Mestská rada – Zasadnutie 24.10.2019 o 13:00 Malá zasadačka

Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Podnikateľský plán na rok 2020 obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. A CALOR, Kft. üzleti terve a 2020-as évre
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 3. 3. Zariadenie pre seniorov Komárno - Zmena programového rozpočtu na rok 2019 Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének módosítására
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 4. 4. Požiadavky príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS A COMORRA SERVIS járulékos szervezet kérelmei
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 5. 4.1. TE-451/2019 Zmena rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2019 pričom sa nemenia príjmy a výdavky (presun z kapitálových výdavkov na finančné operácie)
 6. 4.2. TE-458/2019 Žiadosť o schválenie účelového príspevku
 7. 4.3. TE-459/2019 Žiadosť o trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis nevymožiteľných pohľadávok
 8. 5. KOMVaK, a.s. - Dôvodová správa k úhrade pokuty Daňovému úradu Nitra - A KOMVaK, Rt. indoklása az adóhivatal bírságának megtérítéséhez
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 9. 6. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach - Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 10. 6.1. TE-395/2019 Informatívna správa k návrhu Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020-2022
 11. 6.2. TE-402/2019 – Návrh na prijatie kontokorentného úveru
 12. 6.3. TE-445/2019 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019
 13. 6.4. TE-453/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – obnova chodníkov
 14. 6.5. TE-460/2019 Návrh Mgr. Ildikó Bauer na použitie prostriedkov z rezervy pre poslancov
 15. 6.6. TE-470/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – optická sieť Javaslat Komárom város programozott költségvetésének módosítására – optikai hálózat
 16. 7. Návrhy na podanie žiadostí o finančnú dotáciu Javaslatok pályázati kérvények beadására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 17. 7.1. TE-448/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – prístrešky pre bicykle
 18. 7.2. TE-449/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - cyklistická doprava
 19. 7.3. TE-450/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – prístrešky pre bicykle
 20. 7.4. TE-452/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – Envirofond
 21. 8. Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.09.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 22. 9. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 23. 9.1. TE-435/2019 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019 - Vyúčtovanie za nájom mestských bytov
 24. 9.2. TE-437/2019 - Pridelenie bytu – Paluková
 25. 9.3. TE-438/2019 - Pridelenie bytu - Pavlovič
 26. 9.4. TE-447/2019 Informatívna správa o bytoch a RD vo vlastníctve mesta Komárno s možnosťou odpredaja
 27. 10. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 a návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 - Komárom város Területrendezési tervének 1/2019 sz. módosítása és javaslat a Területrendezési terv módosításának kötelező részeiről szóló 10..../2019 sz. ÁÉR-e
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 28. 11. Návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno - Javaslat Komárom Város .../2019 sz. ÁÉR-re, Komárom Város fenntartói köréhez tartozó óvodák, iskolai klubok, művészeti alapiskola, szabadidőközpont és az iskolakonyhák illetékeinek összegéről
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 29. 12. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry - Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 30. 12.1. TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019
 31. 12.2. TE-441/2019 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 – normatívna dotácia
 32. 12.3. TE-442/2019 Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2019 po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2019
 33. 12.4. TE-443/2019 Návrh na zmenu rozpočtu školských klubov detí pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 – refundácia finančných prostriedkov na žiakov ŠKD v hmotnej núdzi
 34. 12.5. TE-433 - Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v školskom roku 2019/2020 /Tájékoztató a gyermekek és tanulók számáról Komárom város fenntartói körébe tartozó iskolákban és iskolai intézményekben a 2019/2020-as iskolai tanévben
 35. 12.6. TE-456/2019 Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ pohraničnej na rok 2019 - prestavba budovy pre potreby MŠ Lodnej
 36. 12.7. TE-444/2019 Návrh zámeru komplexnej prestavby MŠ Lodná
 37. 12.8. TE-446 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov/Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására
 38. 12.9. TE-465 Návrh na zabezpečenie organizátora Komáňanských dní a Vínneho korza/ Javaslat a Komáromi Napok és a Borkorzó szervezőnének bebiztosítására
 39. 13. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 40. 13.1. TE-360_2019_Marina - alt, spol. s r.o._predaj pozemku
 41. 13.2. TE-364_2019_SlovaKENT s.r.o_predaj pozemku
 42. 13.3. TE-367_2019_ÚPSVaR_prenájom
 43. 13.4. TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna
 44. 13.5. TE-270_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 45. 13.6. TE-271_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 46. 13.7. TE-404_2019_Bc. Anton Teleki_predaj
 47. 13.8. TE-405_2019_Békési Peter_predaj pozemku
 48. 13.9. TE-414_2019_Riszdorfer Michal_predaj pozemku
 49. 13.10. TE-406_2019_Florián Szlatký_predaj
 50. 13.11. TE-408_2019_Ing. Horňáčková_predaj
 51. 13.12. TE-409_2019_Molnár Ivan_predaj pozemku
 52. 13.13. TE-410_2019_Zora Šramová_predaj
 53. 13.14. TE-411_2019_Mayer Tibor_predaj pozemku
 54. 13.15. TE-412_2019_Ondračka Štefan_predaj pozemku
 55. 13.16. TE-172_2019_Predaj nehnuteľnosti Vn.okr.10
 56. 13.17. TE-293_2019_Hegedüs Nikolas_predaj pozemkov
 57. 13.18. TE-415_2019_Méhes Vilmos_prenájom pozemkov
 58. 13.19. TE-416_2019_Pons Danubii_prenájom
 59. 13.20. TE-431_2019_Varga Gabriel_orná pôda_prenájom
 60. 13.21. TE-391_2019_Ladislav Miklos-orna pôda prenajom
 61. 13.22. TE-394_2019_MIKLOS FARM-orna pôda prenajom
 62. 13.23. TE-403_2019_LKD Seed s.r.o.-orna pôda prenajom
 63. 13.24. TE-420_2019_ZSE-predaj pozemku
 64. 13.25. TE-421_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 3560
 65. 13.26. TE-422_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 4258
 66. 13.27. TE-419_2019_Kebex invest_vecné bremeno- elektrická prípojka
 67. 13.28. TE-423_2019_Kebex invest_vecné bremeno_kanalizačná prípojka
 68. 13.29. TE-417_2019_Ing. Viszlayová Elena_ZBZVB
 69. 13.30. TE-418_2019_Jókaiho divadlo_ZBZVB
 70. 13.31. TE-426_2019_Ing. Stefankovics József, Štefankovič Katalin_predkupné právo
 71. 13.32. TE-430_2019_Csémy
 72. 13.33. TE-374_2019_Comorra Servis_prenechanie do správy
 73. 13.34. TE-425_2019_OVS Zichyho palác
 74. 13.35. TE-424_2019_OVS_pozemky_p.č.8776_1 a p.č.8783_1
 75. 13.36. TE-429_2019_OVS_zámer predaja nehnuteľnosti ÚPSVaR
 76. 13.37. TE-428_2019_Podunajské múzeum-prenájom
 77. 14. Zámer vytvorenia mestského podniku pre komunálnu obsluhu mesta - A szándék városi cég létrehozására a kommunális szolgáltatások kiszolgálására
  Predkladateľ: Ing. Šulák Marian
 78. 15. Koncepcia autobusovej dopravy na území mesta Komárno - Komárom Város tömegközlekedési koncepciójának tervezete
  Predkladateľ: Ing. Šulák Marian
 79. 16. Záver - Befejezés
 80. 17. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 14.10.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
 81. 18. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 16.10.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
 82. 19. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 15.10.2019 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
 83. 20. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 16.10.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
 84. 21. Správa finančnej komisie zo dňa 15.10.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
 85. 22. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 15.10.2019 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
 86. 23. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 15.10.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója