Komisia pre kultúru – Zasadnutie 28.10.2019 o 17:30 Pistoriho palác

Návrh programu
  1. 1. Prihlášky za člena Komisie pre kultúru - 17.30 Pohovor 1, 17.40 Pohovor 2, 17.50 pohovor 3, 18.00 pohovor 4, 18.10 Rozhodnutie o prijatí 0 - 3 členov
  2. 2. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  3. 3. Návrh VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  4. 4. Návrh na vyňatie dní z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady
  5. 5. Dotácie
  6. 6. Diskusia
  7. 7. Rôzne a záver