Finančná komisia – Zasadnutie 28.08.2019 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 2. 2. TE-345/2019 Mesto Komárno - Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2019
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 3. 3. TE-346/2019 KOMVaK, a.s. - Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2019
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 4. 4. TE-347/2019 CALOR, s.r.o. - Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2019
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 5. 5. TE-344/2019 COMORRA SERVIS - Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2019
  Predkladateľ: Mgr. Tomáš Nagy
 6. 6. TE-348/2019 COM-MÉDIA, spol. s r.o. - Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2019
  Predkladateľ: Pater Czékus
 7. 7. TE-343/2019 MsKS - Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2019
  Predkladateľ: Mgr. Art. Róbert Lakatos
 8. 8. TE-349/2019 Zariadenie pre seniorov Komárno - Hodnotenie výsledku hospodárenia k 30.06.2019
  Predkladateľ: Mgr. Hedviga Polgárová
 9. 9. TE-357/2019 Financovanie CULTPLAY "Cezhraničný turistický park" - Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere
  Predkladateľ: Ing. Bohumír Kóňa
 10. 10. TE-240/2019 Návrh na uznesenie- zmena programového rozpočtu Mesta Komárno a ZpS Komárno
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 11. 11. TE-375/2019 Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 23.08.2019
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 12. 12. TE-379/2019 Informatívna správa o verejných obstarávaniach Mesta Komárna k 23.08.2019
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 13. 13. TE-359/2019 KOMVaK, a.s. – Návrh na predaj nepotrebného majetku spoločnosti
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 14. 14. Majetko-právne záležitosti
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 15. 14.1. TE-269/2019 Agrodružstvo Kameničná - osobitný zreteľ
 16. 14.2. TE-270/2019 Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 17. 14.3. TE-271/2019 Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 18. 14.4. TE-291/2019 Papp Ernő - osobitný zreteľ
 19. 14.5. TE-294/2019 Róbert Szilva - osobitný zreteľ
 20. 14.6. TE-295/2019 Varga Ferenc a Laura - osobitný zreteľ
 21. 14.7. TE-301/2019 Celoročné terasy - osobitný zreteľ
 22. 14.8. TE-302/2019 Predaj bytu Švantnerová - osobitný zreteľ
 23. 14.9. TE-360/2019 Marina - alt, spol. s.r.o. - predaj pozemku
 24. 14.10. TE-361/2019 Redecký Ladislav - predaj pozemku
 25. 14.11. TE-362/2019 DELTA Klub - výpožička
 26. 14.12. TE-363 /2019 Méhes Vilmos - predaj pozemkov
 27. 14.13. TE-364/2019 SlovaKENT s.r.o. - predaj pozemku
 28. 14.14. TE-365/2019 LKW GLOCK s.r.o. - predaj pozemku
 29. 14.15. TE-366 /2019 Varga Gabriel - nájom pozemku - orná pôda
 30. 14.16. TE-367/2019 ÚPSVaR - prenájom nebytového priestoru
 31. 14.17. TE-368/2019 Tornyossyová - výpožička
 32. 14.18. TE-369/2019 Ing. Füssi Peter - vecné bremeno
 33. 14.19. TE-370/2019 Kósa Peter - vecné bremeno
 34. 14.20. TE-214/2019 Timár Viktor - vecné bremeno
 35. 14.21. TE-342/2019 DINIX s.r.o - vecné bremeno
 36. 14.22. TE-371/2019 ZSDIS a.s., Amante, n.o. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
 37. 14.23. TE-372/2019 Jozef Smaženka - zrušenie predkupného práva
 38. 14.24. TE-373/2019 Denisa Erős - predkupné právo
 39. 14.25. TE-374/2019 COMORRA SERVIS - prenechanie majetku mesta do správy príspevkovej organizácie
 40. 15. Záver
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman