Mestská rada – Zasadnutie 12.09.2019 o 12:30 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – bývalá Poliklinika- Nyilvános kereskedelmi versenytárgyalásról szóló javaslat - a volt Poliklinika épülete
  Predkladateľ: PhDr. Ingrid Szabó
 3. 3. KOMVaK, a.s. – Návrh na predaj nepotrebného majetku spoločnosti - A KOMVaK Rt. javaslata a felesleges ingatlaneszközök eladására
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman
 4. 4. Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - Javaslat pályázati kérvények beadására
  Predkladateľ: Ing. arch. Besse Katalin
 5. 5. Záver - Befejezés
 6. 6. Zápisnica zo zasadnutia finančnej komisie dňa 09.09.2019 - A pénzügyi bizottság 2019.09.09-i ülésének beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Patrik Ruman