Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové – Zasadnutie 11.11.2019 o 14:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Plnenie uznesení - Határozat teljesítések
 3. 3. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 7/2017 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie – Javaslat a /2019 ÁÉR elfogadására, mely módosítja és kiegészíti a 7/2017 sz. Komárom város által nyújtott egyszeri segélyek, különleges segélyek és válságelhárítási alapból való támogatás nyújtását szabályzó ÁÉR elfogadására
 4. 4. Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných mestom Komárno v znení a doplnení VZN č. 4/2019 – Javaslat a /2019 sz. Komárom város által nyújtott szociális szolgáltatásokat szabályzó ÁÉR a 4/2019 rendelet értelmében
 5. 5. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
 6. 5.1. Žiadosť o pridelenie bytu - Kisová
 7. 5.2. Žiadosť o pridelenie bytu -Korcsek
 8. 5.3. Žiadosť o pridelenie bytu - Stojková
 9. 5.4. Pridelenie bytu RŠ 49/8
 10. 5.5. Pridelenie bytu gen. Klapku 8/44
 11. 5.6. Návrh na zmenu PR na rok 2019 - poistné plnenie - RSB
 12. 6. Rôzne – Egyéb
 13. 7. Záver – Befejezés