Miestna rada – Zasadnutie 17.09.2019 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 0. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti udeľovať súhlas v súlade s §32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 2. 1. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019
 3. 2. Návrh na jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 4. 3. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo Fialkovom údolí, parc. č. 1642/10
 6. 5. Návrh na predaj pozemku parc .č. 1937/2 na Révovej 13
 7. 6. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23.04.2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s.
 8. 7. Návrh na schválenie zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 9. 8. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 10. 9. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 11. 10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
 12. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
 13. 12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 14. 13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 15. 14. Návrh na zmenu názvu časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie
 16. 15. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2018 – U zo 04.12.2018, ktorým bol určený počet členov miestnej rady a ich voľba
 17. 16. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Návrh na jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo Fialkovom údolí, parc. č. 1642/10
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Návrh na predaj pozemku parc .č. 1937/2 na Révovej 13
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23.04.2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s.
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Návrh na schválenie zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 13. 13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 14. Návrh na zmenu názvu časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 15. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2018 – U zo 04.12.2018, ktorým bol určený počet členov miestnej rady a ich voľba
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 16. Rôzne