Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 10.09.2019 o 17:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Návrh programu
  1. 1. Prejednanie pridelenia dotácie v sociálnej oblasti za rok 2019 a) Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia JDS Bratislava – Staré Mesto.
  2. 2. Prejednanie návrhu VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto .
  3. 3. Posúdenie žiadostí o poskytnutie sociálnej pomoci – sociálna výdajňa ( p. Skokňová, p. Horváthová ).
  4. 4. Prejednanie akčného plánu Staromestského programu v sociálnej oblasti.
  5. 5. Výber neposlancov do sociálnej komisie.
  6. 6. Správa o činnosti sociálneho oddelenia.
  7. 7. Rôzne.