Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.08.2019 o 17:00 Veľká zasadačka

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
  Uznesenie 379/2019: Uznesenie k zmene uznesenia č. 336/2019 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 27. júna 2019
  Uznesenie 380/2019: Uznesenie na zmenu uznesenia č. 361/2019 z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 27. júna 2019
  Uznesenie 381/2019: Uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
  Uznesenie 382/2019: Uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
  Uznesenie 383/2019: Uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
  Uznesenie 384/2019: Uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
  Uznesenie 385/2019: Uznesenie k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne
  Uznesenie 386/2019: Uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 31.07.2019
  Hlasovanie č. 4: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (Zmena uzn. 336/2019 határozat megváltoztatása)
  Schválené 22 3 22 0 0 0
  Hlasovanie č. 5: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (Zmena uznesenia 361/2019 határozat megváltoztatása)
  Schválené 22 3 21 0 0 1
  Hlasovanie č. 6: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (Zrušenie uznesení 1433/2017, 1341/2017 határozatok megszüntetése)
  Schválené 22 3 22 0 0 0
  Hlasovanie č. 7: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (Zrušenie uznesenia 259/2019 határozat megszüntetése)
  Schválené 22 3 22 0 0 0
  Hlasovanie č. 8: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (Zrušenie uznesenia 279/2019. határozat megszüntetése)
  Schválené 22 3 22 0 0 0
  Hlasovanie č. 9: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (Zrušenie uznesenie 303/2019 határozat megszüntetése)
  Schválené 22 3 22 0 0 0
  Hlasovanie č. 10: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről (Zrušenie uznesenia 2045/2018 határozat megszüntetése)
  Schválené 22 3 22 0 0 0
  Hlasovanie č. 11: Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Schválené 22 3 21 0 0 1
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. Usporiadanie finančnej krízy v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r. o. Nám. Gen. Klapku 1, IČO 36 522 309
 6. 6. Návrhy na úseku školstva - Javaslatok oktatási ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 7. 6.1. TE-336 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 – výmena okien školských kuchýň -Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására – ablakcserék az iskolakonyhákon
 8. 6.2. TE-337 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019- kuchynské stroje - Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására - konyhagépek
 9. 6.3. TE-338 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 – vzduchotechnika - Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására - szellőzéstechnika
 10. 6.4. TE-339 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno, rozpočtu ZŠ M.Jókaiho s VJM a ZŠ pohraničná na rok 2019 - Javaslat Komárom város- , a Jókai M. MTNY AI és a Határőr u. AI 2019-es évi költségvetésének módosítására
 11. 6.5. TE-335 Návrh Ing. Petra Korpása na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov - Ing. Korpás Péter javaslata a képviselői tartalék szétosztására
 12. 7. Návrh VZN mesta Komárno č. ...../2019, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 - Javaslat a .../2019 sz. ÁÉR-re, amely módosítja és kiegészíti a város 7/2008 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 13. 8. Návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 - Javaslat Komárom Város .../2019 sz. ÁÉR-e, amely módosítja és kiegészíti a 17/2012 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 14. 9. Návrh na zmenu programového rozpočtu – Obnova strešnej konštrukcie KD Nová Stráž - Javaslat költségvetés változtatására- az Újfalusi kultúrház tetőszerkezetének felújítása
  Predkladateľ: Ing. arch. Besse Katalin
 15. 10. Návrh na zmenu rozpočtu - Obnova multifunkčného ihriska na Ul. Selyeho - spoluúčasť - Javaslat a költségvetés módosítására – Többfunkciós játszótér felújítása a Selye utcán - önrész
  Predkladateľ: Ing. arch. Besse Katalin
 16. 11. Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - Javaslat pályázati kérvények beadására
  Predkladateľ: Ing. arch. Besse Katalin
 17. 12. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 18. 13. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a RO- Zariadenia pre seniorov Komárno - Javaslat Költségvetési módosításra Komárom városa és a Komáromi Idösek otthona 2019 költségvetési évét illetően
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 19. 14. Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu - Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby - Javaslat projekt társfinanszírozására – Lakóház átalakítása Gondozószolgáltatást nyújtó intézmény létrehozására
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 20. 15. Zmena v zložení Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť - A Digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság összetételének változása
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 21. 16. Rôzne - Egyéb
 22. 17. Záver - Befejezés
 23. 18. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 11.07.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 24. 19. Správa finančnej komisie zo dňa 13.08.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
Predsedal: Mgr. Béla Keszegh
Prítomní
 • Mgr. Imre Andruskó
 • Mgr. György Batta
 • JUDr. Štefan Bende
 • Ing. Zoltán Bujna
 • Zsolt Feszty
 • Mgr. Ondrej Gajdáč
 • MUDr. Attila Horváth
 • MUDr. Szilárd Ipóth
 • JUDr. Margit Keszegh
 • PhDr. Imre Knirs
 • Ing. Peter Korpás
 • Mgr. Károly Less
 • MUDr. Anton Marek
 • Ing. Marian Molnár
 • Mgr. Patrik Ruman
 • Baltazár Ryšavý
 • Ing. László Stubendek
 • Mgr. Csilla Szabó
 • Mgr. Tímea Szénássy
 • Mgr. Magdaléna Tárnok
 • JUDr. Tamás Varga
 • Ing. Ján Vetter
Ospravedlnení
 • Mgr. Ildikó Bauer
 • Dávid Kovács
 • MUDr. Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 1: 15.08.2019 17:07
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Overovatelia - Hitelesitők

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 15.08.2019 17:09
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program PN - MJ Keszegh Béla

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 15.08.2019 17:09
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 15.08.2019 17:46
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zmena uzn. 336/2019 határozat megváltoztatása

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ildikó Bauer , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 15.08.2019 17:47
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zmena uznesenia 361/2019 határozat megváltoztatása

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ildikó Bauer , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 6: 15.08.2019 17:47
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie uznesení 1433/2017, 1341/2017 határozatok megszüntetése

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ildikó Bauer , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 15.08.2019 17:49
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie uznesenia 259/2019 határozat megszüntetése

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ildikó Bauer , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 15.08.2019 17:49
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie uznesenia 279/2019. határozat megszüntetése

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ildikó Bauer , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 15.08.2019 17:49
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie uznesenie 303/2019 határozat megszüntetése

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ildikó Bauer , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 15.08.2019 17:50
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie uznesenia 2045/2018 határozat megszüntetése

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ildikó Bauer , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 15.08.2019 17:50
3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ildikó Bauer , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 21 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Andruskó
Hlasovanie č. 12: 15.08.2019 17:55
4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ildikó Bauer , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Marian Molnár
Hlasovanie č. 13: 15.08.2019 18:18
5. Usporiadanie finančnej krízy v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r. o.Nám. Gen. Klapku 1, IČO 36 522 309

Variant 3

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ildikó Bauer , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 15.08.2019 19:03
6.1 TE-336 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 ­ výmena okien školských kuchýň -Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására ­ ablakcserék az iskolakonyhákon
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 15.08.2019 19:03
6.2 TE-337 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019- kuchynské stroje - Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására - konyhagépek
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 15.08.2019 19:04
6.3 TE-338 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 ­ vzduchotechnika - Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására - szellőzéstechnika
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 15.08.2019 19:05
6.4 TE-339 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno, rozpočtu ZŠ M.Jókaiho s VJM a ZŠ pohraničná na rok 2019 - Javaslat Komárom város- , a Jókai M. MTNY AI és a Határőr u. AI 2019-es évi költségvetésének módosítására
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Marian Molnár , Patrik Ruman
Hlasovanie č. 18: 15.08.2019 19:05
6.5 TE-335 Návrh Ing. Petra Korpása na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov - Ing. Korpás Péter javaslata a képviselői tartalék szétosztására
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Imre Knirs , Marian Molnár , Patrik Ruman , Tamás Varga
Hlasovanie č. 19: 15.08.2019 19:56
7. Návrh VZN mesta Komárno č. ...../2019, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008- Javaslat a .../2019 sz. ÁÉR-re, amely módosítja és kiegészíti a város 7/2008 sz. ÁÉR-t
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Peter Korpás , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Attila Horváth , Patrik Ruman
Nehlasovali: 2 László Stubendek , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 20: 15.08.2019 20:07
8. Návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 - Javaslat Komárom Város .../2019 sz. ÁÉR-e, amely módosítja és kiegészíti a 17/2012 sz. ÁÉR-t
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 16 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Imre Andruskó , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 2 György Batta , László Stubendek
Hlasovanie č. 21: 15.08.2019 20:08
9. Návrh na zmenu programového rozpočtu ­ Obnova strešnej konštrukcie KD Nová Stráž - Javaslat költségvetés változtatására- az Újfalusi kultúrház tetőszerkezetének felújítása
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Knirs
Nehlasovali: 2 György Batta , László Stubendek
Hlasovanie č. 22: 15.08.2019 20:09
10. Návrh na zmenu rozpočtu - Obnova multifunkčného ihriska na Ul. Selyeho - spoluúčasť - Javaslat a költségvetés módosítására ­ Többfunkciós játszótér felújítása a Selye utcán - önrész
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , László Stubendek
Hlasovanie č. 23: 15.08.2019 20:10
11. Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - Javaslat pályázati kérvények beadására
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 György Batta , Ondrej Gajdáč , László Stubendek
Hlasovanie č. 24: 15.08.2019 20:12
12. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Ondrej Gajdáč
Hlasovanie č. 25: 15.08.2019 20:14
13. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a RO- Zariadenia pre seniorov Komárno - Javaslat Költségvetési módosításra Komárom városa és a Komáromi Idösek otthona 2019 költségvetési évét illetően
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 György Batta , Marian Molnár
Hlasovanie č. 26: 15.08.2019 20:15
14. Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu - Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby - Javaslat projekt társfinanszírozására ­ Lakóház átalakítása Gondozószolgáltatást nyújtó intézmény létrehozására
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 György Batta , Károly Less , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý
Hlasovanie č. 27: 15.08.2019 20:15
15. Zmena v zložení Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť - A Digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság összetételének változása
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ildikó Bauer , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Anton Marek
Nehlasovali: 3 György Batta , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. Usporiadanie finančnej krízy v spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r. o. Nám. Gen. Klapku 1, IČO 36 522 309
 6. 6. Návrhy na úseku školstva - Javaslatok oktatási ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 7. 6.1. TE-336 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 – výmena okien školských kuchýň -Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására – ablakcserék az iskolakonyhákon
 8. 6.2. TE-337 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019- kuchynské stroje - Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására - konyhagépek
 9. 6.3. TE-338 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 – vzduchotechnika - Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására - szellőzéstechnika
 10. 6.4. TE-339 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno, rozpočtu ZŠ M.Jókaiho s VJM a ZŠ pohraničná na rok 2019 - Javaslat Komárom város- , a Jókai M. MTNY AI és a Határőr u. AI 2019-es évi költségvetésének módosítására
 11. 6.5. TE-335 Návrh Ing. Petra Korpása na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov - Ing. Korpás Péter javaslata a képviselői tartalék szétosztására
 12. 7. Návrh VZN mesta Komárno č. ...../2019, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 - Javaslat a .../2019 sz. ÁÉR-re, amely módosítja és kiegészíti a város 7/2008 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 13. 8. Návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 - Javaslat Komárom Város .../2019 sz. ÁÉR-e, amely módosítja és kiegészíti a 17/2012 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 14. 9. Návrh na zmenu programového rozpočtu – Obnova strešnej konštrukcie KD Nová Stráž - Javaslat költségvetés változtatására- az Újfalusi kultúrház tetőszerkezetének felújítása
  Predkladateľ: Ing. arch. Besse Katalin
 15. 10. Návrh na zmenu rozpočtu - Obnova multifunkčného ihriska na Ul. Selyeho - spoluúčasť - Javaslat a költségvetés módosítására – Többfunkciós játszótér felújítása a Selye utcán - önrész
  Predkladateľ: Ing. arch. Besse Katalin
 16. 11. Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - Javaslat pályázati kérvények beadására
  Predkladateľ: Ing. arch. Besse Katalin
 17. 12. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 18. 13. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a RO- Zariadenia pre seniorov Komárno - Javaslat Költségvetési módosításra Komárom városa és a Komáromi Idösek otthona 2019 költségvetési évét illetően
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 19. 14. Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu - Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby - Javaslat projekt társfinanszírozására – Lakóház átalakítása Gondozószolgáltatást nyújtó intézmény létrehozására
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 20. 15. Zmena v zložení Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť - A Digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság összetételének változása
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 21. 16. Rôzne - Egyéb
 22. 17. Záver - Befejezés
 23. 18. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 11.07.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 24. 19. Správa finančnej komisie zo dňa 13.08.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója