Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.11.2019 o 09:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Zánik mandátu poslanca Tomáša Dentica vo volebnom obvode č. 7 a mandátu poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej vo volebnom obvode č. 8; nástup náhradníkov podľa výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – Soni Párnickej vo volebnom obvode č. 7 a Mateja Gomolčáka vo volebnom obvode č. 8
 2. 2. Voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - poslancov Mateja Gomolčáka, Soni Párnickej a neposlancov
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 4A. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.5/2019
 6. 5. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grösslingova 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 6. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/95 na Břeclavskej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 8. 7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18
 9. 8. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6
 10. 9. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15
 11. 10. Návrh na trinástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 12. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 13. 12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 14. 13. Návrh na spolufinancovanie projektu „DIGIVILLE“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 15. 14. Návrh na vyňatie dní 1.1.2020, 6.1.2020, 10.4.2020, 13.4.2020, 1.5.2020, 8.5.2020, 1.9.2020, 15.9.2020, 23.10.2020, 17.11.2020, 21. - 23.12.2020, 28.12. - 31.12.2020 a sobôt 11.4.2020, 2.5.2020,29.8.2020, 24.10.2020, 31.10.2020, 28.11.2020, 26.12.2020 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady
 16. 15. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
 17. 16. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2019/2020
 18. 17. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 19. 17A. Návrh na personálnu zmenu v dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 20. 18. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2019
 21. 19. Informácia o úprave výšky manipulačného poplatku za vydanie parkovacej nálepky pre rezidenta mestskej časti
 22. 20. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 23. 21. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 5. novembru 2019
 24. 21A. Návrh na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 25. 22. Informácia o príčinách, priebehu a aktuálnom stave likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. v likvidácii
 26. 23. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 27. 24. Rôzne
 28. 25. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Bc. Ivan Bútora
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • Matej Gomolčák
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Halka Ležovičová
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Soňa Párnická
 • RNDr. Milan Remiš
 • MUDr. Viera Satinská
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Ospravedlnení
 • Ing. Tomáš Ziegler

Zvukový záznam

Záznam zasadnutia

Hlasovanie č. 1: 05.11.2019 09:16
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 14
Neprítomní: 9 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 14 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 05.11.2019 09:18
Schválenie programu zasadnutia

doplnenie bodov

Prítomní: 15
Neprítomní: 8 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 05.11.2019 09:19
Schválenie programu zasadnutia

stiahnutie bodu 3

Prítomní: 15
Neprítomní: 8 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 4: 05.11.2019 09:20
Schválenie programu zasadnutia

zaradenie bodu

Prítomní: 15
Neprítomní: 8 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Za: 14 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Damask Gruska
Hlasovanie č. 5: 05.11.2019 09:22
Schválenie programu zasadnutia

presun bodov

Prítomní: 15
Neprítomní: 8 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Vladimír Palko , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 05.11.2019 09:24
Schválenie programu zasadnutia

zaradenie bodu

Prítomní: 17
Neprítomní: 6 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 05.11.2019 09:25
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 17
Neprítomní: 6 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Vladimír Palko
Hlasovanie č. 8: 05.11.2019 09:27
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 18
Neprítomní: 5 Adam Berka , Ivan Bútora , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 05.11.2019 09:29
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 19
Neprítomní: 4 Adam Berka , Barbora Oráčová , Martina Uličná , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 05.11.2019 09:55
1. Zánik mandátu poslanca Tomáša Dentica vo volebnom obvode č. 7 a mandátu poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej vo volebnom obvode č. 8; nástup náhradníkov podľa výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ­ Soni Párnickej vo volebnom obvode č. 7 a Mateja Gomolčáka vo volebnom obvode č. 8

berie na vedomie

Prítomní: 20
Neprítomní: 3 Adam Berka , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 11: 05.11.2019 10:08
2. Voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - poslancov Mateja Gomolčáka, Soni Párnickej a neposlancov
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Adam Berka , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 22 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 12: 05.11.2019 10:09
2. Voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - poslancov Mateja Gomolčáka, Soni Párnickej a neposlancov
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Adam Berka , Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Soňa Párnická , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Peter Osuský , Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 13: 05.11.2019 11:18
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

návrh p.Ležovičovej

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Jana Španková , Matej Vagač
Proti: 5 Ondrej Dostál , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 7 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Matej Gomolčák , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník
Nehlasovali: 1 Martina Uličná
Hlasovanie č. 14: 05.11.2019 11:19
4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 1 Adam Berka
Zdržali sa: 4 Anna Dojčánová , Halka Ležovičová , Soňa Párnická , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 15: 05.11.2019 11:50
4./A Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.5/2019
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 5 Adam Berka , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Viera Satinská , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 16: 05.11.2019 11:51
4./A Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.../2019, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.5/2019

B/

Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Barbora Oráčová , Tomáš Ziegler
Za: 16 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 2 Dana Kleinert , Matej Vagač
Zdržali sa: 5 Adam Berka , Ivan Bútora , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Viera Satinská
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 17: 05.11.2019 14:14
5. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grösslingova 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa

návrh p.Ažaltoviča

Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 1 Dana Kleinert
Zdržali sa: 6 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Petr Skalník
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 18: 05.11.2019 14:15
5. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grösslingova 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 24
Neprítomní: 1 Tomáš Ziegler
Za: 13 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Milan Remiš , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 5 Adam Berka , Ivan Bútora , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Matej Vagač
Zdržali sa: 6 Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Petra Hitková , Viera Satinská , Petr Skalník
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 19: 05.11.2019 15:24
15. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Petra Hitková , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 20: 05.11.2019 15:25
15. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
Prítomní: 23
Neprítomní: 2 Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 3 Petra Hitková , Juraj Mikulášek , Matej Vagač
Zdržali sa: 5 Adam Berka , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Dana Kleinert , Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 21: 05.11.2019 15:56
22. Informácia o príčinách, priebehu a aktuálnom stave likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. v likvidácii
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Gajdoš , Vladimír Palko , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 2 Petra Hitková , Juraj Mikulášek
Nehlasovali: 1 Adam Berka
Hlasovanie č. 22: 05.11.2019 15:59
6. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/95 na Břeclavskej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 23: 05.11.2019 16:05
7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 24: 05.11.2019 16:06
8. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 25: 05.11.2019 16:15
9. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15
Prítomní: 21
Neprítomní: 4 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Tomáš Ziegler
Za: 21 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 26: 05.11.2019 16:43
10. Návrh na trinástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 11 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Soňa Párnická , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 1 Damask Gruska
Zdržali sa: 8 Adam Berka , Anna Dojčánová , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Petr Skalník , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 27: 05.11.2019 16:45
11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 28: 05.11.2019 16:46
12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Petra Hitková
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 29: 05.11.2019 16:51
13. Návrh na spolufinancovanie projektu „DIGIVILLE“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
Prítomní: 20
Neprítomní: 5 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Viera Satinská , Tomáš Ziegler
Za: 20 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 30: 05.11.2019 16:52
14. Návrh na vyňatie dní 1.1.2020, 6.1.2020, 10.4.2020, 13.4.2020, 1.5.2020, 8.5.2020, 1.9.2020, 15.9.2020, 23.10.2020, 17.11.2020, 21. - 23.12.2020, 28.12. - 31.12.2020 a sobôt 11.4.2020, 2.5.2020,29.8.2020, 24.10.2020, 31.10.2020, 28.11.2020, 26.12.2020 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Tomáš Ziegler
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Peter Osuský , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Jana Španková
Hlasovanie č. 31: 05.11.2019 17:15
16. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2019/2020

návrh p.Mikuláška

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Martin Gajdoš , Barbora Oráčová , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 11 Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Proti: 2 Peter Osuský , Miroslav Vrábel
Zdržali sa: 6 Boris Ažaltovič , Ondrej Dostál , Halka Ležovičová , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Martina Uličná
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 32: 05.11.2019 17:26
17. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 33: 05.11.2019 17:28
17./A Návrh na personálnu zmenu v dozornej rade obchodnej spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a.s.
Prítomní: 17
Neprítomní: 8 Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 17 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 34: 05.11.2019 17:33
18. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2019
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Damask Gruska , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 35: 05.11.2019 17:52
19. Informácia o úprave výšky manipulačného poplatku za vydanie parkovacej nálepky pre rezidenta mestskej časti
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 12 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 2 Vladimír Palko , Soňa Párnická
Zdržali sa: 1 Halka Ležovičová
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 36: 05.11.2019 18:03
20. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 37: 05.11.2019 18:04
21. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 5. novembru 2019
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 38: 05.11.2019 18:06
21./A Návrh na začatie konania v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu....
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 39: 05.11.2019 18:08
23. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Martin Gajdoš , Matej Gomolčák , Petra Hitková , Dana Kleinert , Barbora Oráčová , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Tomáš Ziegler
Za: 15 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Ivan Bútora , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Damask Gruska , Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Soňa Párnická , Petr Skalník , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Zánik mandátu poslanca Tomáša Dentica vo volebnom obvode č. 7 a mandátu poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej vo volebnom obvode č. 8; nástup náhradníkov podľa výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto – Soni Párnickej vo volebnom obvode č. 7 a Mateja Gomolčáka vo volebnom obvode č. 8
 2. 2. Voľba členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - poslancov Mateja Gomolčáka, Soni Párnickej a neposlancov
 3. 3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 4. 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2019 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 5. 5. Návrh na prevod vlastníctva nebytového priestoru na ulici Grösslingova 6 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 6. 6. Návrh na predaj pozemku parc. č. 2876/95 na Břeclavskej 1 ako prípad hodný osobitného zreteľa
 7. 7. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Špitálska č. 18
 8. 8. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Štúrova č. 6
 9. 9. Návrh na schválenie zámeru, spôsobu nájmu a podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Gorkého č. 15
 10. 10. Návrh na trinástu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu použitia mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
 11. 11. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť školstva
 12. 12. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 - oblasť kultúry
 13. 13. Návrh na spolufinancovanie projektu „DIGIVILLE“ z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020
 14. 14. Návrh na vyňatie dní 1.1.2020, 6.1.2020, 10.4.2020, 13.4.2020, 1.5.2020, 8.5.2020, 1.9.2020, 15.9.2020, 23.10.2020, 17.11.2020, 21. - 23.12.2020, 28.12. - 31.12.2020 a sobôt 11.4.2020, 2.5.2020,29.8.2020, 24.10.2020, 31.10.2020, 28.11.2020, 26.12.2020 z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady
 15. 15. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
 16. 16. Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2019/2020
 17. 17. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
 18. 18. Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 30.06.2019
 19. 19. Informácia o úprave výšky manipulačného poplatku za vydanie parkovacej nálepky pre rezidenta mestskej časti
 20. 20. Informácia o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 21. 21. Informácia o organizácii samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 5. novembru 2019
 22. 22. Informácia o príčinách, priebehu a aktuálnom stave likvidácie neziskovej organizácie MAJÁK NÁDEJE n.o. v likvidácii
 23. 23. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 24. 24. Rôzne
 25. 25. Interpelácie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto