Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 24.09.2019 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 2. 2. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019
 3. 3. Návrh na jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 4. 4. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo Fialkovom údolí, parc. č. 1642/10
 6. 6. Návrh na predaj pozemku parc .č. 1937/2 na Révovej 13
 7. 7. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23.04.2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s.
 8. 8. Návrh zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
 9. 9. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 10. 10. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 11. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
 12. 12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
 13. 13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 14. 14. Návrh na zmenu názvu časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie
 15. 15. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2018 – U zo 04.12.2018, ktorým bol určený počet členov miestnej rady a ich voľba
 16. 16. Návrh na personálnu zmenu v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 17. 17. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 18. 18. Rôzne
 19. 19. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 24.09.2019 09:18
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská
Za: 14 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 24.09.2019 09:19
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská
Za: 13 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Dana Kleinert , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 24.09.2019 09:20
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská
Za: 12 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Dana Kleinert , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 1 Boris Ažaltovič
Hlasovanie č. 4: 24.09.2019 09:21
Schválenie programu zasadnutia

opakovane hl.

Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská
Za: 14 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 24.09.2019 09:22
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská
Za: 14 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Ondrej Dostál
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 24.09.2019 09:24
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 14
Neprítomní: 11 Adam Berka , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Viera Satinská
Za: 14 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 24.09.2019 09:30
1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko
Za: 16 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 24.09.2019 09:33
2. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019
Prítomní: 16
Neprítomní: 9 Boris Ažaltovič , Ivan Bútora , Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko
Za: 15 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Dana Kleinert , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Juraj Mikulášek
Hlasovanie č. 9: 24.09.2019 09:47
3. Návrh na jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Petra Hitková , Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 24.09.2019 10:08
4. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 18
Neprítomní: 7 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Jana Španková
Za: 13 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 1 Petr Skalník
Zdržali sa: 4 Ondrej Dostál , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 24.09.2019 10:09
4. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Jana Španková
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Viera Satinská , Petr Skalník
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 24.09.2019 10:19
5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo Fialkovom údolí, parc. č. 1642/10

návrh p.Mikuláška

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová
Za: 4 Anna Dojčánová , Juraj Mikulášek , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Boris Ažaltovič , Dana Kleinert , Peter Osuský , Petr Skalník
Zdržali sa: 12 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 24.09.2019 10:20
5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo Fialkovom údolí, parc. č. 1642/10
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 14: 24.09.2019 10:24
6. Návrh na predaj pozemku parc .č. 1937/2 na Révovej 13
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Milan Remiš
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 1 Petra Hitková
Hlasovanie č. 15: 24.09.2019 11:09
7. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23.04.2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s.

návrh p.Hitkovej

Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 3 Boris Ažaltovič , Vladimír Palko , Milan Remiš
Zdržali sa: 7 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 24.09.2019 11:10
7. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23.04.2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s.
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Petra Hitková , Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 24.09.2019 11:13
8. Návrh zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 24.09.2019 11:29
9. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 24.09.2019 11:32
10. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 24.09.2019 11:33
10. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 24.09.2019 11:35
11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 22: 24.09.2019 11:37
12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 24.09.2019 11:39
13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 24.09.2019 11:43
15. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2018 ­ U zo 04.12.2018, ktorým bol určený počet členov miestnej rady a ich voľba
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 24.09.2019 12:28
17. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Barbora Oráčová , Martina Uličná
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Peter Osuský
Hlasovanie č. 27: 24.09.2019 14:21
16. Návrh na personálnu zmenu v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska
Za: 12 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 4 Ivan Bútora , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek
Zdržali sa: 5 Adam Berka , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Petr Skalník , Matej Vagač
Nehlasovali: 1 Peter Osuský
Hlasovanie č. 28: 24.09.2019 15:47
14. Návrh na zmenu názvu časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie

návrh p.Osuského

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska
Za: 10 Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Adam Berka , Anna Dojčánová
Zdržali sa: 10 Boris Ažaltovič , Ivan Bútora , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 24.09.2019 15:49
14. Návrh na zmenu názvu časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Tomáš Dentico , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Halka Ležovičová , Tomáš Ziegler
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č....Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (pôsobnosť mestskej časti udeľovať súhlas v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
  Materiály   Prevziať všetky
 2. 2. Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za I. polrok 2019
  Materiály   Prevziať všetky
 3. 3. Návrh na jedenástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
  Materiály   Prevziať všetky
 4. 4. Návrh na nájom pozemku, parc. č. 171/5 vo dvore na Medenej 14 ako prípad hodný osobitného zreteľa
  Materiály   Prevziať všetky
 5. 5. Návrh na predaj pozemku pod garážou vo Fialkovom údolí, parc. č. 1642/10
  Materiály   Prevziať všetky
 6. 6. Návrh na predaj pozemku parc .č. 1937/2 na Révovej 13
  Materiály   Prevziať všetky
 7. 7. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23.04.2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a.s.
  Materiály   Prevziať všetky
 8. 8. Návrh zriaďovacej listiny Základnej školy s materskou školou, Dubová 1, 811 04 Bratislava
  Materiály   Prevziať všetky
 9. 9. Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 10. 10. Návrh na poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
  Materiály   Prevziať všetky
 11. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť životného prostredia
  Materiály   Prevziať všetky
 12. 12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - sociálna oblasť
  Materiály   Prevziať všetky
 13. 13. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
  Materiály   Prevziať všetky
 14. 14. Návrh na zmenu názvu časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie
  Materiály   Prevziať všetky
 15. 15. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 3/2018 – U zo 04.12.2018, ktorým bol určený počet členov miestnej rady a ich voľba
  Materiály   Prevziať všetky
 16. 16. Návrh na personálnu zmenu v predstavenstve obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
  Materiály   Prevziať všetky
 17. 17. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  Materiály   Prevziať všetky
 18. 18. Rôzne
 19. 19. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto