Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 28.10.2019 o 16:30 Miestny úrad, kancelária č. 144

Schválený program
  1. 1. Prejednanie návrhu VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto .
  2. 2. Posúdenie žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci – príspevok v čase náhlej núdze ( pani Hedviga Novotná ).
  3. 3. Správa o činnosti sociálneho oddelenia.
  4. 4. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Prejednanie návrhu VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Staré Mesto .
  2. 2. Posúdenie žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci – príspevok v čase náhlej núdze ( pani Hedviga Novotná ).
  3. 3. Správa o činnosti sociálneho oddelenia.
  4. 4. Rôzne.