Mestská rada – Zasadnutie 04.09.2019 o 13:00 Veľká zasadačka

Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za 1. polrok 2019 - Komárom város 2019 első féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 3. 3. Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 2019: - A városi szervezetek 2019 első féléves gazdálkodásának kiértékelése:
 4. 3.1. - KOMVaK, a.s. - KOMVaK, Rt.
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 5. 3.2. - CALOR, s.r.o. – CALOR, Kft.
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 6. 3.3. - COMORRA SERVIS
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 7. 3.4. - COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft.
  Predkladateľ: Peter Czékus
 8. 3.5. - MsKS - VMK
  Predkladateľ: Mgr. Art. Lakatos Róbert
 9. 3.6. - ZpS - Idősek otthona
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 10. 4. Zmena programového rozpočtu ZpS na rok 2019 - Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének módosítására
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 11. 5. Financovanie CULTPLAY "Cezhraničný turistický park" - Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere - A "határokon átnyúló turisztikai park" CULTPLAY projekt finanszírozása - 2. számú kiegészítés a hitelmegállapodáshoz
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 12. 6. Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno č...../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb -Javaslat a ..../2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és szolgáltatások idejéről szól
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 13. 7. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 14. 7.1. TE-269_2019, Agrodružstvo Kameničná, osob. zreteľ
 15. 7.2. TE-270_2019, Ladislav Hajas-FARMER, osob. zreteľ
 16. 7.3. TE-271_2019, Ladislav Hajas-FARMER, osob. zreteľ
 17. 7.4. TE-291_2019, Papp Ernő, osob. zreteľ
 18. 7.5. TE-294_2019, Szilva Róbert, osob. zreteľ
 19. 7.6. TE-295_2019, Varga Ferenc a Laura, osob. zreteľ
 20. 7.7. TE-301_2019, Celoročné terasy, osobitný zreteľ
 21. 7.8. TE-302_2019, predaj bytu Švantnerová, osob. zreteľ
 22. 7.9. TE-360_2019, Marina – alt, spol. s r.o., predaj pozemku
 23. 7.10. TE-361_2019, Redecký Ladislav, predaj pozemku
 24. 7.11. TE-362_2019, DELTA Klub, výpožička
 25. 7.12. TE-363_2019, Méhes Vilmos, predaj pozemkov
 26. 7.13. TE-364_2019, SlovaKENT s .r.o., predaj pozemkov
 27. 7.14. TE-365_2019, LKW GLOCK s.r.o., predaj pozemku
 28. 7.15. TE-366_2019, Varga Gabriel, prenájom pozemku, orná pôda
 29. 7.16. TE-367_2019, ÚPSVaR, prenájom NBP
 30. 7.17. TE-368_2019, Tornyossyová, výpožička
 31. 7.18. TE-369_2019, Ing. Füssi Peter, vecné bremeno
 32. 7.19. TE-370_2019, Kóša Peter, vecné bremeno
 33. 7.20. TE-214_2019, Timár Viktor, vecné bremeno
 34. 7.21. TE-342_2019, DINIX s.r.o., vecné bremeno
 35. 7.22. TE-371_2019, ZSDIS a.s.Amante, n.o., vecné bremeno
 36. 7.23. TE-372_2019, Smaženka Jozef, zrušenie predkupného práva
 37. 7.24. TE-373_2019, Denisa Erős, predkupné právo
 38. 7.25. TE-374_2019, Comorra Servis
 39. 7.26. TE-382_2019, Správa OVS, býv. Aranysas
 40. 7.27. TE-383_2019, Správa OVS, p.č. 2310
 41. 7.28. TE-384_2019, Správa OVS, p.č. 5451-65,66,67,68
 42. 7.29. TE-322_2019, Správa OVS, pozemok, p.č. 1710-295, Nová Stráž
 43. 7.30. TE-385_2019_Správa OVS_byty
 44. 8. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 45. 9. Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 23.08.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 46. 10. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 2.Q 2019 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 47. 11. Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu - Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységéről
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 48. 12. Záver - Befejezés
 49. 13. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 26.08.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 50. 14. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 26.08.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 51. 15. Správa finančnej komisie zo dňa 28.08.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 52. 16. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 27.08.2019 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár