Komisia pre dopravu – Zasadnutie 24.10.2019 o 15:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Plán zimnej údržby
 2. 2. Informácia o vynaložených nákladoch na opravu dlažby v historickom centre za uplynulé roky
 3. 3. Cyklotrasa Blumentálska - 2. etapa
 4. 4. Informácia o výsledku ankety „Zjednosmernenie Mozartovej ulice“
 5. 5. Voľba členov komisie - neposlancov
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Bc. Ivan Bútora
Prítomní
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Bc. Ivan Bútora
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Ing. Jana Španková
Ospravedlnení
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • RNDr. Milan Remiš
 • Ing. Tomáš Ziegler
Návrh programu
 1. 1. Plán zimnej údržby
 2. 2. Informácia o vynaložených nákladoch na opravu dlažby v historickom centre za uplynulé roky
 3. 3. Cyklotrasa Blumentálska - 2. etapa
 4. 4. Informácia o výsledku ankety „Zjednosmernenie Mozartovej ulice“
 5. 5. Voľba členov komisie - neposlancov
 6. 6. Rôzne