Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 11.09.2019 o 14:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
 1. 1. Výber kandidátov za členov komisie (neposlancov s hlasovacím právom)
 2. 2. Návrh na personálnu zmeny v predstavenstve spoločnosti TSSM, a.s.
 3. 3. Návrh na dodatok ku zmluve s BPS PARK, a.s.
 4. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo Fialkovom údolí, parc.č. 1642/10
 5. 5. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na predaj pozemku parc.č. 1937/2 na Révovej 13
 7. 7. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov za 1.polrok 2019 MČ Bratislava - Staré Mesto
 8. 8. Návrh na 11. zmenu rozpočtu MČ Bratislava - Staré Mesto
 9. 9. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu MČ Bratislava – Staré Mesto
 10. 10. Materiály na predbežné prerokovanie (predaj NP Grösslingova 52 a darovacia zmluva pre obec Medveďov – hasičské auto)
 11. 11. Rôzne