Komisia pre kultúru – Zasadnutie 28.10.2019 o 17:30 Pistoriho palác

Schválený program
 1. 1. Prihlášky za člena Komisie pre kultúru - 17.30 Pohovor 1, 17.40 Pohovor 2, 17.50 pohovor 3, 18.00 pohovor 4, 18.10 Rozhodnutie o prijatí 0 - 3 členov
 2. 2. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh na vyňatie dní z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady
 5. 5. Dotácie
 6. 6. Diskusia
 7. 7. Rôzne a záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Neprítomní
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Ing. Matej Vagač
Návrh programu
 1. 1. Prihlášky za člena Komisie pre kultúru - 17.30 Pohovor 1, 17.40 Pohovor 2, 17.50 pohovor 3, 18.00 pohovor 4, 18.10 Rozhodnutie o prijatí 0 - 3 členov
 2. 2. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Návrh VZN o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh na vyňatie dní z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady
 5. 5. Dotácie
 6. 6. Diskusia
 7. 7. Rôzne a záver