Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 12.09.2019 o 13:00 Veľká zasadačka

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Vyjadrenie nespokojnosti s kritickým stavom Vážskeho mosta Nyilatkozat a Vág-híd válságos állapota kapcsán
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Zmena v zložení Komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta A Területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság összetételének változása
 5. 5. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 6. 6. Hlavný kontrolór - Azbest
 7. 7. Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno za 1. polrok 2019 - Komárom város 2019 első féléves gazdálkodásának kiértékelése
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 8. 8. Hodnotenie výsledku hospodárenia mestských organizácií za 1. polrok 2019: - A városi szervezetek 2019 első féléves gazdálkodásának kiértékelése:
 9. 8.1. - KOMVaK, a.s. - KOMVaK, Rt.
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 10. 8.2. - CALOR, s.r.o. – CALOR, Kft.
  Predkladateľ: Ing. Balogh Béla
 11. 8.3. - COMORRA SERVIS
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 12. 8.4. - COM-MÉDIA, spol. s r.o. - COM-MÉDIA, Kft.
  Predkladateľ: Czékus Peter
 13. 8.5. - MsKS - VMK
  Predkladateľ: Mgr. art. Lakatos Róbert
 14. 8.6. - ZpS - Idősek otthona
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 15. 9. Zmena programového rozpočtu ZpS na rok 2019 - Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének módosítására
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 16. 10. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 17. 11. KOMVaK, a.s. – Návrh na predaj nepotrebného majetku spoločnosti - A KOMVaK Rt. javaslata a felesleges ingatlaneszközök eladására
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 18. 12. Financovanie CULTPLAY "Cezhraničný turistický park" - Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere - A "határokon átnyúló turisztikai park" CULTPLAY projekt finanszírozása - 2. számú kiegészítés a hitelmegállapodáshoz
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 19. 13. Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno č...../2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb - Javaslat a ..../2019 sz. ÁÉR elfogadására, amely az üzletek és szolgáltatások idejéről szól
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 20. 14. Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - Javaslat pályázati kérvények beadására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 21. 15. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 22. 15.1. TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna_osobitný zreteľ
 23. 15.2. TE-270_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 24. 15.3. TE-271_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 25. 15.4. TE-291_2019_Papp Ernő-osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 26. 15.5. TE-294_2019_Róbert Szilva_osob. zreteľ
 27. 15.6. TE-295_2019_Varga Ferenc a Laura_osobitný zreteľ
 28. 15.7. TE-301_2019_celoročné terasy_osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 29. 15.8. TE-302_2019_ predaj bytu Švantnerová_osobitný zreteľ
  Materiály   Prevziať všetky
 30. 15.9. TE-360_2019_Marina - alt, spol. s r.o._predaj pozemku
 31. 15.10. TE-361_2019_Redecky Ladislav - predaj
 32. 15.11. TE-362_2019_DELTA Klub - výpožička
 33. 15.12. TE-363_2019_Méhes Vilmos - predaj pozemkov
  Materiály   Prevziať všetky
 34. 15.13. TE-364_2019_SlovaKENT s.r.o. - predaj
  Materiály   Prevziať všetky
 35. 15.14. TE-365_2019_LKW GLOCK s.r.o._predaj pozemku
  Materiály   Prevziať všetky
 36. 15.15. TE-366_2019_ Varga Gabriel-orná pôda
 37. 15.16. TE-367_2019_ÚPSVaR_prenájom
  Materiály   Prevziať všetky
 38. 15.17. TE-368_2019_Tornyossyová_výpožička
 39. 15.18. TE-369_2019_Ing. Füssi Peter_vecné bremeno
  Materiály   Prevziať všetky
 40. 15.19. TE-370_2019_Kósa Peter_vecné bremeno
  Materiály   Prevziať všetky
 41. 15.20. TE-214_2019_Timár Viktor_vecné bremeno
 42. 15.21. TE-374_2019_Comorra Servis_prenechanie do správy
 43. 15.22. TE-371_2019_ZSDIS a.s., Amante, n.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
 44. 15.23. TE-385_2019_Správa OVS_byty
  Materiály   Prevziať všetky
 45. 15.24. TE-382_2019_Správa OVS_býv. Aranysas
 46. 15.25. TE-383_2019_Správa OVS_p.č.2310
  Materiály   Prevziať všetky
 47. 15.26. TE-384_2019_Správa OVS_p.č.5451-65,66,67,68
 48. 15.27. TE-322_2019_Správa OVS_p.č.1710-295 Nová Stráž
 49. 15.28. TE-387_2019_OVS_bývalá Poliklinika
 50. 16. Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 23.08.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 51. 17. Informatívna správa o verejných obstarávaniach mesta Komárno za 2.Q 2019 - Beszámoló a közbeszerzésekről
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 52. 18. Informácia o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, zriadenej podľa ústavného zákona číslo 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu - Tájékoztató a közérdekek védelméről szóló 357/2004 sz. alkotmánytörvény értelmében létrehozott bizottság tevékenységéről
  Predkladateľ: JUDr. Varga Tamás
 53. 19. Rôzne - Egyéb
 54. 20. Záver - Befejezés
 55. 21. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 26.08.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 56. 22. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 26.08.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 57. 23. Správa finančnej komisie zo dňa 28.08.2019 a 09.09.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 58. 24. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 27.08.2019- A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár