Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Zasadnutie 14.10.2019 o 15:00 Malá zasadačka

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Otvorenie - Megnyitó
 2. 2. Plnenie uznesení - Határozat teljesítések
 3. 3. Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Komárna RO Zariadenie pre seniorov Komárno, Žiadosť o zvýšenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov - Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének módosítására
 4. 4. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
 5. 4.1. Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019 - Vyučtovanie za nájom mestských nájomných bytov
 6. 4.2. Návrh na vyradenie nevymožiteľných pohľadávok - nájomné za mestské byty
 7. 4.3. Výmena bytov Sárköziová - Sárközi
 8. 4.4. Pridelenie bytu - Paluková
 9. 4.5. Pridelenie bytu - Pavlovič
 10. 4.6. Informatívna správa o bytoch a RD vo vlastníctve mesta Komárno s možnosťou odpredaja
 11. 5. Informatívna správa k návrhu PR mesta Komárna na roky 2020-2022
 12. 6. Rôzne - Egyéb
 13. 7. Záver - Befejezés