Finančná komisia – Zasadnutie 13.08.2019 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 2. 2. TE-336/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 – účelový príspevok pre príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS na bežné výdavky – vykonanie opráv a údržby v školských kuchyniach a jedálňach
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 3. 3. TE-337/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 – účelový príspevok pre príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS na vybavenie školských kuchýň strojovým zariadením
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 4. 4. TE-338/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 - účelový príspevok pre príspevkovú organizáciu COMORRA SERVIS na vybavenie školských kuchýň a jedálni vzduchotechnikou
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 5. 5. TE-339/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárna na rok 2019 – ZŠ Móra Jókaiho, Ul. mieru a ZŠ Ul. pohraničná
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 6. 6. TE-335/2019 Návrh na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov na návrh poslanca MZ v Komárne Ing. Petra Korpása
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 7. 7. TE-327/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. ........../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení jeho neskorších zmien a doplnení
  Predkladateľ: Mgr. János Bajkai
 8. 8. TE-330/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 – rekonštrukcia strešnej konštrukcie budovy kultúrneho domu v MČ Nová Stráž
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 9. 9. TE-332/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 – Projekt: „Obnova multifunkčného ihriska na Ulici Selyeho“
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 10. 10. TE-334/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna na rok 2019 - Projekt: „Nadstavba a zníženie energetickej náročnosti bytových domov na Gazdovskej ul. v Komárne“
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 11. 11. TE-329/2019 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. ........../2019, ktorým sa mení VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 16/2015, 21/2015 a 13/2017
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 12. 12. TE-333/2019 Návrh na schválenie podania žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Nórskych fondov
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 13. 13. Záver
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman