Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 28.10.2019 o 16:30 Miestny úrad, kancelária č. 144

Schválený program
 1. 1. Prejednanie návrhu VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto .
 2. 2. Posúdenie žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci – príspevok v čase náhlej núdze ( pani Hedviga Novotná ).
 3. 3. Správa o činnosti sociálneho oddelenia.
 4. 4. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: MUDr. Viera Satinská
Prítomní
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
Ospravedlnení
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Návrh programu
 1. 1. Prejednanie návrhu VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto .
 2. 2. Posúdenie žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci – príspevok v čase náhlej núdze ( pani Hedviga Novotná ).
 3. 3. Správa o činnosti sociálneho oddelenia.
 4. 4. Rôzne.