Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 08.08.2019 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát, kontrolór MČ Bratislava - Devín
 3. 3. Rôzne
 4. 4. Interpelácie
 5. 5. Záver
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát, kontrolór MČ Bratislava - Devín
 3. 3. Záver
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6.