Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 09.09.2019 o 17:00 Miestny úrad, kancelária č. 144

Návrh programu
  1. 1. Výber kandidátov za členov komisie (neposlancov s hlasovacím právom).
  2. 2. Vyjadrenie komisie k všeobecne záväznému nariadeniu č.6/2012 o voľných pouličných aktivitách a všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.6/2012 o voľných pouličných aktivitách.
  3. 3. Odstránenie nefunkčných predajných stánkov (roh ulíc Krížna – Vazovova a roh ulíc Blumentálska – Bernolákova).
  4. 4. Cyklisti v meste, soft riešenia – informácia.
  5. 5. Graffiti v meste, soft riešenia – informácia.
  6. 6. Rôzne.