Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.10.2019 o 13:00 Veľká zasadačka

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. Podnikateľský plán na rok 2020 obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. - A CALOR, Kft. üzleti terve a 2020-as évre
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 6. 6. Zariadenie pre seniorov Komárno - Zmena programového rozpočtu na rok 2019 - Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének módosítására
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 7. 7. Požiadavky príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet kérelmei
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 8. 7.1. TE-451/2019 Zmena rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2019 pričom sa nemenia príjmy a výdavky (presun z kapitálových výdavkov na finančné operácie)
 9. 7.2. TE-458/2019 Žiadosť o schválenie účelového príspevku
 10. 7.3. TE-459/2019 Žiadosť o trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis nevymožiteľných pohľadávok
 11. 8. KOMVaK, a.s. - Dôvodová správa k úhrade pokuty Daňovému úradu Nitra - A KOMVaK, Rt. indoklása az adóhivatal bírságának megtérítéséhez
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 12. 9. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 13. 9.1. TE-395/2019 Informatívna správa k návrhu Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020-2022
 14. 9.2. TE-402/2019 – Návrh na prijatie kontokorentného úveru
 15. 9.3. TE-445/2019 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019
 16. 9.4. TE-453/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – obnova chodníkov
 17. 9.5. TE-460/2019 Návrh Mgr. Ildikó Bauer na použitie prostriedkov z rezervy pre poslancov
 18. 9.6. TE_470_2019_Zmena rozpoctu_opticka siet
 19. 10. Návrhy na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - Javaslatok pályázati kérvények beadására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 20. 10.1. TE-448/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – Via Carpatia
 21. 10.2. TE-449/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - cyklistická doprava
 22. 10.3. TE-450/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – prístrešky pre bicykle
 23. 10.4. TE-452/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – Envirofond
 24. 11. Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.09.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 25. 12. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 26. 12.1. TE-435/2019 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019 - Vyúčtovanie za nájom mestských bytov
 27. 12.2. TE-437/2019 - Pridelenie bytu – Paluková
 28. 12.3. TE-438/2019 - Pridelenie bytu - Pavlovič
 29. 12.4. TE-447/2019 Informatívna správa o bytoch a RD vo vlastníctve mesta Komárno s možnosťou odpredaja
 30. 13. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 a návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 - Komárom város Területrendezési tervének 1/2019 sz. módosítása és javaslat a Területrendezési terv módosításának kötelező részeiről szóló 10..../2019 sz. ÁÉR-e
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 31. 14. Návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno - Javaslat Komárom Város .../2019 sz. ÁÉR-re, Komárom Város fenntartói köréhez tartozó óvodák, iskolai klubok, művészeti alapiskola, szabadidőközpont és az iskolakonyhák illetékeinek összegéről
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 32. 15. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – kultúrny dom Nová Stráž -Javaslat Komárom város programozott költségvetésének módosítására – őrsújfalusi kultúrház
 33. 16. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry - Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 34. 16.1. TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019
  Uznesenie 485/2019: Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno – Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2019
  Uznesenie 486/2019: Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno za I. polrok 2019
  Uznesenie 487/2019: Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským – Jókai Mór Alapiskola, Mieru 2 Komárno - Komárom za I. polrok 2019
  Uznesenie 488/2019: Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Ul. pohraničná 9, Komárno za I. polrok 2019
  Uznesenie 489/2019: Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno – Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom za I. polrok 2019
  Uznesenie 490/2019: Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno za I. polrok 2019
  Uznesenie 491/2019: Uznesenie k hodnoteniu výsledku hospodárenia Základnej umeleckej školy – Művészeti Alapiskola, Letná ul. 12, Komárno za I. polrok 2019
  Hlasovanie č. 31: TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019 (ZŠ s VJM Ul. Eötvösa + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul. Eötvösa)
  Schválené 22 3 18 0 0 4
  Hlasovanie č. 32: TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019 (ZŠ Ul. Komenského + ŠKD pri ZŠ Ul. Komenského)
  Schválené 22 3 18 0 0 4
  Hlasovanie č. 33: TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019 (ZŠ s VJM Móra Jókaiho + ŠKD pri ZŠ s VJM Móra Jókaiho)
  Schválené 22 3 17 0 0 5
  Hlasovanie č. 34: TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019 (ZŠ Ul. pohraničná + ŠKD pri ZŠ Ul. pohraničná)
  Schválené 22 3 19 0 0 3
  Hlasovanie č. 35: TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019 (ZŠ s VJM Ul. práce + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul. práce)
  Schválené 22 3 19 0 0 3
  Hlasovanie č. 36: TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019 (ZŠ Ul. rozmarínová + ŠKD pri ZŠ Ul. rozmarínová)
  Schválené 22 3 19 0 0 3
  Hlasovanie č. 37: TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019 (ZUŠ)
  Schválené 22 3 19 0 0 3
 35. 16.2. TE-441/2019 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 – normatívna dotácia
 36. 16.3. TE-442/2019 Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2019 po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2019
 37. 16.4. TE-443/2019 Návrh na zmenu rozpočtu školských klubov detí pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 – refundácia finančných prostriedkov na žiakov ŠKD v hmotnej núdzi
 38. 16.5. TE-444/2019 Návrh zámeru komplexnej prestavby MŠ Lodná
 39. 16.6. TE-456/2019 Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ pohraničnej na rok 2019 - prestavba budovy pre potreby MŠ Lodnej
 40. 16.7. TE-433 - Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v školskom roku 2019/2020 /Tájékoztató a gyermekek és tanulók számáról Komárom város fenntartói körébe tartozó iskolákban és iskolai intézményekben a 2019/2020-as iskolai tanévben
 41. 16.8. TE-446 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov/Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására
 42. 16.9. TE-465 Návrh na zabezpečenie organizátora Komáňanských dní a Vínneho korza/ Javaslat a Komáromi Napok és a Borkorzó szervezőnének bebiztosítására
 43. 17. Žiadosti a návrhy v majetkoprávnych veciach - Kérvények és javaslatok vagyonjogi ügyekben
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 44. 17.1. TE-360_2019_Marina - alt, spol. s r.o._predaj pozemku
 45. 17.2. TE-364_2019_SlovaKENT s.r.o_predaj pozemku
 46. 17.3. TE-367_2019_ÚPSVaR_prenájom
 47. 17.4. TE-404_2019_Bc. Anton Teleki_predaj
 48. 17.5. TE-405_2019_Békési Peter_predaj pozemku
 49. 17.6. TE-414_2019_Riszdorfer Michal_predaj pozemku
 50. 17.7. TE-406_2019_Florián Szlatký_predaj
 51. 17.8. TE-408_2019_Ing. Horňáčková_predaj
 52. 17.9. TE-409_2019_Molnár Ivan_predaj pozemku
 53. 17.10. TE-410_2019_Zora Šramová_predaj
 54. 17.11. TE-411_2019_Mayer Tibor_predaj pozemku
 55. 17.12. TE-412_2019_Ondračka Štefan_predaj pozemku
 56. 17.13. TE-172_2019_Predaj nehnuteľnosti Vn.okr.10
 57. 17.14. TE-293_2019_Hegedüs Nikolas_predaj pozemkov
 58. 17.15. TE-415_2019_Méhes Vilmos_prenájom pozemkov
 59. 17.16. TE-420_2019_ZSE-predaj pozemku
 60. 17.17. TE-421_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 3560
 61. 17.18. TE-422_2019_ZSE-vecné bremeno, p.č. 4258
 62. 17.19. TE-419_2019_Kebex invest_vecné bremeno- elektrická prípojka
 63. 17.20. TE-423_2019_Kebex invest_vecné bremeno_kanalizačná prípojka
 64. 17.21. TE-417_2019_Ing. Viszlayová Elena_ZBZVB
 65. 17.22. TE-418_2019_Jókaiho divadlo_ZBZVB
 66. 17.23. TE-426_2019_Ing. Stefankovics József, Štefankovič Katalin_predkupné právo
 67. 17.24. TE-430_2019_Csémy_Návrh na majetkové vysporiadanie užívania pozemku bez právneho titulu
 68. 17.25. TE-374_2019_Comorra Servis_prenechanie do správy
 69. 17.26. TE-425_2019_OVS Zichyho palác
 70. 17.27. TE-424_2019_OVS_pozemky_p.č.8776_1 a p.č.8783_1
 71. 17.28. TE-429_2019_OVS_zámer predaja nehnuteľnosti ÚPSVaR
 72. 17.29. TE-428_2019_Podunajské múzeum-prenájom
 73. 17.30. TE-269_2019_Agrodruzstvo Kamenicna
 74. 17.31. TE-270_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12862
 75. 17.32. TE-271_2019_ Ladislav Hajas-FARMER p.c.12839-4
 76. 17.33. TE-431_2019_Varga Gabriel_orná pôda_prenájom
 77. 17.34. TE-391_2019_Ladislav Miklos-orna pôda prenajom
 78. 17.35. TE-394_2019_MIKLOS FARM-orna pôda prenajom
 79. 17.36. TE-403_2019_LKD Seed s.r.o.-orna pôda prenajom
 80. 18. Zámer vytvorenia mestského podniku pre komunálnu obsluhu mesta - A szándék városi cég létrehozására a kommunális szolgáltatások kiszolgálására
  Predkladateľ: Ing. Šulák Marian
 81. 19. Koncepcia autobusovej dopravy na území mesta Komárno - Komárom Város tömegközlekedési koncepciójának tervezete
  Predkladateľ: Ing. Šulák Marian
 82. 20. Rôzne - Egyéb
 83. 21. Záver - Befejezés
 84. 22. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 14.10.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 85. 23. Správa komisie školstva a kultúry zo dňa 16.10.2019 - Az iskolaügyi és kultúrális bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Szénássy Tímea
 86. 24. Správa komisie verejného poriadku a dopravy zo dňa 15.10.2019 - A közrendi és közlekedési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ryšavý Baltazár
 87. 25. Správa komisie územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta zo dňa 16.10.2019 - A területrendezési, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Ing. Bujna Zoltán
 88. 26. Správa finančnej komisie zo dňa 15.10.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 89. 27. Správa komisie športu a mládeže zo dňa 15.10.2019 - Az ifjúsági és sportbizottság beszámolója
  Predkladateľ: Kovács Dávid
 90. 28. Správa komisie pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch zo dňa 15.10.2019 - A nemzetközi együttműködési és idegenforgalmi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Bauer Ildikó
Predsedal: Mgr. Béla Keszegh
Prítomní
 • Mgr. Imre Andruskó
 • Mgr. György Batta
 • Mgr. Ildikó Bauer
 • JUDr. Štefan Bende
 • Ing. Zoltán Bujna
 • Mgr. Ondrej Gajdáč
 • MUDr. Attila Horváth
 • JUDr. Margit Keszegh
 • PhDr. Imre Knirs
 • Ing. Peter Korpás
 • Dávid Kovács
 • Mgr. Károly Less
 • MUDr. Anton Marek
 • Ing. Marian Molnár
 • Mgr. Patrik Ruman
 • Baltazár Ryšavý
 • Ing. László Stubendek
 • Mgr. Csilla Szabó
 • Mgr. Tímea Szénássy
 • Mgr. Magdaléna Tárnok
 • JUDr. Tamás Varga
 • Ing. Ján Vetter
Ospravedlnení
 • Zsolt Feszty
 • MUDr. Szilárd Ipóth
 • MUDr. Zsolt Sebő
Hlasovanie č. 1: 30.10.2019 13:06
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Overovatelia - Hitelesitők

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 30.10.2019 13:07
1. Otvorenie ­ Megnyitó

PN - MJ Keszegh B.

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 30.10.2019 13:08
1. Otvorenie ­ Megnyitó

Program

Prítomní: 18
Neprítomní: 7 György Batta , Štefan Bende , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Baltazár Ryšavý , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 30.10.2019 14:04
3. Správa o plnení uznesení -Beszámoló a határozatok teljesítéséről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 15 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Imre Andruskó , Peter Korpás
Nehlasovali: 3 Marian Molnár , Patrik Ruman , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 5: 30.10.2019 14:07
4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie -Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 6: 30.10.2019 14:14
5. TE-455/2019 Podnikateľský plán na rok 2020 obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. - A CALOR, Kft. üzleti terve a 2020-as évre
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 30.10.2019 14:15
6. TE-436/2019 Zariadenie pre seniorov Komárno - Zmena programového rozpočtu na rok 2019 - Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének módosítására
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 László Stubendek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 30.10.2019 14:19
7.1 TE-451/2019 Zmena rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2019 pričom sa nemenia príjmy a výdavky (presun z kapitálových výdavkov na finančné operácie)
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Imre Knirs
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 30.10.2019 14:23
7.2 TE-458/2019 Žiadosť o schválenie účelového príspevku
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 30.10.2019 14:24
7.3 TE-459/2019 Žiadosť o trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis nevymožiteľných pohľadávok
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 30.10.2019 14:26
8. TE-463/2019 KOMVaK, a.s. - Dôvodová správa k úhrade pokuty Daňovému úradu Nitra -A KOMVaK, Rt. indoklása az adóhivatal bírságának megtérítéséhez
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 30.10.2019 15:00
9.1 TE-395/2019 Informatívna správa k návrhu Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020-2022
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 13 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Imre Andruskó , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Tamás Varga
Hlasovanie č. 13: 30.10.2019 15:01
9.2 TE-402/2019 ­ Návrh na prijatie kontokorentného úveru
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 14: 30.10.2019 15:02
9.3 TE-445/2019 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 15: 30.10.2019 15:03
9.4 TE-453/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 ­ obnova chodníkov
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 György Batta , Ildikó Bauer , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 16: 30.10.2019 15:22
9.5 TE-460/2019 Návrh Mgr. Ildikó Bauer na použitie prostriedkov z rezervy pre poslancov
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 György Batta , Zsolt Feszty , Attila Horváth , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Károly Less
Nehlasovali: 2 Patrik Ruman , Tamás Varga
Hlasovanie č. 17: 30.10.2019 15:28
9.6 TE-470/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 ­ optická sieť Javaslat Komárom város programozott költségvetésének módosítására ­ optikai hálózat
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Hlasovanie č. 18: 30.10.2019 15:29
10.1 TE-448/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu ­ prístrešky pre bicykle
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Hlasovanie č. 19: 30.10.2019 15:31
10.2 TE-449/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - cyklistická doprava
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Marian Molnár
Hlasovanie č. 20: 30.10.2019 15:32
10.3 TE-450/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu ­ prístrešky pre bicykle
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Štefan Bende , Marian Molnár
Hlasovanie č. 21: 30.10.2019 15:32
10.4 TE-452/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu ­ Envirofond
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Štefan Bende , Marian Molnár
Hlasovanie č. 22: 30.10.2019 15:33
11. TE-454/2019 Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.09.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 16 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Imre Andruskó , Peter Korpás
Nehlasovali: 3 Imre Knirs , Anton Marek , Marian Molnár
Hlasovanie č. 23: 30.10.2019 15:34
12.1 TE-435/2019 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019 - Vyúčtovanie za nájom mestských bytov
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 30.10.2019 15:34
12.2 TE-437/2019 - Pridelenie bytu ­ Paluková
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 30.10.2019 15:35
12.3 TE-438/2019 - Pridelenie bytu - Pavlovič
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Anton Marek
Hlasovanie č. 26: 30.10.2019 15:36
12.4 TE-447/2019 Informatívna správa o bytoch a RD vo vlastníctve mesta Komárno s možnosťou odpredaja
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 30.10.2019 16:46
13. TE_400/2019 - Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 a návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 -Komárom város Területrendezési tervének 1/2019 sz.módosítása és javaslat a Területrendezési terv módosításának kötelező részeiről szóló 10..../2019 sz. ÁÉR-e
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 17 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 4 Ildikó Bauer , Peter Korpás , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 30.10.2019 16:46
13. TE_400/2019 - Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 a návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 -Komárom város Területrendezési tervének 1/2019 sz.módosítása és javaslat a Területrendezési terv módosításának kötelező részeiről szóló 10..../2019 sz. ÁÉR-e
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 16 Imre Andruskó , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Ildikó Bauer , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 30.10.2019 16:52
14. TE-434/2019 Návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, - Javaslat Komárom Város .../2019 sz. ÁÉR-re, Komárom Város fenntartói köréhez tartozó óvodák, iskolai klubok illetékeinek összegéről
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 György Batta , Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 30: 30.10.2019 16:53
15. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 ­ kultúrny dom Nová Stráž Javaslat Komárom város programozott költségvetésének módosítására ­ őrsújfalusi kultúrház
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 31: 30.10.2019 16:57
16.1 TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019

ZŠ s VJM Ul. Eötvösa + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul. Eötvösa

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Ildikó Bauer , Imre Knirs , Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 32: 30.10.2019 16:58
16.1 TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019

ZŠ Ul. Komenského + ŠKD pri ZŠ Ul. Komenského

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 18 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 4 Ildikó Bauer , Imre Knirs , Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 33: 30.10.2019 16:58
16.1 TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019

ZŠ s VJM Móra Jókaiho + ŠKD pri ZŠ s VJM Móra Jókaiho

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5 Ildikó Bauer , Imre Knirs , Anton Marek , Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 34: 30.10.2019 17:00
16.1 TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019

ZŠ Ul. pohraničná + ŠKD pri ZŠ Ul. pohraničná

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Imre Knirs , Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 35: 30.10.2019 17:00
16.1 TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019

ZŠ s VJM Ul. práce + ŠKD pri ZŠ s VJM Ul. práce

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Imre Knirs , Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 36: 30.10.2019 17:01
16.1 TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019

ZŠ Ul. rozmarínová + ŠKD pri ZŠ Ul. rozmarínová

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Imre Knirs , Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 37: 30.10.2019 17:01
16.1 TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019

ZUŠ

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Imre Knirs , Marian Molnár , Tamás Varga
Hlasovanie č. 38: 30.10.2019 17:02
16.2 TE-441/2019 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 ­ normatívna dotácia
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Marian Molnár
Hlasovanie č. 39: 30.10.2019 17:02
16.3 TE-442/2019 Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2019 po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2019
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Marian Molnár
Hlasovanie č. 40: 30.10.2019 17:02
16.4 TE-443/2019 Návrh na zmenu rozpočtu školských klubov detí pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 ­ refundácia finančných prostriedkov na žiakov ŠKD v hmotnej núdzi
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3 Imre Knirs , Marian Molnár , Csilla Szabó
Hlasovanie č. 41: 30.10.2019 17:15
16.5 TE-444/2019 Návrh zámeru komplexnej prestavby MŠ Lodná

Proc. návrh - Proc. javaslatJ Andruskó

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 9 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Imre Knirs , Peter Korpás , Csilla Szabó , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 3 Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Tímea Szénássy
Zdržali sa: 8 Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Tamás Varga
Nehlasovali: 2 Dávid Kovács , László Stubendek
Hlasovanie č. 42: 30.10.2019 17:16
16.5 TE-444/2019 Návrh zámeru komplexnej prestavby MŠ Lodná
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 16 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ildikó Bauer , Imre Knirs , Csilla Szabó
Nehlasovali: 3 Imre Andruskó , György Batta , Peter Korpás
Hlasovanie č. 43: 30.10.2019 17:17
16.6 TE-456/2019 Návrh na zmenu rozpočtu ZŠ pohraničnej na rok 2019 - prestavba budovy pre potreby MŠ Lodnej
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 44: 30.10.2019 17:17
16.7 TE-433 - Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v školskom roku 2019/2020 /Tájékoztató a gyermekek és tanulók számáról Komárom város fenntartói körébe tartozó iskolákban és iskolai intézményekben a 2019/2020-as iskolai tanévben
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 45: 30.10.2019 17:21
16.8 TE-446 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov - Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására

Bence Misák

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 9 Imre Andruskó , Zoltán Bujna , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Baltazár Ryšavý
Nehlasovali: 10 György Batta , Ildikó Bauer , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Marian Molnár , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Hlasovanie č. 46: 30.10.2019 17:21
16.8 TE-446 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov - Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására

Juraj Halabrin

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 12 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 10 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Anton Marek , Ján Vetter
Hlasovanie č. 47: 30.10.2019 17:21
16.8 TE-446 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov - Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására

Réka Korpás

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 16 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Baltazár Ryšavý
Nehlasovali: 5 Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Ján Vetter
Hlasovanie č. 48: 30.10.2019 17:21
16.8 TE-446 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov - Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására

Ágnes Zakar

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 13 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý
Nehlasovali: 7 Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Marian Molnár , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Hlasovanie č. 49: 30.10.2019 17:22
16.8 TE-446 Návrh na poskytnutie štipendia z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na podporu talentov - Javaslat a tehetségek támogatására fordítandó célalap elosztására
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 17 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5 Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Csilla Szabó , Ján Vetter
Hlasovanie č. 50: 30.10.2019 17:39
16.9 TE-465 Návrh na zabezpečenie organizátora Komáňanských dní a Vínneho korza/ Javaslat a Komáromi Napok és a Borkorzó szervezőnének bebiztosítására

PN -MJ Varga

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 14 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 1 Ildikó Bauer
Zdržali sa: 4 Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 3 Imre Andruskó , György Batta , Marian Molnár
Hlasovanie č. 51: 30.10.2019 17:58
17.1 TE-360_2019_Marina - alt, spol. s r.o._predaj pozemku
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 52: 30.10.2019 17:58
17.2 TE-364_2019_SlovaKENT s.r.o_predaj pozemku
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 53: 30.10.2019 17:58
17.3 TE-367_2019_ÚPSVaR_prenájom
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 54: 30.10.2019 17:59
17.4 TE-404_2019_Bc. Anton Teleki_predaj
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 55: 30.10.2019 18:01
17.5 TE-405_2019_Békési Peter_predaj pozemku
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 56: 30.10.2019 18:15
17.6 TE-414_2019_Riszdorfer Michal_predaj pozemku

PN - MJ Bujna

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 13 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Ondrej Gajdáč , Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Nehlasovali: 4 György Batta , Peter Korpás , Károly Less , Marian Molnár
Hlasovanie č. 57: 30.10.2019 18:17
17.7 TE-406_2019_Florián Szlatký_predaj
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 58: 30.10.2019 18:20
17.8 TE-408_2019_Ing. Horňáčková_predaj
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Dávid Kovács , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 59: 30.10.2019 18:20
17.9 TE-409_2019_Molnár Ivan_predaj pozemku
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Margit Keszegh
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 60: 30.10.2019 18:21
17.10 TE-410_2019_Zora Šramová_predaj
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Anton Marek , Patrik Ruman
Hlasovanie č. 61: 30.10.2019 18:24
17.11 TE-411_2019_Mayer Tibor_predaj pozemku

Alternatíva 2

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 19 Imre Andruskó , György Batta , Štefan Bende , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga
Proti: 0
Zdržali sa: 3 Ildikó Bauer , Zoltán Bujna , Ján Vetter
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 62: 30.10.2019 18:26
17.12 TE-412_2019_Ondračka Štefan_predaj pozemku

Návrh KRM

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 63: 30.10.2019 18:28
17.13 TE-172_2019_Predaj nehnuteľnosti Vn.okr.10
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 64: 30.10.2019 18:29
17.14 TE-293_2019_Hegedüs Nikolas_predaj pozemkov
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Margit Keszegh , Imre Knirs
Hlasovanie č. 65: 30.10.2019 18:30
17.15 TE-415_2019_Méhes Vilmos_prenájom pozemkov
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Margit Keszegh
Hlasovanie č. 66: 30.10.2019 18:32
17.19 TE-419_2019_Kebex invest_vecné bremeno- elektrická prípojka
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 67: 30.10.2019 18:32
17.20 TE-423_2019_Kebex invest_vecné bremeno_kanalizačná prípojka
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 68: 30.10.2019 18:33
17.21 TE-417_2019_Ing. Viszlayová Elena_ZBZVB
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 69: 30.10.2019 18:34
17.22 TE-418_2019_Jókaiho divadlo_ZBZVB
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 70: 30.10.2019 18:34
17.23 TE-426_2019_Ing. Stefankovics József, Štefankovič Katalin_predkupné právo
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Anton Marek , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 71: 30.10.2019 18:39
17.24 TE-430_2019_Csémy_Návrh na majetkové vysporiadanie užívania pozemku bez právneho titulu

PN - MJ Keszegh M.

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 15 Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Dávid Kovács , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Peter Korpás , Károly Less , Marian Molnár
Nehlasovali: 1 Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 72: 30.10.2019 18:39
17.25 TE-374_2019_Comorra Servis_prenechanie do správy
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 22 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 73: 30.10.2019 18:40
17.26 TE-425_2019_OVS Zichyho palác
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 74: 30.10.2019 18:41
17.27 TE-424_2019_OVS_pozemky_p.č.8776_1 a p.č.8783_1
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 20 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Knirs , Anton Marek
Hlasovanie č. 75: 30.10.2019 18:42
17.28 TE-429_2019_OVS_zámer predaja nehnuteľnosti ÚPSVaR
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 76: 30.10.2019 18:43
17.29 TE-428_2019_Podunajské múzeum-prenájom
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 21 Imre Andruskó , György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Marian Molnár , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Imre Knirs
Hlasovanie č. 77: 30.10.2019 19:02
17.33 TE-431_2019_Varga Gabriel_orná pôda_prenájom

Žiada o slovo - Szót kér

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 17 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , László Stubendek , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 5 György Batta , Anton Marek , Marian Molnár , Csilla Szabó , Tamás Varga
Hlasovanie č. 78: 30.10.2019 19:39
18. TE-401/2019 Zámer vytvorenia mestského podniku pre komunálnu obsluhu mesta - Szándék városi cég létrehozásáról a kommunális szolgáltatások kiszolgálására

PN - MJ Korpas

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 4 György Batta , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek
Proti: 4 Patrik Ruman , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Ján Vetter
Zdržali sa: 8 Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Dávid Kovács , Baltazár Ryšavý , Tamás Varga
Nehlasovali: 6 Imre Andruskó , Margit Keszegh , Károly Less , Marian Molnár , László Stubendek , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 79: 30.10.2019 19:39
18. TE-401/2019 Zámer vytvorenia mestského podniku pre komunálnu obsluhu mesta - Szándék városi cég létrehozásáról a kommunális szolgáltatások kiszolgálására
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Zsolt Sebő
Za: 14 György Batta , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Dávid Kovács , Károly Less , Marian Molnár , Patrik Ruman , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 6 Imre Andruskó , Ildikó Bauer , Imre Knirs , Peter Korpás , Anton Marek , Baltazár Ryšavý
Nehlasovali: 2 László Stubendek , Magdaléna Tárnok
Hlasovanie č. 80: 30.10.2019 19:46
19. TE-432/2019 Koncepcia autobusovej dopravy na území mesta Komárno -Komárom Város tömegközlekedési koncepciójának tervezete

Alternatíva 2

Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Zsolt Feszty , Szilárd Ipóth , Marian Molnár , Zsolt Sebő
Za: 19 György Batta , Ildikó Bauer , Štefan Bende , Zoltán Bujna , Ondrej Gajdáč , Attila Horváth , Margit Keszegh , Imre Knirs , Peter Korpás , Dávid Kovács , Károly Less , Anton Marek , Patrik Ruman , Baltazár Ryšavý , Csilla Szabó , Tímea Szénássy , Magdaléna Tárnok , Tamás Varga , Ján Vetter
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2 Imre Andruskó , László Stubendek
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Interpelácie a otázky – Interpellációk és kérdések
 3. 3. Správa o plnení uznesení - Beszámoló a határozatok teljesítéséről
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 4. 4. Správa o kontrolnej činnosti za uplynulé odbobie - Beszámoló az elvégzett ellenőrzésekről
  Predkladateľ: Mgr. Csintalan Miklós
 5. 5. Podnikateľský plán na rok 2020 obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o. - A CALOR, Kft. üzleti terve a 2020-as évre
  Predkladateľ: Ing. Béla Balogh
 6. 6. Zariadenie pre seniorov Komárno - Zmena programového rozpočtu na rok 2019 - Javaslat a komáromi idősek otthona költségvetésének módosítására
  Predkladateľ: Mgr. Polgárová Hedviga
 7. 7. Požiadavky príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS - A COMORRA SERVIS járulékos szervezet kérelmei
  Predkladateľ: Mgr. Nagy Tomáš
 8. 7.1. TE-451/2019 Zmena rozpočtu príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS na rok 2019 pričom sa nemenia príjmy a výdavky (presun z kapitálových výdavkov na finančné operácie)
 9. 7.2. TE-458/2019 Žiadosť o schválenie účelového príspevku
 10. 7.3. TE-459/2019 Žiadosť o trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis nevymožiteľných pohľadávok
 11. 8. KOMVaK, a.s. - Dôvodová správa k úhrade pokuty Daňovému úradu Nitra - A KOMVaK, Rt. indoklása az adóhivatal bírságának megtérítéséhez
  Predkladateľ: Mgr. Ruman Patrik
 12. 9. Žiadosti a návrhy vo finančných veciach Kérvények és javaslatok pénzügyekben
  Predkladateľ: Ing. Kóňa Bohumír
 13. 9.1. TE-395/2019 Informatívna správa k návrhu Programového rozpočtu mesta Komárno na roky 2020-2022
 14. 9.2. TE-402/2019 – Návrh na prijatie kontokorentného úveru
 15. 9.3. TE-445/2019 Rozpočtové opatrenia podpísané primátorom mesta Komárno v roku 2019
 16. 9.4. TE-453/2019 Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – obnova chodníkov
 17. 9.5. TE-460/2019 Návrh Mgr. Ildikó Bauer na použitie prostriedkov z rezervy pre poslancov
 18. 9.6. TE_470_2019_Zmena rozpoctu_opticka siet
 19. 10. Návrhy na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - Javaslatok pályázati kérvények beadására
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 20. 10.1. TE-448/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – Via Carpatia
 21. 10.2. TE-449/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - cyklistická doprava
 22. 10.3. TE-450/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – prístrešky pre bicykle
 23. 10.4. TE-452/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu – Envirofond
 24. 11. Informatívna správa o stave začatých a pripravovaných investičných akcií k 30.09.2019 - Beszámoló a megkezdett és előkészített beruházásokról
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 25. 12. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 26. 12.1. TE-435/2019 Návrh na zmenu Programového rozpočtu na rok 2019 - Vyúčtovanie za nájom mestských bytov
 27. 12.2. TE-437/2019 - Pridelenie bytu – Paluková
 28. 12.3. TE-438/2019 - Pridelenie bytu - Pavlovič
 29. 12.4. TE-447/2019 Informatívna správa o bytoch a RD vo vlastníctve mesta Komárno s možnosťou odpredaja
 30. 13. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 a návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č.1/2019 - Komárom város Területrendezési tervének 1/2019 sz. módosítása és javaslat a Területrendezési terv módosításának kötelező részeiről szóló 10..../2019 sz. ÁÉR-e
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 31. 14. Návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno - Javaslat Komárom Város .../2019 sz. ÁÉR-re, Komárom Város fenntartói köréhez tartozó óvodák, iskolai klubok, művészeti alapiskola, szabadidőközpont és az iskolakonyhák illetékeinek összegéről
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 32. 15. Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – kultúrny dom Nová Stráž -Javaslat Komárom város programozott költségvetésének módosítására – őrsújfalusi kultúrház
 33. 16. Žiadosti a návrhy na úseku školstva a kultúry - Kérvények és javaslatok oktatási és kulturális ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 34. 16.1. TE-440/2019 Hodnotenie výsledku hospodárenia škôl a školských zariadení za 1. polrok 2019
 35. 16.2. TE-441/2019 Návrh na zmenu rozpočtu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 – normatívna dotácia
 36. 16.3. TE-442/2019 Návrh na zmenu rozpočtu školských zariadení na rok 2019 po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2019
 37. 16.4. TE-443/2019 Návrh na zmenu rozpočtu školských klubov detí pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno na rok 2019 – refundácia finančných prostriedkov na žiakov ŠKD v hmotnej núdzi