Komisia verejného poriadku a dopravy – Zasadnutie 27.08.2019 o 14:00 Budova Mestskej polície

Schválený program
  1. 1. TE-147/2019, Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno č...../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb / TE-147/2019, Javaslat a ..../2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és szolgáltatások idejéről szól
    Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
  2. 2. Rôzne / Egyéb