Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.08.2019 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Návrh VZN č. 02/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Rozpočtové opatrenia č. 04/2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu okenných konštrukcií I. stupeň
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Oplotenie areálu ZŠ s MŠ Benice – dotácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Registratúrny poriadok
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Oslavy SNP
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Územný plán
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Rôzne:
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 13. 14. Návrh na doplnenie uznesení
Predsedal: Milan Remšík
Prítomní
 • Ivana Brozmanová
 • Viliam Hajný
 • Milan Levický
 • Mgr. Zuzana Révayová
 • Rastislav Romančík
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o kontrolnej činnosti
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 4. 4. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019
  Predkladateľ: Janka Jesenská - Hlavný kontrolór obce
 5. 5. Návrh VZN č. 02/2019 o výške úhrady v ŠJ ZŠ s MŠ Benice
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 6. 6. Rozpočtové opatrenia č. 04/2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 7. 7. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na havarijnú situáciu okenných konštrukcií I. stupeň
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 8. 8. Oplotenie areálu ZŠ s MŠ Benice – dotácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 9. 9. Registratúrny poriadok
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 10. 10. Oslavy SNP
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 11. 11. Územný plán
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 12. 12. Rôzne:
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 13. 13. Interpelácie
 14. 14. Návrh na doplnenie uznesení
 15. 15. Záver