Miestna rada – Zasadnutie 17.09.2019 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 0. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti udeľovať súhlas v súlade s §32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 2. 1. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019
 3. 2. Návrh na jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 4. 3. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo Fialkovom údolí, parc. č. 1642/10
 6. 5. Návrh na predaj pozemku parc .č. 1937/2 na Révovej 13
 7. 6. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23.04.2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s.
 8. 7. Návrh na schválenie zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 9. 8. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 10. 9. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 11. 10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
 12. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
 13. 12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 14. 13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 15. 14. Návrh na zmenu názvu časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie
 16. 15. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2018 – U zo 04.12.2018, ktorým bol určený počet členov miestnej rady a ich voľba
 17. 16. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019
 2. 2. Návrh na jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 3. 3. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo Fialkovom údolí, parc. č. 1642/10
 5. 5. Návrh na predaj pozemku parc .č. 1937/2 na Révovej 13
 6. 6. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23.04.2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s.
 7. 7. Návrh na schválenie zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 8. 8. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 9. 9. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 10. 10. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
 11. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
 12. 12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 13. 13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 14. 14. Návrh na zmenu názvu časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie
 15. 15. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2018 – U zo 04.12.2018, ktorým bol určený počet členov miestnej rady a ich voľba
 16. 16. Rôzne