Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 09.10.2019 o 13:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh na nový postup pri nakladaní s nehnuteľným majetkom mestskej časti
 2. 2. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2
 3. 3. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18
 4. 4. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6
 5. 5. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15 + Stručný koncept predložený záujemcom o nájom nebytového priestoru
 6. 6. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na ul. Korabinského ako dôvod hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc.č. 4341/2 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Informácia pre členov komisie na predbežné prerokovanie týkajúca sa nebytového priestoru na Grosslingovej 52 (bod sa prerokuje z dôvodu prezentácie záujemcov o kúpu o 15 hod)
 9. 9. Informácia pre členov komisie na predbežné prerokovanie týkajúca sa nebytového priestoru na Krížnej 2, nájomca: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 10. 10. Informácia pre poslancov o náhradu nákladov na byt na Skalnej ul.
 11. 11. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Tomáš Ziegler
Neprítomní
 • Mgr. Tomáš Dentico (do 18.10.2019)
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Návrh na nový postup pri nakladaní s nehnuteľným majetkom mestskej časti
 2. 2. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2
 3. 3. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18
 4. 4. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6
 5. 5. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15 + Stručný koncept predložený záujemcom o nájom nebytového priestoru
 6. 6. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na ul. Korabinského ako dôvod hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na predaj pozemku parc.č. 4341/2 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 8. Informácia pre členov komisie na predbežné prerokovanie týkajúca sa nebytového priestoru na Grosslingovej 52 (bod sa prerokuje z dôvodu prezentácie záujemcov o kúpu o 15 hod)
 9. 9. Informácia pre členov komisie na predbežné prerokovanie týkajúca sa nebytového priestoru na Krížnej 2, nájomca: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 10. 10. Informácia pre poslancov o náhradu nákladov na byt na Skalnej ul.
 11. 11. Rôzne