Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Zasadnutie 26.08.2019 o 14:00 Malá zasadačka

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie - Megnyitó
 2. 2. Plnenie uznesení - Határozat teljesítések
 3. 3. TE-240/2019 Návrh na uznesenie – Zmena programového rozpočtu ZpS na rok 2019 – Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének módosítására
 4. 4. TE- 349/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia ZpS k 30.06.2019 – A komáromi idősek otthona költségvetési szervezet 2018 I. féléves gazdasági eredményeinek kiértékelése
 5. 5. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
 6. 5.1. TE-351/2019 Výmena bytov - Kontáš-Szafian
 7. 5.2. TE-352/2019 Výmena bytov - Szórád-Markusek
 8. 5.3. TE-353/2019 Pridelenie bytu - Roľníckej školy 49/12
 9. 5.4. TE-354/2019 Preradenie žiadosti - Paluková
 10. 5.5. TE-355/2019 Preradenie žiadosti - Rigó
 11. 5.6. TE-377/2019 Žiadosť - Kováč
 12. 6. Rôzne - Egyéb
 13. 7. Záver - Befejezés