KOMWERK, s.r.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
 68. 18.25. TE-301_2019_celoročné terasy
  Materiály   Prevziať všetky
 69. 18.26. TE_272_2019_OVS_Byty
  Materiály   Prevziať všetky
 70. 18.27. TE-302_2019_predaj bytu Švantnerová
  Materiály   Prevziať všetky
 71. 19. Plán zasadnutí MZ na druhý polrok 2019 - A második félév üléseinek terve a 2019-es évre
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 72. 20. Rôzne - Egyéb
 73. 21. Záver - Befejezés
 74. 22. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 10.06.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 75. 23. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 11.06.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 76. 24. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 12.06.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 77. 25. Správa finančnej komisie zo dňa 13.06.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 78. 26. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 11.06.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bauer Ildikó