Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.09.2019 o 13:00 Veľká zasadačka

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Vyjadrenie nespokojnosti s kritickým stavom Vážskeho mosta Nyilatkozat a Vág-híd válságos állapota kapcsán
 4. 4. Zmena v zložení Komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta A Területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság összetételének változása
 5. 5. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 6. 6. Hlavný kontrolór - Azbest
 7. 7. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za 1. polrok 2019 - Komárom város 2019 első féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 8. 8. Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 2019: - A városi szervezetek 2019 első féléves gazdálkodásának kiértékelése:
 9. 8.1. - KOMVaK, a.s. - KOMVaK, Rt.
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 10. 8.2. - CALOR, s.r.o. – CALOR, Kft.
  Predkladateľ: Ing. Balogh Béla
 11. 8.3. - COMORRA SERVIS
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 12. 8.4. - COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft.
  Predkladateľ: Czékus Peter
 13. 8.5. - MsKS - VMK
  Predkladateľ: Mgr. art. Lakatos Róbert
 14. 8.6. - ZpS - Idősek otthona
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 15. 9. Zmena programového rozpočtu ZpS na rok 2019 - Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének módosítására
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 16. 10. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 17. 11. KOMVaK, a.s. – Návrh na predaj nepotrebného majetku spoločnosti - A KOMVaK Rt. javaslata a felesleges ingatlaneszközök eladására
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 18. 12. Financovanie CULTPLAY "Cezhraničný turistický park" - Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere - A "határokon átnyúló turisztikai park" CULTPLAY projekt finanszírozása - 2. számú kiegészítés a hitelmegállapodáshoz
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 19. 13. Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno č...../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - Javaslat a ..../2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és szolgáltatások idejéről szól
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 20. 14. Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - Javaslat pályázati kérvények beadására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 21. 15. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 22. 15.1. TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna_osobitný zreteľ
 23. 15.2. TE-270_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 24. 15.3. TE-271_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 25. 15.4. TE-291_2019_Papp Ernő-osobitný zreteľ
 26. 15.5. TE-294_2019_Róbert Szilva_osob. zreteľ
 27. 15.6. TE-295_2019_Varga Ferenc a Laura_osobitný zreteľ
 28. 15.7. TE-301_2019_celoročné terasy_osobitný zreteľ
 29. 15.8. TE-302_2019_ predaj bytu Švantnerová_osobitný zreteľ
 30. 15.9. TE-360_2019_Marina - alt, spol. s r.o._predaj pozemku
 31. 15.10. TE-361_2019_Redecky Ladislav - predaj
 32. 15.11. TE-362_2019_DELTA Klub - výpožička
 33. 15.12. TE-363_2019_Méhes Vilmos - predaj pozemkov
 34. 15.13. TE-364_2019_SlovaKENT s.r.o. - predaj
 35. 15.14. TE-365_2019_LKW GLOCK s.r.o._predaj pozemku
 36. 15.15. TE-366_2019_ Varga Gabriel-orná pôda
 37. 15.16. TE-367_2019_ÚPSVaR_prenájom
 38. 15.17. TE-368_2019_Tornyossyová_výpožička
 39. 15.18. TE-369_2019_Ing. Füssi Peter_vecné bremeno
 40. 15.19. TE-370_2019_Kósa Peter_vecné bremeno
 41. 15.20. TE-214_2019_Timár Viktor_vecné bremeno
 42. 15.21. TE-374_2019_Comorra Servis_prenechanie do správy
 43. 15.22. TE-371_2019_ZSDIS a.s., Amante, n.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
 44. 15.23. TE-385_2019_Správa OVS_byty
 45. 15.24. TE-382_2019_Správa OVS_býv. Aranysas
 46. 15.25. TE-383_2019_Správa OVS_p.č.2310
 47. 15.26. TE-384_2019_Správa OVS_p.č.5451-65,66,67,68
 48. 15.27. TE-322_2019_Správa OVS_p.č.1710-295 Nová Stráž
 49. 15.28. TE-387_2019_OVS_bývalá Poliklinika
 50. 16. Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 23.08.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 51. 17. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 2.Q 2019 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 52. 18. Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu - Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységéről
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 53. 19. Rôzne - Egyéb
 54. 20. Záver - Befejezés
 55. 21. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 26.08.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 56. 22. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 26.08.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 57. 23. Správa finančnej komisie zo dňa 28.08.2019 a 09.09.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 58. 24. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 27.08.2019- A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár
Predsedal: Mgr. Béla Keszegh
Prítomní
 • Mgr. Imre Andruskó
 • Mgr. György Batta
 • Mgr. Ildikó Bauer
 • JUDr. Štefan Bende
 • Ing. Zoltán Bujna
 • Zsolt Feszty
 • Mgr. Ondrej Gajdáč
 • MUDr. Attila Horváth
 • MUDr. Szilárd Ipóth
 • JUDr. Margit Keszegh
 • PhDr. Imre Knirs
 • Ing. Peter Korpás
 • Dávid Kovács
 • Mgr. Károly Less
 • MUDr. Anton Marek
 • Mgr. Patrik Ruman
 • Baltazár Ryšavý
 • MUDr. Zsolt Sebő
 • Ing. László Stubendek
 • Mgr. Csilla Szabó
 • Mgr. Tímea Szénássy
 • Mgr. Magdaléna Tárnok
 • JUDr. Tamás Varga
 • Ing. Ján Vetter
Ospravedlnení
 • Ing. Marian Molnár
Hlasovanie č. 1: 12.09.2019 13:08
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Overovatelia - Hitelesitők

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 23 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 12.09.2019 13:13
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program PN-MJ Keszegh B.

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 23 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 12.09.2019 13:13
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program PN-MJ Keszegh B.

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 23 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 12.09.2019 13:13
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program PN-MJ Feszty

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Károly Less , Csilla Szabó
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 12.09.2019 13:14
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program PN-MJ Tárnok

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 8 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Proti: 0
Zdržali sa: 12 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 3 Attila Horváth , Dávid Kovács , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 6: 12.09.2019 13:15
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 23 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 12.09.2019 14:20
3 Vyjadrenie nespokojnosti s kritickým stavom Vážskeho mosta - Nyilatkozat a Vág-híd válságos állapota kapcsán
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 19 György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Imre Andruskó , Imre Knirs , Anton Marek , Patrik Ruman
Hlasovanie č. 8: 12.09.2019 14:20
4 Zmena v zložení Komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta - A Területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság összetételének változása
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Anton Marek
Hlasovanie č. 9: 12.09.2019 14:23
5. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zrušenie uzn. 396/2019

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Anton Marek
Hlasovanie č. 10: 12.09.2019 14:24
5. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zmena uzn. 356/2019

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Anton Marek
Hlasovanie č. 11: 12.09.2019 14:24
5. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zmena uzn. 278/2019

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Anton Marek
Hlasovanie č. 12: 12.09.2019 14:24
5. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről

Zmena uzn. 319/2019

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek
Hlasovanie č. 13: 12.09.2019 14:25
5. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 20 György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Imre Andruskó , Imre Knirs , Anton Marek
Hlasovanie č. 14: 12.09.2019 14:25
6 Hlavný kontrolór - odstránenie stavby

Žiada o slovo - Bósza

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 7 Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Anton Marek , Csilla Szabó , Tamás Varga
Hlasovanie č. 15: 12.09.2019 14:48
6 Hlavný kontrolór - odstránenie stavby
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Anton Marek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 12.09.2019 15:13
7. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za 1. polrok 2019 - Komárom város 2019 első féléves gazdálkodásának kiértékelése
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Zoltán Bujna , Attila Horváth , Imre Knirs , Anton Marek
Hlasovanie č. 17: 12.09.2019 15:18
8.1 Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 2019 -KOMVaK, a.s. - KOMVaK, Rt.
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 12.09.2019 15:21
8.2 Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 2019 -CALOR, s.r.o. ­ CALOR, Kft.
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 19: 12.09.2019 15:37
8.3 Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 2019 -COMORRA SERVIS
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Peter Korpás , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Zsolt Feszty
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 12.09.2019 15:38
8.4 Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 2019 -COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft.
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 12.09.2019 15:40
8.5 Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 2019 -MsKS - VMK
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 12.09.2019 15:41
8.6 Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 2019 -ZpS - Idősek otthona
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Attila Horváth , Károly Less
Hlasovanie č. 23: 12.09.2019 15:42
9. Zmena programového rozpočtu ZpS na rok 2019 - Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének módosítására
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Károly Less , Anton Marek
Hlasovanie č. 24: 12.09.2019 15:42
10. Žiadosti a návrhy v bytových veciach -Kérvények és javaslatok lakásügyekben
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Károly Less , Patrik Ruman
Hlasovanie č. 25: 12.09.2019 15:45
11. KOMVaK, a.s. ­ Návrh na predaj nepotrebného majetku spoločnosti - A KOMVaK Rt. javaslata a felesleges ingatlaneszközök eladására
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 18 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Ildikó Bauer , Peter Korpás
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , Károly Less
Hlasovanie č. 26: 12.09.2019 16:28
12. Financovanie CULTPLAY "Cezhraničný turistický park" - Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere - A "határokon átnyúló turisztikai park" CULTPLAY projekt finanszírozása - 2. számú kiegészítés a hitelmegállapodáshoz
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Korpás
Hlasovanie č. 27: 12.09.2019 16:38
13. Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno č...../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb -Javaslat a ..../2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és szolgáltatások idejéről szól

PN - MJ Andruskó

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Baltazár Ryšavý
Nehlasovali: 3 Margit Keszegh , Imre Knirs , Tamás Varga
Hlasovanie č. 28: 12.09.2019 16:38
13. Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno č...../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb -Javaslat a ..../2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és szolgáltatások idejéről szól
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Baltazár Ryšavý
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Tamás Varga
Hlasovanie č. 29: 12.09.2019 16:39
14. Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu -Javaslat pályázati kérvények beadására

Rekonštrukcia cesty na Harčáš a vybudovanie príjazdovej komunikácie Komárno

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 30: 12.09.2019 16:40
14. Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu -Javaslat pályázati kérvények beadására

Riešenie medziblokových komunikácií ­ ul. Košická- II.etapa

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 31: 12.09.2019 16:41
14. Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu -Javaslat pályázati kérvények beadására

Komplexná obnova fasády NKP- Zichyho palác v Komárne

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 12.09.2019 16:43
15.1 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna_osobitný zreteľ

Proc. návrh

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő
Za: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Margit Keszegh , Károly Less , Baltazár Ryšavý
Nehlasovali: 2 Attila Horváth , Ján Vetter
Hlasovanie č. 33: 12.09.2019 16:45
15.4 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-291_2019_Papp Ernő-osobitný zreteľ
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 12.09.2019 16:48
15.5 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-294_2019_Róbert Szilva_osob. zreteľ
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Marian Molnár , Patrik Ruman , Zsolt Sebő
Za: 9 György Batta , Štefan Bende , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek
Nehlasovali: 4 Imre Andruskó , Attila Horváth , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Hlasovanie č. 35: 12.09.2019 16:49
15.6 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-295_2019_Varga Ferenc a Laura_osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Marian Molnár , Patrik Ruman
Za: 18 György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , Tamás Varga
Hlasovanie č. 36: 12.09.2019 16:49
15.7 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-301_2019_celoročné terasy_osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Marian Molnár , Patrik Ruman
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Attila Horváth , Tamás Varga
Hlasovanie č. 37: 12.09.2019 16:51
15.8 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-302_2019_ predaj bytu Švantnerová_osobitný zreteľ
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Marian Molnár , Patrik Ruman
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 38: 12.09.2019 16:52
15.9 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-360_2019_Marina - alt, spol. s r.o._predaj pozemku

Szót kér

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Zsolt Feszty , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Marian Molnár , Patrik Ruman
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 12.09.2019 17:01
15.9 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-360_2019_Marina - alt, spol. s r.o._predaj pozemku
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár , Patrik Ruman
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Zsolt Feszty , Peter Korpás , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 40: 12.09.2019 17:04
15.10 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-361_2019_Redecky Ladislav - predaj
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 László Stubendek , Tamás Varga
Hlasovanie č. 41: 12.09.2019 17:08
15.11 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-362_2019_DELTA Klub - výpožička
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Za: 19 György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , László Stubendek
Hlasovanie č. 42: 12.09.2019 17:16
15.12 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-363_2019_Méhes Vilmos - predaj pozemkov
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Za: 16 Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 7 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Peter Korpás , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 43: 12.09.2019 17:17
15.13 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-364_2019_SlovaKENT s.r.o. - predaj

MJ Tanács

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Peter Korpás , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 1 Csilla Szabó
Hlasovanie č. 44: 12.09.2019 17:20
15.14 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-365_2019_LKW GLOCK s.r.o._predaj pozemku

Error

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Za: 7 Imre Andruskó , György Batta , Attila Horváth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Zsolt Sebő , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Štefan Bende , Peter Korpás
Nehlasovali: 14 Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Hlasovanie č. 45: 12.09.2019 17:21
15.14 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-365_2019_LKW GLOCK s.r.o._predaj pozemku

Proc. návrh 100% BDÚ

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Za: 20 György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , Dávid Kovács
Hlasovanie č. 46: 12.09.2019 17:23
15.14 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-365_2019_LKW GLOCK s.r.o._predaj pozemku

100% BDÚ

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Za: 10 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Szilárd Ipóth , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 11 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Zsolt Sebő , Ján Vetter
Nehlasovali: 2 Dávid Kovács , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 47: 12.09.2019 17:24
15.14 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-365_2019_LKW GLOCK s.r.o._predaj pozemku

3. alternatíva

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Za: 5 Zoltán Bujna , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Tamás Varga
Proti: 1 Károly Less
Zdržali sa: 15 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Patrik Ruman , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Nehlasovali: 2 Dávid Kovács , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 48: 12.09.2019 17:24
15.14 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-365_2019_LKW GLOCK s.r.o._predaj pozemku

Nepredať

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Za: 10 Imre Andruskó , György Batta , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Károly Less , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Ján Vetter
Proti: 2 Zoltán Bujna , Patrik Ruman
Zdržali sa: 8 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Szilárd Ipóth , Peter Korpás , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Nehlasovali: 3 Attila Horváth , Dávid Kovács , Anton Marek
Hlasovanie č. 49: 12.09.2019 17:26
15.16 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-367_2019_ÚPSVaR_prenájom
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Za: 23 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 50: 12.09.2019 17:28
15.17 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-368_2019_Tornyossyová_výpožička

Proc. návrh Bende

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Zsolt Feszty , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Tímea Szénássy
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 51: 12.09.2019 17:30
15.17 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-368_2019_Tornyossyová_výpožička
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Za: 14 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Zsolt Feszty , Peter Korpás , Károly Less , Patrik Ruman , László Stubendek , Tímea Szénássy
Nehlasovali: 3 Imre Andruskó , György Batta , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 52: 12.09.2019 17:35
15.18 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-369_2019_Ing. Füssi Peter_vecné bremeno
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Zsolt Feszty , Imre Knirs , Peter Korpás , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 53: 12.09.2019 17:36
15.19 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-370_2019_Kósa Peter_vecné bremeno
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 15 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Zsolt Feszty , Peter Korpás , Anton Marek , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Nehlasovali: 2 György Batta , Imre Knirs
Hlasovanie č. 54: 12.09.2019 17:37
15.20 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-214_2019_Timár Viktor_vecné bremeno
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 21 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 György Batta
Hlasovanie č. 55: 12.09.2019 17:43
15.22 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-371_2019_ZSDIS a.s., Amante, n.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 15 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Zsolt Feszty , Peter Korpás , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 3 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 56: 12.09.2019 17:47
15.23 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-385_2019_Správa OVS_byty

1

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 7 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Imre Knirs , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 12 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 3 György Batta , Peter Korpás , Anton Marek
Hlasovanie č. 57: 12.09.2019 17:47
15.23 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-385_2019_Správa OVS_byty

2

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Zsolt Feszty , Peter Korpás
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 58: 12.09.2019 17:48
15.23 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-385_2019_Správa OVS_byty

3

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 8 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy
Proti: 0
Zdržali sa: 13 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Nehlasovali: 1 László Stubendek
Hlasovanie č. 59: 12.09.2019 17:48
15.23 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-385_2019_Správa OVS_byty

4

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 8 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 14 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 60: 12.09.2019 17:49
15.23 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-385_2019_Správa OVS_byty

Bizorttsá

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Patrik Ruman
Hlasovanie č. 61: 12.09.2019 17:50
15.24 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-382_2019_Správa OVS_býv. Aranysas
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Anton Marek
Hlasovanie č. 62: 12.09.2019 17:51
15.25 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-383_2019_Správa OVS_p.č.2310
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Anton Marek , László Stubendek , Tímea Szénássy
Hlasovanie č. 63: 12.09.2019 17:51
15.26 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-384_2019_Správa OVS_p.č.5451-65,66,67,68
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 64: 12.09.2019 17:52
15.27 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-322_2019_Správa OVS_p.č.1710-295 Nová Stráž
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Tamás Varga
Hlasovanie č. 65: 12.09.2019 19:00
15.28 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-387_2019_OVS_bývalá Poliklinika

Pozmeňujúci návrh Bende

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 15 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Peter Korpás , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , György Batta
Hlasovanie č. 66: 12.09.2019 19:00
15.28 Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - TE-387_2019_OVS_bývalá Poliklinika
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 15 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Peter Korpás , Zsolt Sebő , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , György Batta
Hlasovanie č. 67: 12.09.2019 19:04
16. Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 23.08.2019 -Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 16 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 6 György Batta , Attila Horváth , Anton Marek , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Hlasovanie č. 68: 12.09.2019 19:05
17. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 2.Q 2019 -Beszámoló a közbeszerzésekről
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 György Batta , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Hlasovanie č. 69: 12.09.2019 19:06
18. Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu -Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységéről
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ondrej Gajdáč , Szilárd Ipóth , Marian Molnár
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 György Batta , Patrik Ruman , Zsolt Sebő , Tímea Szénássy
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Vyjadrenie nespokojnosti s kritickým stavom Vážskeho mosta Nyilatkozat a Vág-híd válságos állapota kapcsán
 4. 4. Zmena v zložení Komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta A Területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság összetételének változása
 5. 5. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 6. 6. Hlavný kontrolór - Azbest
 7. 7. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za 1. polrok 2019 - Komárom város 2019 első féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 8. 8. Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 2019: - A városi szervezetek 2019 első féléves gazdálkodásának kiértékelése:
 9. 8.1. - KOMVaK, a.s. - KOMVaK, Rt.
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 10. 8.2. - CALOR, s.r.o. – CALOR, Kft.
  Predkladateľ: Ing. Balogh Béla
 11. 8.3. - COMORRA SERVIS
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 12. 8.4. - COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft.
  Predkladateľ: Czékus Peter
 13. 8.5. - MsKS - VMK
  Predkladateľ: Mgr. art. Lakatos Róbert
 14. 8.6. - ZpS - Idősek otthona
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 15. 9. Zmena programového rozpočtu ZpS na rok 2019 - Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének módosítására
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 16. 10. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 17. 11. KOMVaK, a.s. – Návrh na predaj nepotrebného majetku spoločnosti - A KOMVaK Rt. javaslata a felesleges ingatlaneszközök eladására
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 18. 12. Financovanie CULTPLAY "Cezhraničný turistický park" - Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere - A "határokon átnyúló turisztikai park" CULTPLAY projekt finanszírozása - 2. számú kiegészítés a hitelmegállapodáshoz
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 19. 13. Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno č...../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - Javaslat a ..../2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és szolgáltatások idejéről szól
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 20. 14. Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - Javaslat pályázati kérvények beadására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 21. 15. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 22. 15.1. TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna_osobitný zreteľ
 23. 15.2. TE-270_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 24. 15.3. TE-271_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 25. 15.4. TE-291_2019_Papp Ernő-osobitný zreteľ
 26. 15.5. TE-294_2019_Róbert Szilva_osob. zreteľ
 27. 15.6. TE-295_2019_Varga Ferenc a Laura_osobitný zreteľ
 28. 15.7. TE-301_2019_celoročné terasy_osobitný zreteľ
 29. 15.8. TE-302_2019_ predaj bytu Švantnerová_osobitný zreteľ
 30. 15.9. TE-360_2019_Marina - alt, spol. s r.o._predaj pozemku
 31. 15.10. TE-361_2019_Redecky Ladislav - predaj
 32. 15.11. TE-362_2019_DELTA Klub - výpožička
 33. 15.12. TE-363_2019_Méhes Vilmos - predaj pozemkov
 34. 15.13. TE-364_2019_SlovaKENT s.r.o. - predaj
 35. 15.14. TE-365_2019_LKW GLOCK s.r.o._predaj pozemku
 36. 15.15. TE-366_2019_ Varga Gabriel-orná pôda
 37. 15.16. TE-367_2019_ÚPSVaR_prenájom
 38. 15.17. TE-368_2019_Tornyossyová_výpožička
 39. 15.18. TE-369_2019_Ing. Füssi Peter_vecné bremeno
 40. 15.19. TE-370_2019_Kósa Peter_vecné bremeno
 41. 15.20. TE-214_2019_Timár Viktor_vecné bremeno
 42. 15.21. TE-374_2019_Comorra Servis_prenechanie do správy
 43. 15.22. TE-371_2019_ZSDIS a.s., Amante, n.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
 44. 15.23. TE-385_2019_Správa OVS_byty
 45. 15.24. TE-382_2019_Správa OVS_býv. Aranysas
 46. 15.25. TE-383_2019_Správa OVS_p.č.2310
 47. 15.26. TE-384_2019_Správa OVS_p.č.5451-65,66,67,68
 48. 15.27. TE-322_2019_Správa OVS_p.č.1710-295 Nová Stráž
 49. 15.28. TE-387_2019_OVS_bývalá Poliklinika
 50. 16. Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 23.08.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 51. 17. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 2.Q 2019 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 52. 18. Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu - Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységéről
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 53. 19. Rôzne - Egyéb
 54. 20. Záver - Befejezés
 55. 21. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 26.08.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 56. 22. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 26.08.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 57. 23. Správa finančnej komisie zo dňa 28.08.2019 a 09.09.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 58. 24. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 27.08.2019- A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár