Komisia pre nakladanie s majetkom a financie – Zasadnutie 23.10.2019 o 14:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grösslingova 6
 2. 2. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na ul. Korabinského ako dôvod hodný osobitného zreteľa
 3. 3. Návrh na predaj pozemku parc.č. 4341/2 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/95 na Břeclavskej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parc. č. 3642 medzi Hlbokou cestou a Schillerovou 17 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku dvoru parc. č. 3642na dvore Pistoriho paláca ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Informácia pre členov komisie na predbežné prerokovanie týkajúca sa nebytového priestoru na Krížnej 2, nájomca: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 9. 9. Informácia pre poslancov o náhradu nákladov na byt na Skalnej ul.
 10. 10. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 11. 11. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 5.novembru 2019
 12. 12. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Tomáš Ziegler
Neprítomní
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. Petr Skalník
Návrh programu
 1. 1. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grösslingova 6
 2. 2. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2449/4 na ul. Korabinského ako dôvod hodný osobitného zreteľa
 3. 3. Návrh na predaj pozemku parc.č. 4341/2 na ulici Na stráni ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/95 na Břeclavskej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parc. č. 3642 medzi Hlbokou cestou a Schillerovou 17 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku dvoru parc. č. 3642na dvore Pistoriho paláca ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 8. 8. Informácia pre členov komisie na predbežné prerokovanie týkajúca sa nebytového priestoru na Krížnej 2, nájomca: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 9. 9. Informácia pre poslancov o náhradu nákladov na byt na Skalnej ul.
 10. 10. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
 11. 11. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 5.novembru 2019
 12. 12. Rôzne