Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 10.09.2019 o 17:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. Prejednanie pridelenia dotácie v sociálnej oblasti za rok 2019 a) Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia JDS Bratislava – Staré Mesto.
 2. 2. Prejednanie návrhu VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto .
 3. 3. Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci – sociálna výdajňa ( p. Skokňová, p. Horváthová ).
 4. 4. Prejednanie akčného plánu Staromestského programu v sociálnej oblasti.
 5. 5. Výber neposlancov do sociálnej komisie.
 6. 6. Správa o činnosti sociálneho oddelenia.
 7. 7. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: MUDr. Viera Satinská
Prítomní
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
Ospravedlnení
 • Mgr. Tomáš Dentico (do 18.10.2019)
 • MUDr. Halka Ležovičová
Návrh programu
 1. 1. Prejednanie pridelenia dotácie v sociálnej oblasti za rok 2019 a) Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia JDS Bratislava – Staré Mesto.
 2. 2. Prejednanie návrhu VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto .
 3. 3. Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci – sociálna výdajňa ( p. Skokňová, p. Horváthová ).
 4. 4. Prejednanie akčného plánu Staromestského programu v sociálnej oblasti.
 5. 5. Výber neposlancov do sociálnej komisie.
 6. 6. Správa o činnosti sociálneho oddelenia.
 7. 7. Rôzne.