Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – Zasadnutie 09.09.2019 o 13:00 Veľká zasadačka

Schválený program
  1. . TE 387/2019 - Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno, vedenej na LV č. 6434: stavby so súp. č. 185 na parcele registra „C“ č. 950 a pozemku parcely reg. „C“ č. 950
Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. TE 387/2019 - Predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno, vedenej na LV č. 6434: stavby so súp. č. 185 na parcele registra „C“ č. 950 a pozemku parcely reg. „C“ č. 950