Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.10.2019 o 17:00 Obecný úrad

Schválený program
 1. 1. Otvorenie zasadania
 2. 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 3. 3. Kontrola uznesení
 4. 4. Správa HK o kontrolnej činnosti
 5. 5. VZN č. 4/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kuchyňa
 6. 6. Informácia o audite KÚZ
 7. 7. Čerpanie rezervného fondu
 8. 8. Zmena rozpočtu č.2/2019
 9. 9. Environmentálny fond úver - informácia
 10. 10. KOZ
 11. 11. Rôzne
 12. 12. Diskusia
 13. 13. Záver