Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – Zasadnutie 26.08.2019 o 15:00 Veľká zasadačka

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Úvod
 2. 2. TE_375/2019 - Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 23.08.2019 / Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
 3. 3. TE-397/2019 - Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 2.Q 2019 –Beszámoló a közbeszerzésekről
 4. 4. TE-147/2019 - Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo …./2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb / Javaslat a… /2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és szolgáltatások nyitvatartási idejéről szól
 5. 5. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
 6. 5.1. _TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna_osobitný zreteľ
 7. 5.2. _TE-270_2019_Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 8. 5.3. _TE-271_2019_Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 9. 5.4. _TE-291_2019_Papp Ernő-osobitný zreteľ
 10. 5.5. _TE-294_2019_Róbert Szilva_osob. Zreteľ
 11. 5.6. _TE-295_2019_Varga Ferenc a Laura_osobitný zreteľ
 12. 5.7. _TE-301_2019_celoročné terasy_osobitný zreteľ
 13. 5.8. _TE-302_2019_predaj bytu Švantnerová_osobitný zreteľ
 14. 5.9. _TE-360_2019_Marina - alt, spol. s.r.o._predaj pozemku
 15. 5.10. _TE-361_2019_Redecky Ladislav – predaj
 16. 5.11. _TE-362_2019_DELTA Klub – výpožička
 17. 5.12. _TE-363_2019_Méhes Vilmos - predaj pozemkov
 18. 5.13. _TE-364_2019_SlovaKENT s.r.o. – predaj
 19. 5.14. _TE-365_2019_LKW GLOCK s.r.o._predaj pozemku
 20. 5.15. _TE-366_2019_Varga Gabriel-orná pôda
 21. 5.16. _TE-367_2019_ÚPSVaR_prenájom
 22. 5.17. _TE-368_2019_Tornyossyová_výpožička
 23. 5.18. _TE-369_2019_Ing. Füssi Peter_vecné bremeno
 24. 5.19. _TE-370_2019_Kósa Peter_vecné bremeno
 25. 5.20. _TE-214_2019_Timár Viktor_vecné bremeno
 26. 5.21. _TE-342_2019_DINIX s.r.o_vecné bremeno
 27. 5.22. _TE-371_2019_ZSDIS a.s., Amante, n.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
 28. 5.23. _TE-372_2019_Jozef Smaženka-zrušenie predkupného práva
 29. 5.24. _TE-373_2019_Denisa Erős-predkupné právo
 30. 5.25. _TE-374_2019_Comorra Servis_prenechanie do správy
 31. 6. Rôzne
 32. 7. Záver