Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.09.2019 o 17:30 zasadačka miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Výročná správa mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2018.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 3. 3. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 30.6.2019
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 4. 4. Návrh na prenájom pozemku o rozlohe 202 m2 registra „C“ parc. č. 2188/13, ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1, spoločnosti Telefónica O2 Slovakia s.r.o. za účelom prevádzky základňovej stanice verejnej komunikačnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 5. 5. Pravidlá kontrolnej činnosti.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 6. 6. Správa z kontroly Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva a komisií Mestskej časti Bratislava-Devín.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 7. 7. Zámer odpredať pozemok žiadateľovi Ing. Petrovi Oravcovi ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 8. 8. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 9. 9. Zriadenie expozitúry Mestskej polície v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 10. 10. Stanovisko k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy-Udelenie súhlasu obce na prechodný pobyt cudzinca v zmysle §32 ods.2 písm.k) zákona 404/2011 Z.z.o pobyte cudzincov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 11. 11. Rôzne Odpovede na otázky poslancov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 12. 12. Interpelácie
 13. 13. Záver

Zvukový záznam

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. 2. Výročná správa mestskej časti Bratislava-Devín za rok 2018.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 3. 3. Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 30.6.2019
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 4. 4. Návrh na prenájom pozemku o rozlohe 202 m2 registra „C“ parc. č. 2188/13, ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1, spoločnosti Telefónica O2 Slovakia s.r.o. za účelom prevádzky základňovej stanice verejnej komunikačnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 5. 5. Pravidlá kontrolnej činnosti.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 6. 6. Správa z kontroly Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva a komisií Mestskej časti Bratislava-Devín.
  Predkladateľ: Mgr. Martin Galát Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Devín
 7. 7. Zámer odpredať pozemok žiadateľovi Ing. Petrovi Oravcovi ako prípad hodný osobitého zreteľa.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 8. 8. Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 9. 9. Rôzne Odpovede na otázky poslancov
  Predkladateľ: Ing. Ľubica Kolková
 10. 10. Interpelácie
 11. 11. Záver