Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2019 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 2. 2. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019
 3. 3. Návrh na jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 4. 4. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo Fialkovom údolí, parc. č. 1642/10
 6. 6. Návrh na predaj pozemku parc .č. 1937/2 na Révovej 13
 7. 7. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23.04.2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s.
 8. 8. Návrh zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 9. 9. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 10. 10. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 11. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
 12. 12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
 13. 13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 14. 14. Návrh na zmenu názvu časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie
 15. 15. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2018 – U zo 04.12.2018, ktorým bol určený počet členov miestnej rady a ich voľba
 16. 16. Návrh na personálnu zmenu v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 17. 17. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 18. 18. Rôzne
 19. 19. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Bc. Ivan Bútora
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
 • Ing. Tomáš Ziegler
Ospravedlnení
 • Mgr. Tomáš Dentico (do 18.10.2019)
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, (do 21.10.2019)
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 24.09.2019 09:18
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská
Za: 14 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 24.09.2019 09:19
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská
Za: 13 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Dana Kleinert , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 24.09.2019 09:20
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská
Za: 12 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Dana Kleinert , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 1 Boris Ažaltovič
Hlasovanie č. 4: 24.09.2019 09:21
Schválenie programu zasadnutia

opakovane hl.

Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská
Za: 14 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 24.09.2019 09:22
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská
Za: 14 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 24.09.2019 09:24
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Adam Berka , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská
Za: 14 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 24.09.2019 09:30
1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko
Za: 16 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 24.09.2019 09:33
2. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Boris Ažaltovič , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko
Za: 15 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Dana Kleinert , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Juraj Mikulášek
Hlasovanie č. 9: 24.09.2019 09:47
3. Návrh na jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Petra Hitková , Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 24.09.2019 10:08
4. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Jana Španková
Za: 13 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Petr Skalník
Zdržali sa: 4 Ondrej Dostál , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 24.09.2019 10:09
4. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Jana Španková
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Viera Satinská , Petr Skalník
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 24.09.2019 10:19
5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo Fialkovom údolí, parc. č. 1642/10

návrh p.Mikuláška

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová
Za: 4 Anna Dojčánová , Juraj Mikulášek , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Boris Ažaltovič , Dana Kleinert , Peter Osuský , Petr Skalník
Zdržali sa: 12 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 24.09.2019 10:20
5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo Fialkovom údolí, parc. č. 1642/10
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 24.09.2019 10:24
6. Návrh na predaj pozemku parc .č. 1937/2 na Révovej 13
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 1 Petra Hitková
Hlasovanie č. 15: 24.09.2019 11:09
7. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23.04.2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s.

návrh p.Hitkovej

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 3 Boris Ažaltovič , Vladimír Palko , Milan Remiš
Zdržali sa: 7 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 24.09.2019 11:10
7. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23.04.2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s.
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Petra Hitková , Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 24.09.2019 11:13
8. Návrh zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 24.09.2019 11:29
9. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 24.09.2019 11:32
10. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 24.09.2019 11:33
10. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 24.09.2019 11:35
11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 24.09.2019 11:37
12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 24.09.2019 11:39
13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 24.09.2019 11:43
15. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2018 ­ U zo 04.12.2018, ktorým bol určený počet členov miestnej rady a ich voľba
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 24.09.2019 12:28
17. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Martina Uličná
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Osuský
Hlasovanie č. 27: 24.09.2019 14:21
16. Návrh na personálnu zmenu v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska
Za: 12 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Ivan Bútora , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek
Zdržali sa: 5 Adam Berka , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Petr Skalník , Matej Vagač
Nehlasovali: 1 Peter Osuský
Hlasovanie č. 28: 24.09.2019 15:47
14. Návrh na zmenu názvu časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie

návrh p.Osuského

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska
Za: 10 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Adam Berka , Anna Dojčánová
Zdržali sa: 10 Boris Ažaltovič , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 24.09.2019 15:49
14. Návrh na zmenu názvu časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Halka Ležovičová , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 2. 2. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019
 3. 3. Návrh na jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 4. 4. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo Fialkovom údolí, parc. č. 1642/10
 6. 6. Návrh na predaj pozemku parc .č. 1937/2 na Révovej 13
 7. 7. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23.04.2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s.
 8. 8. Návrh zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 9. 9. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 10. 10. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
 12. 12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
 13. 13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 14. 14. Návrh na zmenu názvu časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie
 15. 15. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2018 – U zo 04.12.2018, ktorým bol určený počet členov miestnej rady a ich voľba
 16. 16. Návrh na personálnu zmenu v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 17. 17. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 18. 18. Rôzne
 19. 19. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto