Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 08.08.2019 o 18:00 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Návrh programu
  1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  2. 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019
  3. 3. Záver
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6.