Miestna rada – Zasadnutie 29.10.2019 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grösslingova 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/95 na Břeclavskej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parc. č. 3642 medzi Hlbokou cestou a Schillerovou 17 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2
 7. 7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18
 8. 8. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6
 9. 9. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15
 10. 10. Návrh na trinástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 11. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 12. 11a. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 13. 12. Návrh na spolufinancovanie projektu „DIGIVILLE“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 14. 13. Návrh na vyňatie dní 1.1.2020, 6.1.2020, 10.4.2020, 13.4.2020, 1.5.2020, 8.5.2020, 1.9.2020, 15.9.2020, 23.10.2020, 17.11.2020, 21. - 23.12.2020, 28.12. - 31.12.2020 a sobôt 11.4.2020, 2.5.2020,29.8.2020, 24.10.2020, 31.10.2020, 28.11.2020, 26.12.2020 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady
 15. 14. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2019/2020
 16. 15. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
 17. 16. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 18. 17. Informácia o úprave výšky manipulačného poplatku za vydanie parkovacej nálepky pre rezidenta mestskej časti
 19. 18. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 20. 19. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 5. novembru 2019
 21. 20. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grösslingova 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 4. 4. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/95 na Břeclavskej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 5. 5. Návrh na schválenie nájmu časti pozemku parc. č. 3642 medzi Hlbokou cestou a Schillerovou 17 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Ventúrska 2
 7. 7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18
 8. 8. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6
 9. 9. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15
 10. 10. Návrh na trinástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 11. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 12. 11a. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 13. 12. Návrh na spolufinancovanie projektu „DIGIVILLE“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 14. 13. Návrh na vyňatie dní 1.1.2020, 6.1.2020, 10.4.2020, 13.4.2020, 1.5.2020, 8.5.2020, 1.9.2020, 15.9.2020, 23.10.2020, 17.11.2020, 21. - 23.12.2020, 28.12. - 31.12.2020 a sobôt 11.4.2020, 2.5.2020,29.8.2020, 24.10.2020, 31.10.2020, 28.11.2020, 26.12.2020 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady
 15. 14. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2019/2020
 16. 15. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
 17. 16. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 18. 17. Informácia o úprave výšky manipulačného poplatku za vydanie parkovacej nálepky pre rezidenta mestskej časti
 19. 18. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 20. 19. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 5. novembru 2019
 21. 20. Rôzne